Попередня підготовка: Вища математика, Алгебра, Математичний аналіз.

Зміст дисципліни: Множини. Відношення. Потужність множини. Суми та добутки. Факторіал. Найпростіші комбінаторні об’єкти. Правила суми і добутку. Розміщення. Перестановки. Комбінації. Комбінаторні тотожності. Рекурентні співвідношення.

Чому це цікаво/треба вивчати:

Комбінаторика  — розділ математики, присвячений розв'язанню задач вибору та розташування елементів деякої, зазвичай скінченної, множини відповідно до заданих правил. Кожне таке правило визначає спосіб побудови деякої конструкції із елементів вихідної множини, що зветься комбінаторною конфігурацією. Тому на меті комбінаторного аналізу стоїть дослідження комбінаторних конфігурацій, алгоритмів їх побудови, оптимізація таких алгоритмів, а також розв'язання задач переліку.

Найпростішими прикладами комбінаторних конфігурацій є перестановки, розміщення, комбінація та розбиття.

Компетентності:

Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та дослідження математичних моделей, зокрема дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих результатів.

Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.

Чому можна навчитися (результати навчання):

Використовувати апарат дискретної математики для розв’язування практичних задач, що пов’язані з розробкою програм та створенням алгоритмів вирішення прикладних проблем.

 

 

Попередня підготовка Шкільний курс математики

Зміст дисципліниТеорія складності алгоритмів. Основні структури даних та алгоритми їх обробки. Табличні структури даних, графи, дерева та алгоритми їх обробки.

Чому це треба вивчатиМайбутній програміст повинен володіти прийомами розробки ефективних алгоритмів та знати відомі алгоритми

Компетентності1. Здатність до проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності для адекватного моделювання предметних областей  і створення програмних та інформаційних систем.

 2. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням відповідних моделей, методів й алгоритмів обчислень, структурами даних.

Чому можна навчитися:     Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання  обчислювальнихзадач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів.

Попередня підготовка:

Шкільний курс інформатики, курс «Дискретна математика»

Зміст дисципліни:

Використання текстових  процесорів для створення, редагування, форматування та друку фахової документації та розробки електронних книг.

Використання електронного процесору Microsoft Excel для обробки електронної інформації

Чому це цікаво/треба вивчати:

Майбутньому спеціалісту з комп’ютерних наук потрібно володіти новітніми технологіями організації та обробки інформації

Компетентності:

Володіння методами інформаційного моделювання; здатність реалізовувати інформаційну модель засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

Здатність використовувати  програмні засоби загального та спеціального призначення  для розв’язання прикладних задач з інформатики

Чому можна навчитися (результати навчання):

-         використовувати інформаційні технології та системи для створення, обробки та роботи з електронними документами;

-         використовувати додатки сучасних офісних пакетів для організації електронного документообігу із врахуванням вимог державних стандартів та інформаційних систем;

-         розробляти інтегровані електронні книги