Опис дисципліни

Назва  дисципліни

Історія біології

Статус

Вибіркова

Рівень вищої освіти

Бакалавр

Курс, семестр

І курс, 2 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/семінарські)

5 кредитів 150 год.

(30 лекційні / 20 семінарські)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра біології та методики її викладання

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Дефорж Г.В., доктор історичних наук, професор, академік відділення історії освіти, науки і техніки Академії наук вищої освіти України, авторка понад 100 наукових праць, двох монографій та навчального посібника з історії біології.

Анотація

Попередня підготовка

Загальні знання базових курсів: ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини та тварин,  загальної біології; знання суміжних областей природознавства: хімії, фізики, географії; знання всесвітньої історії.

Зміст дисципліни

Курс складається зі вступної частини і 6 тем: Вступ. (1) Уявлення про живу природу в античному світі. Рівень вивчення живої природи в Середньовіччі. (2) Основні досягнення у вивченні живої природи в ХV-XVIIІ століттях. (3) Формування біології як комплексної науки і її успіхи у першій половині XIX століття. (4) Ж.Б. Ламарка і Ч. Дарвін та їх значення для розвитку біології. (5) Успіхи розвитку біології в другій половині XIX століття. (6) Основні напрямки розвитку і досягнення біології в ХХ-ХХІ століттях.

Чому це цікаво/треба вивчати

В запропонованому курсі представлена історія основних біологічних відкриттів та винаходів, формування біології, як науки від первісних уявлень про світ до сьогодення, розглядаються імена  видатних вчених-природодослідників, їх життя та творчий шлях. Знання цього курсу розширюють світогляд та кругозір студента, а також потрібні для викладання біології в школі, підготовці учнів до олімпіад, здійснення творчих науково-дослідних проєктів. Історія завжди цікава, а історія біології – тим більше! Якщо ви обрали біологію, то знання історії біології дасть вам повне розуміння цієї науки. На парах з Історії біології ми живо дискутуємо, обговорюємо, доводимо власну думку. Мені завжди важливо знати, а що саме Ви думаєте з приводу тієї чи іншої проблеми. Часто ми модулюємо ситуацію і уявляємо, а як би ми вчинили на місці того чи іншого природодослідника. Досвід попередніх років показав, що Історія біології – одна з найулюбленіших дисциплін студентів-біологів (зі слів випускників). Всіх запрошую і чекаю.

Компетентності

Після вивчення курсу студент буде уміти:

- розкрити історію розвитку біології, як складну взаємодію акумуляції наукових знань і змін парадигм;

- виділити основні етапи (античність, середньовіччя, новий час, сучасність) і пояснити закономірності і особливості розвитку наукових біологічних знань в конкретних історичних умовах;

- проаналізувати чинники розвитку біології, зростання незалежності їх від світоглядних і ідеологічних установок;

- користуватися основними джерелами з історії біології;

- використовувати системний підхід в оцінці розвитку будь-якої наукової дисципліни;

- застосовувати набуті знання при викладанні шкільних курсів дисциплін.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Після вивчення курсу студент буде знати:

- основні етапи і закономірності розвитку біології, як науки;

- вплив біології, як науки на домінуючий у суспільстві стиль мислення в цілому і на розвиток окремих наук відповідної епохи;

- видатних вчених-біологів, їх відкриття і творчі здобутки;

- узагальнюючі відомості отримані з різних дисциплін, що зачіпають проблеми розвитку біології;

- взаємозв'язок і взаємообумовленість проблем, що вирішуються фахівцями різних спеціальностей біології;

- еволюцію взаємодій між науковим співтовариством і суспільством в різні епохи розвитку біології.

Види навчальної діяльності

Лекції, семінарські заняття, підготовка повідомлень, творчих проєктів.

Критерії оцінювання

Оцінювання проводиться за видами навчальної діяльності: Усне опитування (на семінарських заняттях), перевірка письмових робіт (комплексних контрольних робіт, домашніх завдань), дискусія, диспут, колективне обговорення, (запитань, що виносяться на самостійне опрацювання студентами, творчих проєктів та ін.).

Опис дисципліни

Назва  дисципліни

Цитологія. Гістологія з основами ембріології

Статус

варіативна

Рівень вищої освіти

бакалавр

Курс, семестр

І курс, ІІ семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

5 кредитів, 150 годин (з них: 30 лекційних, 20 практичних)

Підсумковий контроль

залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Біології та методики її викладання

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

кандидат біологічних наук, старший викладач Боброва М.С.

Анотація

Попередня підготовка

Шкільний курс біології

Зміст дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальна цитологія. Призначення, місце цитології та гістології в системі біологічних наук. Предмет та завдання цитології. Поняття про клітину, як одиницю живого. Загальний план будови клітин прокаріот. Загальний план будови клітин еукаріот. Цитологічні та гістологічні методи досліджень. Методи виготовлення препаратів для світлової мікроскопії. Сутніть та методи фіксації мікрооб’єктів. Способи ущільнення. Мікротомія з використанням мікротомів. Суть та методи зафарбовування мікропрепаратів та заключення їх у бальзам, смоли, желатин. Види мікропрепаратів – зрізи, мазки, відбитки, плівки. Техніка мікроскопії у світлових мікроскопах. Ультрафіолетова мікроскопія, люмінісцентна, фазово-контрасна. Електронна мікроскопія. Методи дослідження живих клітин – культури тканин, клонування, утворення гетерокаріонів та гібридів клітин. Прижиттєве зафарбовування. Хімічна організація клітини. Вода та її біологічне значення. Мінеральні солі і їх біологічні функції. Білки, вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти – склад, структура та функції. Будова клітини. Біологічна мембрана як основа будови клітин. Цитоплазма, органели та включення. Ядро його роль та функції. Ядерна оболонка. Ядерце. Хроматин та хромосоми. Ядерний сік (каріоплазма). Основні прояви життєдіяльності клітин. Обмін речовин. Асиміляція та дисиміляція. Подразливість та реактивність. Відтворення клітин. Клітинний цикл. Продукування тепла та світла клітинами. Старіння та смерть клітин.

Змістовий модуль 2. Загальна гістологія. Поняття про тканину. Принципи класифікації тканин. Класифікація тканин. Епітеліальні тканини. Залозистий епітелій. Типи секреції. Залози та їх класифікація. Трофічні та сполучні тканини. Кров та лімфа. Сполучні тканини. Ретикулярна тканина. Жирова тканина. Пігментна тканина. Скелетні тканини. Загальна характеристика хрящових тканин. Кісткові тканини їх загальна характеристика, класифікація. М’язеві тканини. Нервова тканина

Чому це цікаво/треба вивчати

Цитологія, гістологія та ембріологія - фундаментальна біологічні дисципліни, що вивчають будову та розвиток людського організму на рівні клітин, тканин та органів. Метою цього курсу є забезпечення розуміння тих важливих структурно-функціональних особливостей будови, що відіграють критичну роль при вивченні подальших розділів біології, та є базою для лабораторних практик. Знання, отримані в результаті проходження курсу практично застосовуються при роботі в будь-яких організаціях та лабораторіях біологічного профілю. Особливий акцент зроблено на актуальності та практичному використанні навчальних матеріалів, що поєднується із творчим підходом та максимальною доступністю. Таке поєднання не залишить вас байдужими до предмету!

Компетентності

Після вивчення курсу студент буде уміти: користуватися світлооптичним приладами, виготовляти тимчасові та постійні препарати для світлової мікроскопії (здійснювати відбір об’єкта дослідження, фіксацію, ущільнення, мікротомування, зафарбовування та монтування мікропрепаратів), здійснювати гістохімічний аналіз компонентів клітини, визначати розміри клітини, здійснювати підрахунок кількості клітин в лічильних камерах, оволодіти методикою мікрофотографування та центрифугування; розрізняти на електронних фотографіях та гістологічних препаратах ядро, цитоплазматичні органели та поверхневий апарат клітин різних типів; розв’язувати ситуаційні цитологічні завдання.

 

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: мікроскопічні методи дослідження клітини (світлова, електронна та фазово-контрастна мікроскопія, мікроскопія темного поля, люмінесцентна, флуоресцентна, УФ- та ІЧ-мікроскопія); види мікропрепаратів; методи підготовки мікропрепарату (сутність та методи фіксації мікрооб’єктів, способи ущільнення, виготовлення зрізів, мікротомія, сутність та методи зафарбовування мікропрепаратів, правила монтування мікропрепаратів) немікроскопічні нетоди дослідження клітини (цитохімічні методи, авторадіографія, рентгеноструктурний аналіз, диференційоване центрифугування, хроматографія, метод культури клітин); хімічну організацію клітини (неорганічні компоненти та їх роль, основні класи органічних сполук клітини: білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, біологічно активні речовини); будову клітин про- та еукаріот (основні компоненти цитоплазми, ядро, поверхневий апарат); основні прояви життєдіяльності клітин (метаболізм, клітинний цикл, диференціація клітин, старіння і смерть клітин, аномалії розвитку клітин, їх причини та наслідки).

Види навчальної діяльності

Лекції, лабораторні, консультації

Критерії оцінювання

Оцінка “відмінно”

Студент вільно орієнтується в навчальному матеріалі. Чітко дає визначення основних понять курсу, може їх пояснити і наводить приклади. Знає та користується основною та додатковою літературою, що рекомендована для вивчення дисципліни. Регулярно працює з науковою періодикою. Систематично готується до лабораторних, практичних і семінарських робіт, на яких поводиться активно та дисципліновано і виконує весь обсяг завдань, самостійно робить висновки. Регулярно відвідує лекції. Вчасно і якісно опрацьовує матеріал поданий на самостійне опрацювання.

Оцінка “добре”

Студент добре орієнтується в навчальному матеріалі, чітко дає відповіді на запитання, допускає незначні помилки в формулюванні термінів, понять. Здатен відтворити матеріал лекційного та практичного курсу. Добре орієнтується в основній літературі, що рекомендована для вивчення дисципліни. Регулярно відвідує заняття, на яких поводиться активно та дисципліновано і виконує весь обсяг завдань. Добре володіє матеріалом поданим на самостійне опрацювання.

Оцінка “задовільно”

Студент добре орієнтується лише в матеріалі лекційного курсу. Не регулярно працює з основною літературою, що рекомендована для вивчення дисципліни, не орієнтується в додатковій літературі. Не може чітко сформулювати основні визначення і поняття курсу, не наводить прикладів. У ході лабораторної, практичної роботи поводиться пасивно, не встигає виконати протягом заняття весь обсяг необхідних завдань. Не повністю володіє матеріалом поданим на самостійне опрацювання.

Оцінка “незадовільно”

Студент погано орієнтується в навчальному матеріалі. Знання фрагментарні та несистематизовані. Не знає чи робить грубі помилки в формулюванні основних понять та визначень курсу, не здатен навести приклади. У ході лабораторної роботи робить фрагментарні записи, поводиться пасивно, не опрацьовує всіх завдань заняття. Не опрацьовує питань поданих на самостійне опрацювання.

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=661