1. ОПР: бакалавр (спеціальність "Видавнича справа та редагування").

2. Обсяг навчальної дисципліни: 72 години, 2 кредити.

3. Коротка анотація дисципліни.

Вирішення актуального завдання гуманітаризації та гуманізації вищої освіти в Україні передбачає введення до навчального процесу нових міждисциплінарних курсів, здатних не лише підвищити якість професійної підготовки майбутніх спеціалістів, але й суттєво вплинути на розширення їх світогляду. Саме таким є курс «Історії науки і техніки», на стику гуманітарного і природничого знання, спрямований на формування у молодих людей уявлення про історичну логіку науково-технічного розвитку в контексті розвитку історії культури людства. Курс націлений на охоплення усіх форм наукового знання – і природничого, і технічного, і гуманітарного.

 4. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування дисципліни.

У результаті опанування дисципліною студент отримає знання про:

– періодизацію історії науки і техніки;

– історіографічні концепції, сучасні методологічні підходи до вивчення феномену науки загалом та вітчизняної історії науки і техніки, зокрема;

– витоки виникнення наукового знання, зокрема найбільш важливих галузей науки і техніки;

– основні події, дати найбільш визначних досягнень у розвитку науки і техніки на різних етапах історії;

– імена, головні віхи життя і творчої діяльності видатних науковців та інженерів, зокрема їх внесок у розвиток української та світової науки.

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів умінь:

– самостійно узагальнювати й аналізувати набуті знання з історії науки і техніки, причому не лише на основі матеріалів курсу, але й отримані у ході засвоєння інших навчальних дисциплін;

– оволодіти новими й удосконалити набуті раніше навички роботи з різними видами джерел;

– користуватися існуючими електронними інформаційними ресурсами з історії науки і техніки для вироблення найбільш прийнятної стратегії освоєння матеріалів курсу;

– демонструвати здатність до прогнозування перспектив науково-технічного розвитку, усвідомлювати найтісніший зв’язок та взаємообумовленість проблем, що їх вирішують науковці технічного та гуманітарного напрямів, для побудови в Україні розвинутого, демократичного суспільства.

5. Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професійній діяльності.

Цілісне уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного явища дає можливість використовувати отримані знання в професійній діяльності для редагування текстів різноманітної, насамперед наукової спрямованості; уникати помилок в фактологічній інформації, викладеної в редагованих текстах.

6. Підсумковий контроль: залік.

7. Кафедра, яка буде забезпечувати викладання дисципліни: кафедра видавничої справи та редагування.

 8. Викладач: Шульга Дмитро Олександрович.

Даний предмет передбачає вивчення основної складової цивілізації – життя суспільства та людини (сім’ї).

Для ознайомлення з найпершими цивілізаціями світу обрані стародавній Єгипет, Стародавня Греція та Стародавній Рим, які зробили найбільший внесок у розвиток сучасного світу.

Предметом вивчення є повсякденне життя та побут, житлові умови, харчування, прикраси, засоби гігієни, освіта, релігійне життя, відпочинок єгиптян, греків та римлян.

          

Краса, гармонія, витонченість, відчуття стилю, гарний смак – це невід’ємні якості сучасної особистості, що бажає досягти кар’єрних висот, мати багато друзів, бути шанованою та визнаною суспільством та рідними, відчувати радість і повноту буття.

Саме Естетика формує особистість, що здатна відчувати усе багатство краси навколишнього світу, широко і вільно мислити, бути творчою,  самоцінною та соціально цінною, зможе реалізувати себе у складних реаліях сучасності.

У результаті опанування курсу «Естетика» ви зможете:

-        орієнтуватися у змісті таких понять: краса, досконалість, смак, мистецтво, гармонія, стиль, мода та багато інших;

-        розрізняти прояви краси та потворності, величі та трагедії у реальній дійсності та мистецтві;

-        оцінювати естетичні якості оточуючих предметів та явищ дійсності;

-        удосконалити свій смак та загальній рівень культури;

-        навчитися отримувати радість та насолоду від спілкування з природою, мистецтво та  іншими людьми. 

     

     "Логіку породжено необхідністю впливати на інших людей і переконувати їх у суперечках... Це система правил, які роблять мислення більш ефективним інструментом пристосування. Людина не може переконати інших, ані себе саму, доки вона не використає цих стандартів".

                                                   Т. Шібутані (Tamotsu Shibutani ,1920-2004 – американский ученый, професор Каліфорнійського університету).

     Необхідність викладання курсу логіки пов'язана з радикальними змінами в нашому суспільстві в напрямку активізації ініціативи особистості.

     Логіка – наука про форми та закони правильного мислення. Вона виникла приблизно в IV столітті до нашої ери у Стародавній Греції. Її засновником вважається старогрецький філософ і вчений Аристотель. Як наука, логіка існує та вивчається більше 2,5 тисяч років і до тепер зберігає своє практичне значення.

     Багато наук та мистецтв стародавнього світу назавжди пішли у минуле та цікаві виключно як пам’ятники старовини, але деякі з них пережили віки, і у сучасному часі  ми продовжуємо ними користуватися. До їх числа відносяться геометрія Евкліда (у школі ми вивчаємо саме її) і логіка Аристотеля, яка також називається традиційною логікою та вивчається у школі в усіх розвинутих країнах Європи та Америки. В Грузії, успішні реформи якої ми часто беремо за приклад, один з обов’язкових випускних екзаменів у школі – екзамен з логіки.

Шановні студенти, щоденно нас оточують проблеми економічного характеру: нестача грошей, безробіття, інфляційні процеси, спад виробництва та ін. Вивчення дисципліни дає можливість опанувати базові економічні знання, що сприятиме формуванню навичок раціональної економічної поведінки як споживача, найманого працівника, виробника, платника податків, користувача суспільних благ та зростанню вашого матеріального добробуту.

Шановні студенти, наш курс – це перша сходинка до вашого життєвого успіху, незалежно від професійного вибору. Ви дізнаєтесь, що таке підприємництво; кому і для чого потрібна підприємницька діяльність; які існують види, сфери та організаційно-правові форми підприємництва. Засвоїте послідовні кроки від підприємницької ідеї до вашого власного процвітання. Все це та багато іншого при вивченні дисципліни за вибором «Основи підприємництва».

Курс "Риторика" ознайомлює студентів з основними поняттями риторики, дає знання основ ораторського мистецтва, правил мовленнєвого етикету, теоретичних основ виразного читання; сприяє розвитку ораторських здібностей, формує та вдосконалює навички читання творів різних жанрів.

Шановні студенти! У наш час наука і техніка відіграють провідну роль у розвитку цивілізації і кожної людини зокрема, є джерелом задоволення матеріальних потреб у силу свого творчого потенціалу. Прогрес рухають вчені, інженери, винахідники, створені ними наука, техніка, виробництво, яке розвивається на їх досягненнях.

Історія науки і техніки, як комплексна дисципліна, дозволяє структурувати інформаційне поле про досягнення різних дисциплін щодо проблем розвитку суспільства, зрозуміти сучасну ситуацію, у якій опинилось людство, визначити можливі шляхи подальшого розвитку науки і техніки у соціокультурному контексті.