Метою юридичної клініки загалом та викладання відповідної навчальної дисципліни є підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей; формування правової культури громадян; впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

Завдання навчальної дисципліни:

- систематизоване закріплення студентами теоретичних знань про діяльність юридичної клініки;

- надання студентам можливості набути навичок практичної діяльності за фахом;

- навчання студентів здійснювати консультування та проводити правопросвітні заходи з правової освіти населення.

Зміст дисципліни:

Юридичні клініки у правовому житті сучасного суспільства.

Організація роботи юридичної клініки закладу вищої освіти.

Етичні основи діяльності юридичних клінік.

Організація діловодства в юридичній клініці.

Психологічні особливості роботи з клієнтом у юридичних клініках.

Особливості проведення інтерв’ювання клієнта.

Порядок звернення до юридичної клініки та процедура опрацювання звернень.

Консультування клієнта.

Правопросвітня діяльність юридичної клініки.

Застосування інтерактивних методик у професійній підготовці студентів-консультантів юридичної клініки.

Види навчальної діяльності: лекція, семінарське заняття (традиційні та інтерактивні форми).

Результати навчання:

- здійснювати синтез концепцій і доктрин публічної політики у контексті досліджуваної проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;

- проводити збір та аналіз матеріалів з різних джерел;

- формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу певної проблеми;

- давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю;

- оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;

- викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних питань;

- відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем;

- працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи;

- застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

- надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

Критерії оцінювання: поточний та підсумковий контроль.

Підсумковий контроль: залік.