Опис дисципліни

Назва  дисципліни

Психологія сім`ї

Статус

вибіркова

Рівень вищої освіти

бакалаврський

Курс, семестр

І курс, ІІ семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

5 кредитiв (150 год.) лекційні 30 год., практичні 20 год.

Підсумковий контроль

залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра практичної психології

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Радул І.Г., кандидат  психологічних наук, доцент

Анотація

Попередня підготовка

«Загальна психологія», «Вікова психологія»

Зміст дисципліни

Програма курсу містить такі змістові модулі: Предмет, історія психології сім’ї. Історія розвитку та становлення шлюбно-сімейних відносин. Сім’я як соціально-психологічний феномен. Основні проблеми сімейного життя. Проблема статевих відмінностей та сімейні відносини. Статева соціалізація та підготовка до шлюбу. Вплив сім’ї на формування особистості. Подружня сумісність та основні аспекти подружньої сумісності.

Чому це цікаво/треба вивчати

Сучасна сім’я переживає складний етап еволюції – перехід від традиційної моделі до нової. Змінюються види родинних відносин, змінюються ролі і функціональна залежність подружжя, відбувається порушення емоційних зв’язків між батьками й дітьми; тощо. Тому, кожна молода людина як прагне побудувати успішний та щасливий шлюб повинна володіти основами сімейного життя.

 

Компетентності

Загальні:

1. Світоглядна, що передбачає розуміння сутності предмету;

2. Здатність до аналізу концептуальних засад психології та визначення сутності законів і принципів психології;

3.Інформаційа, що включає уміння знаходити необхідну інформацію, уміння аналізувати інформацію та на основі аналізу отриманої інформацію формувати власну точку зору;

4. Здатність знаходити своє місце в системі сучасних ринкових відносин, визначення такої сфери професійної діяльності, в якій найповніше можна використати професійний та творчий потенціал на користь як суспільним, так і власним інтересам.

Спеціальні:

 1. Знання предмету і завдань навчальної дисципліни «Психологія сім'ї»;
 2.  Здатність до аналізу логіки виникнення і становлення психології сім'ї як сфери психологічного знання;
 3. Сформованість цілісного уявлення про актуальні теоретичні та практичні проблеми сучасної психології сім'ї;
 4. Знання методології соціально-психологічних досліджень шлюбносімейних стосунків;
 5. Знання поняття «шлюб» і «сім'я» з точки зору різних психологічних напрямів та підходів;
 6. Обізнаність щодо існуючих концептуальних моделей сім'ї;
 7. Розуміння особливостей функціонально-рольової структури сімейних стосунків;
 8. Знання особливостей життєвого циклу сім'ї та динаміки сімейних стосунків;
 9. Знання причин сімейних конфліктів, дестабілізації сімейних стосунків;
 10. Вміння проводити діагностичну та просвітницьку роботу з сім'єю;
 11. Знання специфіки застосування методів психологічного дослідження сім’ї;
 12. Здатність до самостійного розв`язання специфічних завдань, що виникають в практиці психологічної роботи з сім’єю.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Знання:

- основні проблеми сучасної сім`ї;

- тенденції розвитку сімейно-шлюбних відносин;

- методи вивчення подружніх відносин;

- прийоми визначення причин та вирішення подружніх конфліктів.

Уміння і навички:

- засвоїти знання про проблеми в області сучасних сімейно-шлюбних відносин;

- орієнтуватись у основних вітчизняних та зарубіжних працях психології сім'ї, а також наукових працях провідних вчених з цієї проблеми;

- самостійно аналізувати та здійснювати корекцію у сфері сімейно-шлюбних відносин; вміння виявляти рівень психологічного здоров’я сім'ї;

- вміння проводити діагностичну та просвітницьку роботу з сім'єю;

- володіти методиками дослідження подружніх пар;

- уміння розробляти заходи з психологічного супроводу сім’ї;.

Види навчальної діяльності

Лекція, практичне заняття, самостійна робота, навчальний проект.

Критерії оцінювання

 Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.

 Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за КМСОНП (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та дворівневою шкалою «зараховано», «не зараховано», за шкалою  EСTS заноситься у Відомість обліку успішності, Індивідуальний навчальний план студента, Залікову книжку студента. Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем.

У випадку отримання менше 60 балів (FX в EСTS) за результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

 

Курс «Основи психологічних досліджень» забезпечує професійний розвиток майбутнього фахівця та спрямований на отримання знань, необхідних для застосування досягнень фундаментальної психології і розв’язання проблем сучасної прикладної психології. Освоєння дисципліни забезпечує поглиблене вивчення та систематизоване засвоєння основних методологічних, організаційних та технологічних засад проведення наукових психологічних досліджень, організацією науково-дослідної роботи, методикою та послідовністю написання наукових робіт, правилами оформлення, процедурою захисту курсових та кваліфікаційних робіт.

Навчальна дисципліна спрямована на поєднання методологічних, методичних та організаційно-навчальних засобів і формування у майбутніх психологів навичок науково-дослідної роботи. Вивчення курсу передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців, зокрема, опанування системою знань про методологію, основні елементи, етапи, методи дослідження психологічних явищ.

Такий підхід сприяє розвитку раціонального творчого мислення, розв’язанню наукових проблем, що виникають у процесі психологічних досліджень на високому методологічному рівні і є запорукою отримання об’єктивних, ґрунтовних та науково аргументованих результатів. Курс передбачає вивчення методологічних технік і технології оформлення наукових публікацій, що має за мету надання допомоги в підготовки власних наукових досліджень відповідно до чинних вимог.

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування систематизованих знань у майбутніх психологів та розвиток у них компетентностей з методології, організації та методичного забезпечення проведення психологічних досліджень; теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців до самостійної науково-дослідницької роботи, зокрема, представлення результатів курсових та кваліфікаційних робіт з психології.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з теоретичними основами і методологією наукових психологічних досліджень та організацією, планування, обробки, інтерпретації наукового знання у галузі психології; репрезентувати чинні правила оформлення та опублікування наукових результатів в Україні; обирати оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання поставлених у роботі завдань, визначати об’єкт і предмет дослідження, аналізувати науково-методичну літературу, а також літературно і технічно правильно оформляти наукові результати, визначати їх практичну значущість і наукову новизну в аспекті психологічного дослідження; здійснити підготовку студентів до проведення досліджень та написання кваліфікаційних робіт; підготувати студентів до публічних виступів на конференціях та до захисту курсових і кваліфікаційних робіт з психології.

 

 

Опис дисципліни

Назва дисципліни

Основи психологічних досліджень

Статус

Вибіркова дисципліна

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Курс, семестр

І курс, ІІ семестр

Обсяг кредитів, годин (з них:

лекційні/практичні)

Кредитів – 5 , годин – 150 (лекції –  30, практичні заняття – 20)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра практичної психології

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Галушко Любов Ярославівна, кандидат психологічних наук, доцент

Анотація

Попередня підготовка

«Загальна психологія», «Теорія ймовірності»

Зміст дисципліни

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових розділів:

Розділ 1. Предмет і методологія основ психологічних досліджень.

Тема 1. Поняття наукового психологічного дослідження.

Тема 2. Методи наукових психологічних досліджень.

Тема 3. Типологія психологічних досліджень.

Розділ 2. Взаємодія у психологічному дослідженні.

Тема 4. Особистісні передумови наукового психологічного дослідження.

Тема 5. Психологія психологічного експерименту.

Тема 6. Процедура психологічного експерименту.

Тема 7. Психологічний вимір.

Тема 8. Аналіз та представлення результатів психологічних експериментів.

 

Чому це цікаво/треба вивчати

Студент повинен знати: місце і роль науки, зокрема, наукових досліджень; історію становлення та розвиток психологічної науки; предмет і завдань курсу; систему розгалуження науково дослідницьких закладів України; теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності при виконанні окремих видів науково-дослідних кваліфікаційних робіт з психології; знати вимоги й основні правила їх написання та захисту; технології та алгоритми виконання наукового дослідження (написання, оформлення й процедури захисту кваліфікаційної роботи з психології), технологію написання тексту при підготовці й оформленні публікації, проектів; етичні норми, вимоги до авторського права та норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів у  психологічній діяльності; прийоми роботи з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних.

 

Компетентності

Загальні компетентності.

 • Здатність визначати характерні ознаки наукового пізнання, види науково - психологічних досліджень.
 • Вміння застосовувати методологічні та теоретичні принципи психологічних досліджень, методи та етапи проведення.
 • Здібність користуватися прийомами обробки емпіричних даних, методами математичної статистики.
 • Спроможність характеризувати типи викладення наукової інформації, вимоги до оформлення результатів психологічного дослідження.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.

 • Висвітлювати та розпізнавати основні види досліджень, які використовуються в психології.
 • Добирати та формувати теми наукових психологічних досліджень, означувати їх об’єкт, предмет, мету та завдання.
 • Формулювати гіпотезу, будувати план і програму психологічного дослідження.
 • Вивчати літературні джерела, здійснювати теоретичний аналіз, реферувати наукову літературу.
 • Здійснювати емпіричне дослідження, опрацьовувати дані за допомогою психодіагностичних методів;
 • Здійснювати аналіз інформації, зібраної в процесі психологічного дослідження.

Програмними результатами навчання є:

Змога самостійно послуговуватися вміннями щодо організації науково-дослідної роботи: обґрунтування теми наукових досліджень, визначення об’єкту, предмету, гіпотези, мети і завдань наукового дослідження, аналіз науково-психологічної інформації, розробка методики проведення психолого-педагогічного експерименту, оформлення результатів науково-дослідницької роботи.

 

Чому можна навчитися (результати навчання)

Після вивчення навчального курсу за вибором «Основи психологічних досліджень» студенти будуть вміти:

обґрунтовувати актуальність обраної теми дослідження, обирати оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання поставлених у роботі завдань, визначати об’єкт і предмет дослідження, аналізувати науково-методичну літературу, а також літературно і технічно правильно оформляти наукові результати, визначати їх практичну значущість і наукову новизну в галузі психології; спланувати та зреалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове дослідження, що вбачає наукову новизну, теоретичну і практичну цінність та сприяє розв’язанню значущих соціальних, наукових проблем в даній галузі; розуміти теоретичні засади, зокрема, соціальної та практичної значимості, що лежать в основі методів досліджень, методології їх проведення; розуміти етичні норми та вимоги авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів у науковій діяльності.

 

Види навчальної діяльності

Словесні (лекція, бесіди, дискусії); наочні (демонстрація, ілюстрація); практичні (самостійна робота, індивідуальна та групова робота); проблемні (проблемне викладання, частково-пошукове, дослідне); інтерактивні (лекція-презентація, мозковий штурм.)

Практичні заняття передбачають у такі види навчальної діяльності: письмовий поточний контроль за індивідуальними завданнями; виконання індивідуальних домашніх завдань; модульна контрольна робота, тести. Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, яка виконується в позааудиторний час. Завдання для самостійної роботи поділяються на інваріантні (обов’язкові) та варіативні (Варіативна складова – творчі завдання).

Критерії оцінювання

Поточний контроль з вивчення дисципліни здійснюється за допомогою контрольних опитувань або шляхом аудиторного тестового контролю з теоретичних питань, написання контрольних робіт, виконання індивідуальних домашніх завдань, завдань самостійної роботи. Форма контролю – шляхом зарахування рефератів, презентацій, практичних робіт. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем,  опрацьованих самостійно, які не плануються до структури практичного заняття. Застосовується об’єктивний (стандартизований) контроль теоретичної практичної та контролю до самостійної роботи у підготовці студентами. Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, практичних, індивідуальних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки за національною шкалою («відмінно» – 5, «добре» – 4, «задовільно» – 3, «незадовільно» – 2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінка за змістовий розділ визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та самостійної роботи (у балах) та оцінки змістового контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. З дисципліни «Основи психологічних досліджень» передбачена у 2 семестрі така форма семестрового контролю, як залік, який проводиться згідно з розкладом екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів за результатами поточного контролю та самостійної роботи (100 балів) і виставляється за шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінювання для студентів денної форми навчання. Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за змістовно-трансферною накопичувальною системою (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінки за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно), за шкалою ЄКТС – підсумки семестрового контролю заноситься у Відомість обліку успішності, Залікову книжку студента. Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем. У випадку отримання менше 60 балів (FX, F в ЄКТС) за результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості

Web-посилання до навчальної

дисципліни на веб-сайті університету