Сучасний вчитель – це творчий вчитель, який здатний зацікавити учнів, зародити в них іскру жаги навчання. Та без ґрунтовних знань свого предмету всі прагнення будуть марними. Справжній вчитель повинен показати важливість і красу математики майбутнім інженерам, філологам, програмістам, юристам, архітекторам, … А допоможуть йому у цьому знання дискретної математики.

Вашій увазі пропонується курс, який складається з двох розділів: «Елементи комбінаторики», «Позиційні системи числення».

Зміст навчальної дисципліни.
Основні правила комбінаторики. Розмiщення, перестановки, комбiнацiї з повторенням і без. Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів. Принцип включення і виключення. 
Означення загальної позицiйної системи числення (СЧ). СЧ з натуральною основою. Коди Фібоначчі. СЧ з iррацiональною основою. Коди золотої пропорцiї.

Пропоновані розділи не вимагають ґрунтовної фундаментальної підготовки, але максимально сприяють розвитку логічного, творчого мислення. Вони можуть слугувати джерелом для дослідницької діяльності студентів та їх учнів, підказати тематику курсових та кваліфікаційних робіт. Курс містить багато цікавих історичних фактів, нестандартних підходів у викладанні традиційного матеріалу.

Успішне засвоєння курсу допоможе в подальшому при вивченні таких дисциплін, як «Елементарна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Методика навчання математики».

Методи зображень плоских та просторових геометричних фігур відіграють важливу роль у професійній підготовці учителя математики. Задача правильного і наочного зображення фігур на площині має важливе практичне значення. Методами зображень повинні володіти  учителі, інженери, художники, архітектори. 

Матеріал викладається в обсязі, передбаченому стандартами вищої освіти  для фізико-математичних факультетів педагогічних університетів.

Попередня підготовка: Шкільний курс математики.

Основна мета засвоєння курсу полягає у ознайомленні студентів із методом паралельного проектування та аксонометричним методом побудови зображень геометричних фігур та їх комбінацій.

Короткий зміст дисципліни. 

Найпростіші задачі на побудову.  Основні геометричні місця точок та їх використання. Геометричні перетворення площини та їх застосування.

Паралельне проектування. Зображення плоских та просторових фігур в паралельній проекції.

Зображення геометричних фігур в аксонометрії.

Побудова перерізів многогранників та тіл обертання методом слідів та методом внутрішнього проектування.