Опис дисципліни

 

Назва дисципліни: Психологія особистісного зростання

Статус: Вибіркова

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Курс, семестр: 1 курс, 2 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них – лекційні / практичні): 5 кредитів, 150 годин (з них – 30 год. лекційні / 20 год. практичні)

Підсумковий контроль: Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання: кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології

Викладач: Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, доцент

 

Анотація

 

Попередня підготовка: Базові знання із загальної психології

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Розвиток особистості в сучасному світі:

загальні питання проблеми розвитку особистості (поняття особистості, структура особистості, індивідуально-психологічні властивості особистості);

розвиток особистості в онтогенезі (в дошкільному дитинстві, молодшому шкільному віці, на етапі дорослішання, у періоди ранньої, зрілої, пізньої дорослості);

соціальні умови розвитку сучасної особистості (соціальне середовище, вплив новітніх інформаційних технологій, тенденції суспільного життя тощо).

Змістовий модуль 2. Розвиток потенціалу особистості:

особистість як суб’єкт самоактивності, мотивація до постійної роботи над собою та самовдосконалення;

розвиток моральної сфери  особистості (моральні цінності особистості, моральні мотиви та вчинки, ціннісна саморегуляція);

розвиток соціальних якостей особистості (побудова конструктивних відносин з оточенням, взаємин з іншими людьми, стосунків з близькими та рідними);

∙  самоактуалізація особистості, усвідомлення та реалізація власного особистісного потенціалу).

Чому це цікаво і чому це треба вчити:

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія особистісного зростання» відбувається у процесі підготовки студенітв – майбутніх фахівців як самодостатньої особистості, здатної до саморозвитку, самовдосконалення та готової до реалізації власного потенціалу в змінних умовах професійної реальності та суспільного життя. Навчальний матеріал про особливості розвитку в особистості її потенціалу як суб’єкта діяльності та самоактивності може бути цікавим і корисним. Студенти не тільки отримають теоретичні знання, але й на практичних заняттях набудуть умінь застосовувати техніки особистісного самопізнання, саморозвитку та самовдосконалення.   

Компетентності:

Загальні компетентності: здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність бути критичним і самокритичним, здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, здатність приймати обґрунтовані рішення, здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні компетентності: знання категоріально-понятійного апарату психології особистісного зростання, здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне вивчення й окреслювати шляхи корекції певних особливостей особистості, здатність до саморозвитку, здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Чому можна навчитися (результати навчання):

У результаті вивчення дисципліни студенти набудуть знань про закономірності розвитку особистості, особливості впливу на неї соціальних умов, розвитку індивідуально-психологічних властивостей та потенційних можливостей. Засвоєння курсу сприятиме формуванню загальної психологічної культури та компетентності студентів, процесу самовдосконалення і самовиховання майбутніх фахівців.

Види навчальної діяльності: Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації, індивідуальні дослідницькі завдання. 

Критерії оцінювання: Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються у відповідності до встановлених критеріїв за національною шкалою оцінювання та ECTS.

Web-посилання на розміщення навчальної дисципліни на сайті університету

 

 

 

 

Опис дисципліни

 

Назва дисципліни: Психологія спілкування та соціальних взаємодій

Статус: Вибіркова

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Курс, семестр: 1 курс, 2 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них – лекційні / практичні): 5 кредитів, 150 годин (з них – 30 год. лекційні / 20 год. практичні)

Підсумковий контроль: Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання: кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології

Викладач: Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, доцент

 

Анотація

 

Попередня підготовка: Базові знання із загальної психології

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Спілкування та соціальні взаємодії як соціально-психологічні явища:

загальні відомості про спілкування як соціально-психологічне явище;

комунікативний, інтерактивний, перцептивний компоненти спілкування, психологічні бар’єри спілкування, соціальні ролі його учасників, ефект первинного враження, механізми міжособистісного сприймання;

психологічні аспекти соціальних взаємодій.

Змістовий модуль 2. Психологічні особливості спілкування та соціальних взаємодій:

засоби спілкуваннявербальні (мовні) та невербальні (міміка, жести, пантоміміка, візуальний контакт, відстань);

психологічний вплив у процесі спілкування та соціальних взаємодій;

особливості самопрезентації особистості у процесі спілкування та в соціальних взаємодіях;

∙  психологічні основи ділового спілкування (мистецтво вести ділову бесіду, психологічні  прийоми впливу на партнера, техніка і тактика аргументування, імідж ділової людини).

Чому це цікаво і чому це треба вчити:

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія спілкування та соціальних взаємодій» дасть можливість студентам отримати знання про соціально-психологічні особливості перебігу процесу спілкування та налагодження конструктивних взаємин з іншими людьми, сприятиме розвитку вмінь вдало здійснювати самопрезентацію власної особистості в соціальних взаємодіях, у тому числі в сфері ділових (професійних) відносин.

Компетентності:

Загальні компетентності: здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях, здатність бути критичним і самокритичним, здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні компетентності: знання категоріально-понятійного апарату психології спілкування та соціальних взаємодій, здатність використовувати здобуті знання у практиці взаємодії з іншими людьми, здатність до саморозвитку, особистісного та професійного самовдосконалення студентів як суб’єктів спілкування й учасників соціальних взаємодій, навички конструктивної міжособистісної взаємодії.

Чому можна навчитися (результати навчання):

У результаті вивчення дисципліни студенти набудуть знань про психологічні особливості перебігу процесу спілкування та соціальних взаємодій. Засвоєння змісту курсу сприятиме формуванню загальної психологічної культури та компетентності студентів, розвитку процесу їх самовдосконалення як суб’єктів налагодження конструктивних взаємодій з іншими людьми, у процесі здійснення професійної діяльності, під час ділового спілкування.

Види навчальної діяльності: Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації, індивідуальні дослідницькі завдання. 

Критерії оцінювання: Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються у відповідності до встановлених критеріїв за національною шкалою оцінювання та ECTS.

Web-посилання на розміщення навчальної дисципліни на сайті університету

 

 

Назва дисципліни: Конфліктологія

Статус: Вибіркова

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Курс, семестр: 1 курс, 2 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них – лекційні / практичні): 5 кредитів, 150 годин (з них – 30 год. лекційні / 20 год. практичні)

Підсумковий контроль: Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання: кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології

Викладач: Семез Андрій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Анотація

 

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Загальна теорія конфлікту.

Тема 1. Предмет конфліктології як науки. Об’єкт конфліктології. Категорії та закони конфліктології. Методи конфліктології. Функції конфліктології.

Тема 2. Конфлікти в історії суспільної думки.

Тема 3. Конфлікт як соціальне явище. Сутність конфлікту. Структура конфлікту. Межі та масштаб конфлікту. Соціальні функції конфліктів. Класифікація конфліктів.

Тема 4. Детермінація конфліктів. Джерела соціальних конфліктів. Рушійні сили конфлікту. Причини конфліктів. Мотивація конфліктантів

Тема 5. Динаміка конфлікту. Передконфліктна стадія конфлікту. Конфліктна стадія розвитку конфлікту. Післяконфліктна стадія конфлікту. Основні стратегії конфліктної поведінки. Тактики поведінки в конфлікті.

Тема 6. Суб'єктивний фактор соціального конфлікту. Аналіз суб'єктів — учасників конфліктів. Характеристика суб'єктів — учасників конфлікту. Суб'єктивно-психологічні риси і «типи» конфліктантів. Соціальні «ролі» учасників конфлікту.

Тема 7. Конфлікт як форма комунікації. Бар'єри непорозуміння та шляхи їх подолання. Комунікативний процес в організації. Причини та засоби подолання бар'єрів непорозуміння. Раціональна поведінка в умовах конфлікту.

Тема 8. Види соціальних конфліктів. Економічний конфлікт. Політичний конфлікт. Правовий конфлікт. Конфлікти духовно-культурної сфери. Релігійні конфлікти. Міжнаціональні конфлікти. Трудовий конфлікт. Соціально-професійний конфлікт. Адміністративний конфлікт. Сімейно-побутові конфлікти. Глобальні конфлікти цивілізації.

Тема 9. Міжособистісні, внутрішньогрупові та міжгрупові конфлікти та їхні першопричини. Психологія конфлікту.

 

Змістовий модуль 2. Проблеми управління конфліктами

Тема 10-12. Система управління конфліктами. Сутність системи управління конфліктами. Цілі системи управління конфліктами. Умови ефективності здійснення процесу управління конфліктом. Загальні принципи управління конфліктами. Загальні методи управління конфліктами. Позитивні або негативні результати управління конфліктом. Діагностика й прогнозування конфліктів. Етапи аналізу і методи діагностики конфлікту. Профілактика й запобігання виникненню конфліктів. Конфліктні особистості. Вплив емоційного стану людини на виникнення конфліктних ситуацій.

Тема 13-14. Розв’язання й урегулювання конфліктів. Сутність процесів розв’язання і урегулювання конфлікту. Форми завершення конфлікту: загасання, усунення, урегулювання конфлікту, переростання в інший конфлікт. Умови розв’язання конфлікту. Кроки, для ефективного розв’язанню конфлікту. Типи особистостей, які впливають на розвиток конфлікту. Правила розв’язання конфліктів. Правили поведінки у внутрішньоособистісному конфлікті. Стратегії поведінки у конфлікті. Тактичні прийоми і методи вирішення конфліктів. Переговори як спосіб розв’язання конфліктів. Стратегії і тактичні прийоми ведення переговорів. Динаміка переговорів. Участь третьої сторони у переговорному процесі. Етапи проведення переговорів за участю третьої сторони і їх оцінка.

Тема 15. Діапазон можливих виходів із конфлікту. Наслідки конфліктів. Конструктивні та деструктивні форми вирішення конфліктів. Управлінські методи завершення конфліктів. Наслідки конфліктів.

 

Чому це цікаво і чому це треба вчити:

Вивчення навчальної дисципліни «Кофліктологія» відбувається у процесі підготовки студенітв – майбутніх фахівців як самодостатньої особистості, здатної до саморозвитку, самовдосконалення та готової до реалізації власного потенціалу в змінних умовах професійної реальності та суспільного життя. Навчальний матеріал про з’ясування сутності, структури, основних причин виникнення, функцій та типології конфліктів; оволодіння технологіями управління, шляхами та засобами запобігання ескалації та врегулювання конфліктівможе бути цікавим і корисним. Студенти не тільки отримають теоретичні знання, але й на практичних заняттях набудуть умінь виявляти причина та знаходити шляхи виходу з кофліктних ситуацій.   

Компетентності:

Загальні компетентності: здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність бути критичним і самокритичним, здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, здатність приймати обґрунтовані рішення, здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні компетентності: знання категоріально-понятійного апарату конфліктології, здатність самостійно визначати причини виникнення конфліктів та причини їх ескалації; планувати, організовувати та здійснювати технології управління конфліктами, здатність до запобігання ескалації конфліктів та їх розв’язання, здатність до ведення переговорів.

Чому можна навчитися (результати навчання):

У результаті вивчення дисципліни студенти набудуть знань про сучасні концепції, теорії та парадигми конфліктів; сутність, природу, структуру та динаміку розвитку конфліктів; загальні причини виникнення конфліктів та причини їх ескалації; класифікацію та типологізацію конфліктів у різних суспільних підсистемах; технології управління конфліктами; шляхи і методи запобігання їх ескалації та розв’язання; основні принципи теорії переговорів.

 

Види навчальної діяльності: Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації, індивідуальні дослідницькі завдання. 

Критерії оцінювання: Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються у відповідності до встановлених критеріїв за національною шкалою оцінювання та ECTS.

Web-посилання на розміщення навчальної дисципліни на сайті університету