Основна мета дисципліни «Вікова фізіологія та валеологія» полягає у формуванні знань про закономірності росту, розвитку, функціонування та життєдіяльності людини в різні періоди онтогенезу; розумінні важливості здорового способу життя у формуванні та зміцненні здоров’я; навчанні комплексу оздоровчих умінь і навичок, механізмів організації життєдіяльності на принципах здорового способу життя.

Завдання дисципліни:

 • формування у студентів знань про загальні закономірності росту і розвитку, функціонування органів і систем людини у віковому аспекті;

 • усвідомлення фізіологічних процесів та основних патологічних змін, що виникають внаслідок впливу зовнішнього та внутрішнього середовища;

 • формування у майбутнього педагога відповідальності за власне життя і розуміння, що здоровий спосіб життя є головним чинником здоров’я;

 • здійснення профілактичних заходів з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей і молоді, формувати у них несприятливість до алкоголю, нікотину та наркотичних речовин;

 • оволодіння методиками оцінювання рівня здоров’я і валеологічного моніторингу;

 • пропагування профілактичних заходів проти особливо небезпечних інфекційних хвороб: Covid-19, СНІД, туберкульоз, венеричні хвороби;

 • співпраця з батьками учнів, громадськими організаціями, засобами масової інформації з проблем виховання у молоді здорового способу життя та відповідального ставлення до свого власного життя.

Впровадження навчального предмету «Основи здоров’я» в школах не є випадковим. Його завдання полягає у формуванні в учнів свідомого ставлення до свого життя й здоров'я, життєвих навичок безпечної та здорової поведінки тощо. Але реалізація поставлених завдань цілком залежить від рівня готовності вчителів до викладання вищезазначеного навчального предмета. І саме на дисципліну «Вікова фізіологія та валеологія» покладається формування у майбутніх учителів знань, умінь і навичок щодо організації та проведення навчальної й пізнавальної роботи з «Основ здоров’я» у школі.

До теперішнього часу, у зв'язку з відсутністю спеціально підготовлених учителів з основ здоров'я, в загальноосвітніх навчальних закладах навчальний предмет «Основи здоров'я» викладають вчителі інших спеціальностей.

Існуюча думка про те, що будь-який педагог, який не вивчав у вищій школі навчальний предмет «Вікова фізіологія та валеологія» здатний з легкістю виконувати функції вчителя з основ здоров'я, на думку багатьох науковців є хибною та недалекозорою.

Постійне зростання кількості учнів загальноосвітніх шкіл з відхиленнями у стані здоров’я, а також поява навчального предмету «Основи здоров’я», спрямованого на підвищення рівня культури здоров’я школярів, переконує нас в нагальній потребі підготовки у ВНЗ майбутніх учителів, здатних на високому професійному рівні виховувати здорову та всебічно розвинену сучасну молодь.

Навчального курсу: «Спеціальна методика виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення».

Шановні студенти!

Дана дисципліна є дуже важливою із погляду глибини професійних знань, які будуть Вам потрібні під час роботи із особливою категорією учнів, які мають тяжкі порушення мовлення. Тому нами підготовлена спеціальна Програма, що визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Спеціальна методика виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення», тут же дано необхідне методичне забезпечення, складові та технологію виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Особливо відмічаємо той факт, що у процесі підготовки матеріалів та складання Програми було використано як вітчизняний, так і закордонний науково-методичний досвід.

Мета викладання дисципліни „Спеціальна методика виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення” полягає у формуванні системи знань, умінь та навичок навчання й виховання учнів з особливостями індивідуального фізичного розвитку, обґрунтуванні шляхів і умов ефективного впливу на їх особистісний розвиток задля ефективної діяльності майбутніх фахівців.

Завдання вивчення дисципліни „ Спеціальна методика виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення ”:

 1. надання студентам знань теоретичних положень концепції і спецметодики виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення;

 2. систематизація способів засвоєння, відтворення і тлумачення основних понять теорії і спецметодики виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення ;

 3. практичне оволодіння технікою керівництва процесом навчання й виховання у спеціальній загальноосвітній школі (школі–інтернаті);

 4. оволодіння ефективними шляхами впливу на корекцію і розвиток особистості;

 5. формування професійно-педагогічної позиції, потреби у самовдосконаленні;

 6. формування освіченої, творчої особистості майбутнього фахівця.

У результаті вивчення дисципліни фахівець буде знати:

- специфіку предмета, завдання та методи виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення ;

 • рушійні сили і закономірності розвитку особистості;

 • вікові та індивідуальні особливості розвитку та виховання особистості;

 • сутність основних напрямів всебічного розвитку особистості;

 • методи стимулювання учнів до активної роботи над особистим розвитком та самовдосконаленням;

 • особливості ефективного застосування спеціальних методів виховання;

 • форми виховної роботи з дітьми, які мають тяжкі вади мовлення;

 • методи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів із тяжкими вадами мовлення;

 • систему професійно важливих якостей вихователя-дефектолога.

У результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець буде вміти:

 • ефективно використовувати діагностику індивідуальних психічних особливостей учнів із тяжкими порушеннями мовлення і колективу;

 • приймати рішення, передбачувати результат, поєднувати завдання виховання і корекції розвитку особистості учня із тяжкими порушеннями мовлення з урахуванням психічних можливостей;

 • визначати за зовнішніми прикметами і вчинками дітей із тяжкими порушеннями мовлення зміни в їх психічному стані, розуміти їх поведінку в конкретних життєвих ситуаціях;

 • застосовувати методи і засоби корекційно-виховної роботи для досягнення учнями із тяжкими вадами мовлення найкращих успіхів в умовах диференціації;

 • вибирати найраціональніші види корекційно-виховної роботи для всіх і кожного;

-самоаналізувати педагогічні дії;

 • розробляти систему управління вихованцями в залежності від мети виховання, інтересів, волі, бажань, психічних можливостей дітей із тяжкими порушеннями мовлення;

 • бачити і розуміти особистість учня, колектив, проникати у приховані резерви розвитку дитини і колективу;

 • поєднувати цілі дітей і цілі виховання, враховувати взаємовідносини, особисті симпатії й антипатії учнів в ході педагогічного процесу;

 • створювати атмосферу взаємної довіри, поваги, допомоги, співробітництва та співтворчості;

 • дотримуватись у своїй діяльності професійно-педагогічних етичних норм;

 • підтримувати й формувати сприятливий для успішної педагогічної діяльності соціально- психологічний клімат у колективі;

 • попереджати й знаходити ефективні варіанти розв’язання педагогічних конфліктів.

ПРОГРАМА навчального курсу:

« Основи теорії виховної роботи із дітьми, що мають тяжкі порушення мовлення»

Тема1. Предмет, мета та завдання курсу «Спеціальна методика виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення». Вчення про розвиток та виховання дитини із тяжкими порушеннями мовлення.

Тема2. Загальні закономірності та принципи виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення.

Тема3. Загальне поняття про форми корекційно-виховної діяльності із учнями, що мають тяжкі вади мовлення.

Тема4. Методи корекційного виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Змістовий модуль 2. Основи методики виховної роботи з дітьми, що мають тяжкі порушення мовлення.

Тема 5. Напрями корекційно-виховної роботи з дітьми, що мають тяжкі порушення мовлення.

Тема 6. Дитячий колектив і корекційне творче виховання.

Тема 7. Самопідготовка і її місце у корекційно-виховній системі спеціальної школи.

Тема 8. Педагогічна взаємодія вихователя з батьками учнів, які мають тяжкі порушення мовлення.

!!! Як своєрідна МЕТОДИЧНА ІННОВАЦІЯ:

у перелік вибіркових предметів додано ще одну навчальну дисципліну, яка в ідеалі має вивчатися комплексно із даним педагогічним курсом ­- «Спеціальна методика виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення». Це задумано кафедрою з метою цілісного охоплення своєрідного життєвого потоку цих особливих дітей, оскільки в реальності відділити навчання від виховання, як Ви вже знаєте із своєї навіть власної практики, – неможливо!

Але, вибір за вами наші шановні студенти!

З повагою доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини Лабенко О.В.

Навчального курсу: «Спеціальна методика навчання української мови і читання дітей молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення».

Шановні студенти!

Дана дисципліна є дуже важливою із погляду глибини професійних знань, які будуть Вам потрібні під час роботи із особливою категорією учнів, які мають тяжкі порушення мовлення. Тому нами підготовлена спеціальна Програма, що визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Спецметодика початкового навчання української мови дітей із ТПМ», тут же дано необхідне методичне забезпечення, складові та технологію навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Особливо відмічаємо той факт, що у процесі підготовки матеріалів та складання Програми було використано як вітчизняний, так і закордонний науково-методичний досвід.

Мета навчальної дисципліни полягає в формуванні у студентів знань з методики викладання української мови в початковій ланці освіти; оволодіння методами та прийомами корекції та формування мовлення як засобу спілкування дітей із тяжкими порушеннями мовлення.

Предмет дисципліни: процес формування мовленнєвої діяльності у дітей із тяжкими порушеннями мовлення та оволодіння ними українською мовою в межах початкового навчання спеціального освітнього закладу.

По закінченню вивчення курсу «Спецметодика початкового навчання української мови дітей із ТПМ» студенти повинні:

знати: теоретичні основи спецметодики початкового навчання мови (методики формування вимови, навчання грамоти, читання, граматики, орфографії, зв’язного мовлення), технологію їх впровадження у навчальний процес; діагностичні методики вивчення стану мовленнєвого розвитку, а також знань, умінь та навичок з рідної мови;

вміти: вірно структурувати та організовувати процес навчання мови у спеціальному закладі для дітей із тяжкими порушеннями мовлення; проводити різні типи уроків з рідної мови, індивідуальні та групові заняття; діагностувати стан навчальних досягнень учнів з предмету «Рідна мова».

Програма

Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні основи спецметодики початкового навчання мови дітей із ТПМ.

Змістовий модуль ІІ. Методика формування звуковимови дітей із ТПМ.

Змістовий модуль ІІІ. Методика формування граматичної сторони мовлення дітей із ТПМ.

Змістовий модуль ІV. Методика навчання грамоти дітей із ТПМ.

Змістовий модуль V. Методика розвитку зв’язного мовлення дітей із ТПМ.

!!! Як своєрідна МЕТОДИЧНА ІННОВАЦІЯ:

у перелік вибіркових предметів додано ще одну навчальну дисципліну, яка в ідеалі має вивчатися одночасно із даним мовним курсом ­- «Спеціальна методика виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення». Це задумано кафедрою з метою цілісного охоплення своєрідного життєвого потоку цих особливих дітей, оскільки в реальності відділити навчання від виховання, як Ви вже знаєте із своєї навіть власної практики, – неможливо!

Проте, вибір за вами шановні студенти!

З повагою доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини Лабенко О.В.