Анотація

Попередня підготовка

«Практикум з діагностики та ремонту ЕОМ» як навчальна дисципліна є теоретико-практичною. Вивчення дисципліни передбачає опанування студентами теорією і практикою ремонту та модернізації ПК. Для фахівців спеціальності «Професійна освіта (Цифрові технології)» її вивчення сприяє формуванню уявлення про зміст майбутньої спеціальності і своє місце в ній.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Практикум з діагностики та ремонту ЕОМ» є персональні комп’ютери, як комплекс апаратно-програмних платформ для організації та автоматизації виробничих та навчальних процесів.

Зміст дисципліни

Дисципліна «Практикум з діагностики та ремонту ЕОМ» передбачає вивчення інструментальних засобів для налаштування операційних систем; методів керування зовнішніми пристроями; шляхів удосконалення операційних систем та програмного забезпечення; методів ефективного використання апаратних ресурсів комп’ютера; методів побудови захищених комп’ютерних систем.

Ознайомлення з основними рішеннями з організації ремонту та профілактичних заходів з обслуговування ЕОМ та комп’ютерної техніки.

Курс «Практикум з діагностики та ремонту ЕОМ» спрямований на формування інформаційно-цифрової та інженерно-технічної компетенції.

Чому це цікаво/треба вивчати

Інтенсивний розвиток комп'ютерних технологій, збільшення ступеня інтеграції мікросхем процесорів, пам'яті, контролерів і т.д. обумовило не тільки збільшення швидкодії комп'ютерів і інших їх технічних характеристик, але й ускладнення їхньої архітектури, збільшення набору команд, необхідність розробки й впровадження нових операційних систем і пакетів прикладних програм, що привело до росту складності організації обчислювальних процесів, режимів функціонування і експлуатації персональних комп'ютерів (ПК) та комп'ютерних систем.

У зв'язку з цим підготовка фахівців, що володіють основами організації обчислювальних процесів, методами оцінки стану і діагностики режимів функціонування й експлуатації ПК є дуже актуальною і важливою.

Компетентності

-  аналізувати технічні характеристики функціональних вузлів ПК;

-  проводити діагностику ПК;

-  проводити аналіз якості роботи і обслуговування персональних комп’ютерів та периферійних засобів;

-  проводити повне поточне обслуговування ПК і периферійних пристроїв;

-  проводити модернізацію і заміну складових ПК;

-  підбирати оптимальну конфігурацію ПК для офісних задач, математичних, розрахункових і графічних робіт, ігрових станцій і серверних машин;

-  аналізувати і підбирати необхідне периферійне обладнання і обладнання для локальних комп’ютерних мереж;

-  проводити діагностику роботи ПК та периферійних пристроїв за допомогою спеціального програмного забезпечення;

-  оцінювати стан та проводити діагностику ПК;

-  замінювати функціональні вузли ПК;

-  розв’язувати обчислювальні задачі в різних архітектурних варіантах структур ПК;

-  розробляти і експлуатувати сучасні комп’ютерні системи;

-  здійснювати сервісне обслуговування програмного забезпечення;

-  керувати розподілом пам’яті, файлами та іншими ресурсами комп’ютера;

-  виконувати постійне оновлення та вдосконалення програмного забезпечення комп’ютерних систем у відповідності із сучасними вимогами та тенденціями.

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

- структуру апаратних засобів та функціональне призначення апаратних вузлів ПК;

- технічні характеристики функціональних вузлів ПК;

- архітектуру і загальні принципи роботи апаратних засобів персональних комп’ютерів;

- інтерфейси периферійних пристроїв ПК і допоміжного обладнання;

- принципи обслуговування і модернізації ПК і периферійних пристроїв та їх поточного ремонту.

- режими функціонування та діагностики ПК;

вміти:

- аналізувати технічні характеристики функціональних вузлів ПК;

- проводити діагностику ПК;

- проводити аналіз якості роботи і обслуговування персональних комп’ютерів та периферійних засобів;

- проводити повне поточне обслуговування ПК і периферійних пристроїв;

- проводити модернізацію і заміну складових ПК;

мати навички:

- оцінювання стану та проведення діагностики ПК;

- заміни функціональних вузлів ПК;

- рішення обчислювальних задач в різних архітектурних варіантах структур ПК.

Види навчальної діяльності

Лабораторні роботи, презентація, дискусія, бесіда, групова робота

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання виконання лабораторної роботи

І. Початковий рівень (1 бал). Студент демонструє вмiння виконувати частину лабораторної роботи i лише з допомогою викладача, порушує послідовність виконання роботи, відображену в інструкції, не робить самостійно висновки за отриманими результатами.

ІІ. Середнiй рівень (2 бали). Студент виконує роботу за зразком (iнструкцiєю) або з допомогою викладача, результат роботи студента дає можливiсть зробити правильнi висновки або їх частину, пiд час виконання роботи допущенi помилки.

ІІІ. Достатнiй рiвень (3 бали). Студент самостiйно виконує роботу в повному обсязі з дотриманням необхідної послiдовностi виконання алгоритмів, проведення дослiдiв та вимірювань тощо. У звіті правильно і акуратно виконує записи, таблицi, схеми, графiки, розрахунки, самостiйно робить висновок.

IV. Високий рiвень (4 балів). Студент виконує всі вимоги, передбачені для достатнього рівня, виконує роботу за самостiйно складеним планом, робить аналiз результатiв, розраховує похибки (якщо потребує завдання). Бiльш високим рiвнем вважається виконання роботи за самостiйно складеним оригiнальним планом або установкою, їх обґрунтування.

Кінцевий результат обчислюється як сумарний бал за всі модулі (діє система накопичення балів).

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://phm.cuspu.edu.ua/kafedri/kafedra-teoriji-ta-metodiki-tekhnologichnoji-pidgotovki-okhoroni-pratsi-ta-bezpeki-zhittediyalnosti/anotatsiji-kursiv/89-komp-iuterni-tekhnolohii/709-praktykum-z-diahnostyky-ta-remontu-eom.html

Попередня підготовка

Вибіркова дисципліна базується на знаннях з дисциплін: «Педагогіка», «Психологія», «Основи інформаційних технологій».

Зміст дисципліни

Роль і місце сучасних мультимедійних засобів у формуванні освітнього середовища. Дидактичні основи та методичні особливості використання сучасних мультимедійних засобів навчання. Мультимедійні технології в ТВЛП.

Чому це цікаво/треба вивчати

«Мультимедійні технології навчання» є важливою дисципліною професійної підготовки бакалаврів, оскільки засоби навчання нового покоління уможливлюють індивідуальний підхід і сприяють підвищенню ефективності педагогічних впливів з метою розвитку творчих здібностей учнів.

Компетентності

-        здатність застосовувати знання сучасної техніки та технологій;

-        здатність до самопрезентації у різних умовах загальної та професійної діяльності;

-        здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології;

-        навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Чому можна навчитися (результати навчання)

знати: вимоги до розробки сценарію та змісту мультимедійної презентації та навчального відеофільму; вибір загального стилю презентації; методи використання мультимедійних презентацій;

уміти: обробляти текстову, цифрову, графічну і звукову інформацію за допомогою відповідних програм і редакторів для підготовки дидактичних матеріалів (Microsoft Power Point) і демонструвати презентацію на занятті; створювати навчальні відеофільми.

Види навчальної діяльності

Лекції, практичні заняття, самостійна робота

Критерії оцінювання

Оцінюється усна відповідь на практичному занятті; ІНДЗ; активність на заняттях при обговоренні проблемних питань.

Анотація

Попередня підготовка

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують теоретичну та методологічну базу фахівця в галузі проектного дизайну.

Зміст дисципліни

Опанування основних принципів світового та національного дизайн-проектування; визначення характерних ознак видів технічного дизайну; розкриття закономірностей еволюції технічного дизайну; здійснення культурно детермінованих шляхів вирішення особистісних і професійних проблем.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення даного курсу має спонукати студентів до самостійного і постійного оволодіння знаннями як запоруки успішного навчання і подальшої діяльності

Компетентності

-здатність здійснювати моніторинг методичних особливостей дизайн-діяльності різних національних шкіл з метою вдосконалення методики організації навчання з основ дизайну;

-володіння системою методологічних знань про структуру сучасних концепцій дизайн-проектування, творчі методи наукового пізнання дизайн-діяльності та здатність застосовувати їх у професійній діяльності.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Метою викладання дисципліни є прищеплення уміння аналізувати сучасні дизайн-рішення на основі використання останніх інформаційних технологій; розуміння сучасних концепцій дизайну, понять, методів; формування національно-свідомого фахівця з достатнім культурним рівнем, який відповідає вимогам міжнародних стандартів

Види навчальної діяльності

Лекція, презентація, дискусія, бесіда, індивідуальні науково-дослідні завдання, реферат, або доповідь, розробка проектів

Критерії оцінювання

Видами контролю знань студентів (слухачів) є поточний контроль, проміжна та підсумкова атестації. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента (слухача) до виконання конкретної роботи. Форми та методи проведення поточного контролю передбачають доповідь, оцінювання самостійної роботи

  Форми та методи проведення проміжної атестації засвоєння програмного матеріалу змістового передбачають виконання проекту, виконання реферату чи написання статті з обраних тем дослідження. Семестрова атестація проводиться у формах семестрового заліку. 

Анотація

Попередня підготовка

Дана вибіркова дисципліна базується на знаннях попередньо вивчених предметів, а саме: "Вища математика (за професійним спрямуванням)", "Фізика (за професійним спрямуванням)", "Стандартизація, метрологія та сертифікація"

Зміст дисципліни

Зміст дисципліни направлено на вивчення фізичних явищ і процесів, які реалізуються в елементах сучасної обчислювальної техніки при записі, передачі, обробці та відтворенні інформації, їх будови та видів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Дану вибіркову дисципліну необхідно вивчати, щоб оволодіти знаннями про особливості напівпровідникової елементної бази, пов’язаної з раціональним вибором електронних приладів та режимів їх роботи в електроніці.

Компетентності

У результаті вивчення навчальної дисципліни мають бути сформовані такі компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних.

ЗК9. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

ФК2. Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів реального світу.

ФК4. Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ.

ФК17. Здатність застосовувати засоби комп’ютерної графіки та мультимедійних технологій у процесі розв’язання прикладних задач.

Програмні результати навчання:

ПРН1. Здобувати систематичні знання в галузі комп’ютерних наук, аналізувати проблеми з точки зору сучасних наукових парадигм, осмислювати і робити обґрунтовані висновки з наукової і навчальної літератури та результатів експериментів.

ПРН6. Розуміти основні етапи та стадії творчого процесу, формулювати мету і задачі для їх досягнення в області комп'ютерних наук, проявляти допитливість, схильність до ризику, вміння мислити, надихатись новими ідеями, втілювати їх, запалювати ними оточуючих, комбінувати та експериментувати.

ПРН9. Ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності  для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем за галузями.

ПРН10. Застосовувати ймовірнісно-статистичні методи для оцінки стохастичних процесів

ПРН16. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати  парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук,  створювати надійне та ефективне програмне забезпечення.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Вивчення дисципліни дає можливість розвинути навички самостійного розв’зання задач, пов’язаних з проектуванням та експлуатацією електронних пристроїв; ознайомитись з основами схемотехніки аналогових і цифрових пристроїв, інтегральною технологією, методами аналізу та схемотехнічного проектування електронних пристроїв.

Види навчальної діяльності

Лекції, практичні, самостійна робота.

Критерії оцінювання

В балах оцінюється усні доповіді, практичні завдання, реферати, ІНДЗ, активність на заняттях

Анотація

Попередня підготовка

Необхідна навчальна база перед вивченням дисципліни «Ергономіка цифрових технологій»: інформатика та комп'ютерні технології, прикладне програмування, загальна психологія та психологія праці, математика.

Зміст дисципліни

Програма дисципліни містить такі розділи: Предмет та задачі дисципліни. Ергономіка як наукова і практична дисципліна. Системи «людина-техніка-середовище» (СЛТС). Динаміка ролі людини в інформаційних технологіях. Діяльність людини в ІТ. Оцінка якості діяльності людини в ІТ. Проектування алгоритму діяльності людини-оператора. Розподіл функцій між людиною і технікою. Експертні системи як СЛТС. Системи підтримки прийняття рішень як СЛТС.

Дисципліна спрямована на формування загальнонаукової компетентності.

Чому це цікаво/треба вивчати

Важливим аспектом роботи з інформаційними технологіями та програмно-технічними засобами є створення комфортних умов роботи з ними. Це досягається за рахунок дотриманням норм ергономіки.

Першочерговим аспектом названої проблеми вважається організація ергономічних (комфортних, науково організованих) робочих місць, захищених від різних шкідливих впливів, а також збалансоване цифрове оточення та структура організації діяльності.

Основним завданням ергономіки є створення людині умов праці, що сприяє збереженню його здоров'я, підвищенню ефективності його праці, зниженню стомлюваності. Ергономічне забезпечення передбачає формування рекомендацій та використання норм організації робочого процесу, що включає в себе, як організацію робочих місць користувачів, розташування комп'ютерної техніки в приміщеннях, дотримання санітарних та інших норм, так і створення безпечного та комфортного цифрового простору (програмне забезпечення, оргтехніка, хмарні сервіси організації роботи, тощо), що сприяють підвищенню ефективності  роботи.

Компетентності

- здатність упроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до

вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та охорони і гігієни праці;

- знати основні поняття ергономіки та ергодизайну, поняття макро- та мікроергономіки;

- вміти розробляти інженерні рішення з

питань охорони праці при використанні АРМ, ергономічні вимоги до організації і обладнання робочих місць з ЕОТ;

- знати основні напрямки ергономічних досліджень в області інформаційних освітніх технологій, розробка ергономічного інтерфейсу;

- вміти розробляти інженерні заходи з охорони праці при експлуатації програмно-технічного комплексу;

- вміти організовувати безпечний та комфортний цифровий простір, що сприяє підвищенню ефективності  праці.

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- структуру і загальний зміст психологічної й ергономічної підготовки педагога-інженера;

- історію виникнення ергономіки, задачі ергономіки як наукової і практичної дисципліни, структуру ергономіки, її зв'язку з іншими дисциплінами;

- покоління ІТ, роль людини в ІТ, динаміку ролі людини в поколіннях ІТ, напрямок ергономічного аналізу ІТ, актуальні задачі ергономічного проектування ІТ;

- структуру діяльності людини-оператора; фактори, що впливають на діяльність людини-оператора; класифікацію видів операторської діяльності; кількісні характеристики діяльності людини-оператора; поняття відмовлення і помилки; види відмовлень і помилок; різні класифікації помилок;

- формалізований опис проектованого процесу функціонування системи «людина-техніка-середовище» (СЛТС);

- методи спостереження, збору і класифікації статистичних зведень про фактичну надійність і якість діяльності оператора;

- закономірності переробки інформації людиною; поняття інформованості осіб, що приймають рішення;

- призначення, особливості, структуру, режими, класифікацію експертних систем; методи представлення знань у експертних систем; труднощі розробки експертних систем;

- призначення, класифікацію, структуру, функції системи підтримки прийняття рішень; відмінність системи підтримки прийняття рішень від експертних систем; принципи створення системи підтримки прийняття рішень;

- метод декомпозиції й опису інформаційно-управляючих систем як СЛТС;

- поняття ергономічної експертизи; етапи проведення ергономічної експертизи; поняття судово-ергономічної експертизи.

Вміти:

- на основі знань основ теорії ергатичних систем і структурного методу зробити формалізований опис проектованого процесу функціонування системи «людина-техніка-середовище» з метою оцінки показників надійності, якості, ефективності;

- на основі знань про структуру і зміст діяльності оператора, про види помилок людини і відмовлень техніки, на основі літературних і експериментальних зведень про показники якості типових дій визначати показники надійності і якості діяльності людини-оператора;

- на основі знань про структуру і зміст діяльності оператора і значень показників якості типових дій кількісно оцінювати варіанти алгоритму діяльності оператора ІТ і оператора автоматизованого технологічного комплексу;

- на основі оцінок варіантів алгоритму діяльності оператора і знань ергономічних вимог спроектувати алгоритм діяльності оператора ІТ або оператора автоматизованого технологічного комплексу;

 - на основі знань загальних ергономічних вимог до систем «людина-техніка-середовище» формулювати часткові ергономічні і функціональні вимоги до систем підтримки прийняття рішень, проектованих для конкретних осіб;

 - на основі знань про види діяльності людини за її участю в процесі функціонування системи «людина-техніка-середовище» і знань характеру переробки інформації людиною виділяти інформаційні й інтелектуальні функції в конкретній виробничій системі, що вимагають комп'ютерної підтримки;

 - на основі знань про функції людини і можливості техніки формулювати і вирішувати задачу розподілу функцій між людиною і технікою для різних виробничих ситуацій і при різних критеріях;

- на основі знань про види діяльності людини за її участю в процесі функціонування системи «людина-техніка-середовище», використовуючи документацію про робоче місце оператора і її посадові інструкції, скласти опис діяльності конкретного оператора з метою її вдосконалювання.

Види навчальної діяльності

Лабораторні роботи, презентація, дискусія, бесіда, групова робота

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання виконання лабораторної роботи

І. Початковий рівень (1 бал). Студент демонструє вмiння виконувати частину лабораторної роботи i лише з допомогою викладача, порушує послідовність виконання роботи, відображену в інструкції, не робить самостійно висновки за отриманими результатами.

ІІ. Середнiй рівень (2 бали). Студент виконує роботу за зразком (iнструкцiєю) або з допомогою викладача, результат роботи студента дає можливiсть зробити правильнi висновки або їх частину, пiд час виконання роботи допущенi помилки.

ІІІ. Достатнiй рiвень (3 бали). Студент самостiйно виконує роботу в повному обсязі з дотриманням необхідної послiдовностi виконання алгоритмів, проведення дослiдiв та вимірювань тощо. У звіті правильно і акуратно виконує записи, таблицi, схеми, графiки, розрахунки, самостiйно робить висновок.

IV. Високий рiвень (4 балів). Студент виконує всі вимоги, передбачені для достатнього рівня, виконує роботу за самостiйно складеним планом, робить аналiз результатiв, розраховує похибки (якщо потребує завдання). Бiльш високим рiвнем вважається виконання роботи за самостiйно складеним оригiнальним планом або установкою, їх обґрунтування.

Кінцевий результат обчислюється як сумарний бал за всі модулі (діє система накопичення балів).

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://phm.cuspu.edu.ua/kafedri/kafedra-teoriji-ta-metodiki-tekhnologichnoji-pidgotovki-okhoroni-pratsi-ta-bezpeki-zhittediyalnosti/anotatsiji-kursiv/89-komp-iuterni-tekhnolohii/702-erhonomika-informatsiinykh-tekhnolohii.html

Анотація

Попередня підготовка

Наукову частину технічної естетики складають основи соціокультурних знань, ергономіка, антропометрія, колористика, матеріалознавство.

Зміст дисципліни

Вивчити історію розвитку технічної естетики в Україні, оволодіти основними термінами і поняттями технічної естетики; вивчити закономірності гармонізації композиції; оволодіти основами художнього конструювання простих за складом виробів; знати та застосовувати засоби композиції та кольорознавства у художньому конструюванні та створенні макетів, та проектів; організовувати навчально-виробничі процеси та робочі місця учнів з врахуванням вимог технічної естетики та дизайну.

Чому це цікаво/треба вивчати

Актуальність курсу технічної естетики полягає в тому, що вона спрямована на формування у студентів системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами профільного циклу. Заняття за програмою курсу – це пізнання і розуміння світу техніки та естетики, власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.

Компетентності

-готовність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, мати мотивацію до здійснення професійної діяльності;

-володіння системою методологічних знань про структуру сучасних концепцій дизайн-проектування, творчі методи наукового пізнання дизайн-діяльності та здатність застосовувати їх у професійній діяльності.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Метою викладання дисципліни є сформувати у студентів знання в області технічної естетики і художнього конструювання виробів, а також навички проектування і художньо-конструкторського аналізу промислових виробів малої складності для подальшої їх реалізації в професійній діяльності в загальноосвітніх установах на уроках технології, а також в системі додаткової освіти в гуртках технічної творчості.

Види навчальної діяльності

Лекція, презентація, дискусія, бесіда, індивідуальні науково-дослідні завдання, реферат, або доповідь, розробка проектів

Критерії оцінювання

Видами контролю знань студентів (слухачів) є поточний контроль, проміжна та підсумкова атестації. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента (слухача) до виконання конкретної роботи. Форми та методи проведення поточного контролю передбачають доповідь, оцінювання самостійної роботи

  Форми та методи проведення проміжної атестації засвоєння програмного матеріалу змістового передбачають виконання проекту, виконання реферативного дослідження чи написання статті.

  Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену. Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни  складається з рейтингу з навчальної роботи – 60 балів та рейтингу з атестації – 40 балів.

  • Викладач: N S

Анотація

Попередня підготовка

Базується на вивченні ОПМ

Зміст дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами знань з галузі рекламної діяльності в усіх її історичних та сучасних формах як форми соціальної комунікації, усвідомлення ними ключових понять і процесів у цій комунікативній сфері, вироблення практичних навичок усебічного аналізу та створення рекламної продукції різних типів

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення даної дисципліни дозволить навчитися створювати рекламний продукт, що в свою чергу, допоможе у реалізації власних виробів чи послуг

Компетентності

Життєві, інформаційно-комунікативні, соціальні, творчі, здатність визначати у інформаційному потоці актуальні, соціально значущі суспільно-політичні, економічні і культурні події, процеси та 3 явища сучасності; здатність до пошуку інформації з різних джерел

Чому можна навчитися (результати навчання)

застосовувати науковий підхід до аналізу і створення рекламної продукції;  зіставляти рекламні продукти, які представляють однотипні товари різних виробників, з огляду на ефективність рекламної ідеї;  виявляти рівень і повноту втілення рекламної ідеї;  вільно орієнтуватися у традиційних та нових формах і прийомах рекламної діяльності;  виробляти загальну стратегію та конкретний рекламний текст для рекламування послуги;  розробляти стратегії рекламних кампаній різних типів;  створювати рекламну продукцію, призначену для поширення різними ЗМІ.

Види навчальної діяльності

Лекції, практичні

Критерії оцінювання

Оцінюватиметься робота на практичних заняттях, індивідуальні творчі завдання

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

 

Викладачі: д.пед.н., проф. М.І.Садовий, д.пед.н., доц. О.М.Трифонова

Мета курсу: надати студентам навчальний матеріал, що систематично відображає всі компоненти та принципи сучасної наукової картини світу, розкриває таємниці виникнення Всесвіту, окреслює перспективи його розвитку, сформувати у майбутніх фахівців з вищою освітою відповідну предметну та фахові компетентності

Змістові модулі: 1. Будова матеріального світу. 2. Основні концепції походження Всесвіту. 3. Наукова картина як основа наукового світогляду. 4. Перспективи наукових пошуків людства

Результати навчання: навчитися працювати з різними інформаційно-цифровими джерелами, узагальнювати і систематизувати інформацію щодо наукової картини світу; вміти використовувати: основні природничо-наукові категорії при розв’язанні завдань моделювання педагогічних систем; основні природничо-наукові досягнення та їх вплив на соціальні, педагогічні процеси, і ухвалення політичних рішень; методологію наукового дослідження.

Детальніше