Мета курсу: навчитись правильно підбирати, складати та розв’язувати фізичні задачі і подальшій навчальній та майбутній професійній діяльності.

Зміст дисципліни охоплює способи поєднання фізичного знання з його методологією з погляду когнітивної системи; класифікацію фізичних задач; теорію і практику розв'язування різних видів задач.

Результати навчання: навчитися працювати з різними джерелами інформації, опанувати основними методами зі складання та розв’язування фізичних задач та сформувати фізичні знання, знання методології теоретичних і експериментальних досліджень фізики, розвинути загальнонавчальні вміння, набути досвіду навчально-пізнавальної діяльності зі складання і розв’язування практико орієнтованих проблем засобами фізики, виявити особистісні якості: інтерес, мотивацію, цінності, творчі здібності, пізнавальні потреби, професійні уподобання, рефлексію, соціалізацію тощо.

Детальніше

Опис дисципліни

Назва  дисципліни

Розв’язування розрахункових задач з хімії

Статус

Вибіркова

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Курс, семестр

І курс, 2 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

5 кредитів, 150 годин (з них 30 лекційні/ 20 практичні)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра природничих наук та методики їхнього навчання

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Форостовська Тетяна Олександрівна - кандидат педагогічних наук

Анотація

Попередня підготовка

„Загальна хімія”, „Неорганічна хімія”, „Органічна хімія”,  „Вища математика”, „Фізика”, „Інформатика”.

Зміст дисципліни

Програма дисципліни складається з 2 модулів: 2 семестр: модуль №1 «Обчислення за хімічною формулою речовини. Розчини.» – з 2 розділів (1 Обчислення за хімічною формулою речовини.; 2. – Розчини); модуль №2 «Обчислення за рівняннями хімічних реакцій» – з 2 розділів (1. – Швидкість та енергетичні ефекти хімічних реакцій. Електроліз; 2. – Фізичні і хімічні властивості неорганічних та органічних речовин).

Чому це цікаво/треба вивчати

Розв'язування задач займає в хімічній освіті важливе місце, так як це один з прийомів навчання, за допомогою якого забезпечується більш глибоке і повне засвоєння навчального матеріалу з хімії. Крім того, розв'язування задач допомагає узагальнити знання з окремих питань, тем, розділів шкільного курсу хімії.

Формування вмінь розв'язувати задачі є одним з компонентів навчання хімії. Для успішного викладання хімії необхідне використання основного дидактичного принципу єдності навчання, виховання і розвитку. Тому під час вивчення професійно-орієнтованої дисципліни «Розв’язування розрахункових задач з хімії» ви зможете ознайомитися з теоретичними основами методики розв’язування розрахункових задач, навчитися розв’язувати розрахункові задачі з хімії різних типів, передбачених чинними навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, розвините здатність трансформувати набуті уміння у шкільну практику.

Компетентності

- володіння різними прийомами, способами та методами розв’язування типів розрахункових хімічних задач, передбачених чинною навчальною програмою курсу;

-  вміння визначати рівень складності задачі, самостійно складати задачі трьох рівнів складності;

-  вміння оцінювати різні алгоритми та правильно визначати раціональний спосіб його введення у навчальний процес;

-  вміння проводити пояснення розв’язку задачі у доступній формі на належному науково-методичному рівні;

- вміння організовувати та керувати навчальним спілкуванням з учнями, встановлювати зворотний зв’язок у спілкуванні;

- вміння аналізувати відповідну літературу з методики розв’язування розрахункових хімічних задач та навчання учнів зазначеному виду діяльності; оцінювати навчальні досягнення

Чому можна навчитися (результати навчання)

Після вивчення навчального курсу за вибором «Розв’язування розрахункових задач з хімії» студенти будуть

знати:

-  методи, прийоми, алгоритми, способи розв’язування задач різних типів;

-  основні рівняння зв’язку фізичних величин;

-  основні хімічні закони та поняття;

-  суть і механізми взаємоперетворення речовин.

уміти:

-  правильно аналізувати хімічні задачі;

-  встановлювати логічні зв’язки між вихідними даними;

-  визначати підходи до розв’язування задач з хімії;

-  правильно інтерпретувати вихідні дані при розв’язуванні задач; 

-  здійснювати необхідні математичні операції для знаходження шуканої величини;

-  давати логічні пояснення вибраного способу  розв’язку.

Види навчальної діяльності

Практичні заняття включають у себе такі види навчальної діяльності: ППК – письмовий поточний контроль за індивідуальними завданнями; РРЗ – виконання розрахункових задач під час практичного заняття; ІДЗ – виконання індивідуальних домашніх завдань; МКР – модульна контрольна робота. Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, яка виконується в позааудиторний час. Завдання для самостійної роботи поділяються на інваріантні (обов’язкові) та варіативні (Варіативна складова – творчі завдання).

Критерії оцінювання

Поточний контроль з вивчення дисципліни здійснюється за допомогою контрольних опитувань або шляхом аудиторного тестового контролю з теоретичних питань, написання модульних контрольних робіт, контрольних робіт, виконання індивідуальних домашніх завдань, завдань самостійної роботи. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття. Застосовується об’єктивний (стандартизований) контроль теоретичної та практичної підготовки студентів. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестування, розв’язування задач. Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, практичних, індивідуальних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у національній шкалі («відмінно» – 5, «добре» – 4, «задовільно» – 3, «незадовільно» – 2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та самостійної роботи (у балах) та оцінки модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. З дисципліни «Розв’язування розрахункових задач з хімії» передбачена у 2 семестрі така форма семестрового контролю, як залік, який проводиться згідно розкладу екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів за результатами поточного контролю та самостійної роботи (100 балів) і виставляється за шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінювання для студентів денної форми навчання. Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за кредитно-трансферною накопичувальною системою (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінки за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно), за шкалою ЄКТС – підсумки семестрового контролю заноситься у Відомість обліку успішності, Залікову книжку студента. Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем. У випадку отримання менше 60 балів (FX, F в ЄКТС) за результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості

Web-посилання на навчальну дисципліну на веб-сайті університету

https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-khimii/osvitnia-diialnist/perelik-navchalnykh-dystsyplin/bakalavr