Британський варіант англійської мови і, відповідно, його вимовна норма – один з двох найпоширеніших варіантів англійської мови, який традиційно вивчається у закладах середньої і вищої освіти України, тому знання про специфіку британської вимовної норми, особливо на сучасному етапі її розвитку, є важливим компонентом у професійній підготовці сучасного вчителя англійської мови.

 

Опанування курсу покликане покращити / сформувати:

фонетичну компетенцію     здатність до коректного артикуляційного та інтонаційного оформлення власних висловлювань і розуміння мовлення британців;

мовну та  мовленнєву компетенціїздатність використовувати англійську мову в комунікативних ситуаціях у межах тематики 1 курсу;

інформаційну компетенцію здатність використовувати сучасні освітні технології та Інтернет-ресурси для  само/освіти та вдосконалення вимовних навичок та умінь.

 

У результаті вивчення курсу студенти

-опанують необхідними базовими теоретичними знаннями про нормативну вимову для професійного мовлення вчителя англійської мови;

-покращать свої навички щодо розрізнення на слух фонем британського варіанту англійської мови;

-вдосконалять вміння коректно артикулювати англійські звуки та відтворювати у власному мовленні інтонаційні зразки, характерні для британської вимови;

-навчаться користуватися авторитетними спеціалізованими довідковими джерелами з нормативної британської вимови та розрізняти нормативні й ненормативні вимовні варіанти слів;

-зможуть орієнтуватися у «класичній» та сучасній вимові британців.

ПЕДАГОГІЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Попередня підготовка: англійська мова –рівень b1

Структура та зміст навчальної дисципліни

Тематичний блок 1.Дієслово в неозначеному та подовженому часі в активному та пасивному стані. Іменник, прикметник, займенник.

Тематичний блок 2.Дієслово в завершеному та завершеному подовженому часі в активному та пасивному стані. Іменник, прикметник, займенник.

Тематичний блок 3.Узгодження часів. Непряма мова. Дієслово в активному і пасивному стані, іменник, прикметник, займенник.

 

Мета пропонованої дисципліни полягає в удосконаленні лінгвістичної компетентності вчителя шляхом формування професійно-орієнтованої англомовної граматичної компетенції. («Найкращий спосіб вивчити мову – розібратися в її граматиці»).

Результати навчання:

 • систематизувати матеріал про частини мови (іменник, артикль, займенник, прислівник, прикметник, прийменник, видо-часовіформи дієслова в активному та пассивному стані);
 • · вільно  вживати  зазначені частини мови в усному та писемному мовленні;
 • · правильно будувати   речення різних комунікативних   типів;
 • · уживати прості  поширені та складні речення в усному та писемному  мовленні
 • · розробляти навчальні матеріали для викладання граматики;
 • · укладати фрагменти уроків з навчання граматики у середній школі;
 • · використовувати онлайн ресурси (html://englishwell.org/grammarbooks.

www.testyourenglish.net/english-online/grammar-tests.html

www.examenglish.com/KET/KET-grammar.html

www.learnenglish.de/englsitestspage.html) на заняттях.

 

Види навчальної діяльності

 • Обговорення граматичного матеріалу (інструкції, приклади, таблиці, відео: уривки з фільмів, підкасти)
 • виконання мовних, умовно-мовленнєвих і мовленнєвих вправ.
 • використання мультимедійних технологій (платформа Classtime)

 

Система оцінювання

Поточний контроль

 • Контроль виконання домашніх завдань (самостійна робота студентів)
 • Поточні контрольні роботи.
 • Тестові завдання (з використанням платформи Classtime)

Підсумковий контроль

Форма семестрового контролю залік.

Підсумкова семестрова оцінка розраховується як сума балів за результатами поточного контрою та самостійної роботи студентів. Найвища  сума балів (100) складається з оцінювання академічних досягнень студентів.

 • Тематичний блок 1: 20 балів (поточне оцінювання 5 балів + тематична контрольна робота 15 балів)
 • Тематичний блок 2: 20 балів (поточне оцінювання 5 балів + тематична контрольна робота 15 балів)
 • Тематичний блок 3: 20 балів (поточне оцінювання 5 балів + тематична контрольна робота 15 балів)

Підсумкова семестрова контрольна робота: 40 балів (4 тестових завдання: 10 балів кожне)

 

Основна навчальна література та інтернет ресурси

 1. Паращук В.Ю., Савенко Т.В., Грицюк Л.Ф. Практикум з граматики англійської мови/Посібник: Вінниця „Нова книга”, 2003. – 290 с.
 2. Савенко Т.В., Апалат Г.П. Збірник вправ з практичної граматики англійської мови/Навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов: Кропивницькийб 2020. – 120 с.
 3. Савенко Т.В. Практична граматикаанглійськоїмови/ Навчальнийпосібник для студентівфакультетівіноземнихмов: Кіровоград, 2017. – 180 с.
 4. Черноватй Л.М., Карабан В.І. Практична граматкианглійськоїмови з вправами/Посібник для студентіввищихзакладівосвіти. Том І. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 288 с.
 5. Черноватй Л.М., Карабан В.І. Практична граматкианглійськоїмови з вправами/Посібник для студентіввищихзакладівосвіти. Том ІІ. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 288 с.
 6. Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise Intermediate. Express Publishing. 2013. – 200 p.
 7. Oxford Exam Excellence. Oxford University Press. 2011. – 200p.
 8. Virginia Evans, Jenny Dooley. On Screen. B2, B2+. Express Publishing. 2014. – 188 p.
 9. Jenny Dooley, Virginia Evans. Grammarway 3. Express Publishing. 2009. – 216 p.
 10. Jenny Dooley, Virginia Evans. Grammarway 4. ExpressPublishing. 2009. – 216 p.
 11. Michael Swan. Practical English Usage. OUP, 2012.
 12. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. CambridgeUniversityPress. 1997.