Зміст дисципліни:Формування теоретичних знань з основ анатомії людини та практичних навичок з біомеханіки хореографічних рухів

Чому це цікаво/треба вивчати: Цей курс є певним етапом у спеціальній підготовці бакалаврів, має важливе практичне значення для підвищення виконавської та педагогічної майстерності фахівців

Компетентності:Здатність застосовувати теорію та сучасні практики  хореографічного мистецтва, усвідомлення його як  специфічного творчого відображення дійсності, проектування художньої реальності в хореографічних образах

Чому можна навчитися (результати навчання):Програмними результатами вивчення дисципліни «Пластична анатомія» є навички, що дозволяють аналізувати проблеми безпеки життєдіяльності людини у професійній сфері, мати навички їх попередження, вирішення та надання допомоги

Метою викладання навчальної дисципліни «Партерний тренаж» є формування у студентів знань і навичок проведення тренажу і партерного тренажу з особами різного віку і рівня підготовленості у хореографічних закладах різного типу, а також зі спортсменами у видах спорту зі складною координацією, де необхідно проявити культуру рухів і артистизм.

Завдання: 1. Оволодіти знаннями щодо мети, завдань і засобів проведення тренажу. 2. Ознайомитись з роллю тренажу у формуванні основних вмінь і навичок, розвитку фізичних якостей, необхідних у професійний діяльності танцюристів, спортсменів. 3. Оволодіти навичками підбору вправ і проведення тренажу і партерного тренажу різного спрямування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати : теоретичні, організаційні і методичні основи проведення тренажу і партерного тренажу вміти : проводити уроки або його частини з тренажу і партерного тренажу з особами різного віку, а також зі спортсменами різного віку, статі і спортивної кваліфікації у різних видах спорту зі складною координацією, які пов’язані з культурою рухів.