Мета і завдання вивчення курсу "ПЕДАГОГІКА"

Навчальна дисципліна «Педагогіка» – одна із складових цілісної психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів, яка покликана сприяти оволодінню ними теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення, готувати до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками, необхідними для ефективної роботи у національній школі. Вона є провідною дисципліною у загальній системі загально педагогічної підготовки студентів.

Мета курсу: є забезпечення засвоєння студентами основних положень і проблематики сучасної педагогіки; сформувати досвід аналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати освітній процес, сформувати системне педагогічне мислення, професійну самосвідомість.

Основні завдання:

ð Забезпечувати ґрунтовне засвоєння студентами основ педагогічної науки, теорії виховання та теорії навчання (дидактики).

ð Розвивати аналітичне педагогічне мислення студентів, формувати уміння вивчати та пояснювати педагогічні явища та процеси у їх взаємозв'язку, взаємозалежності.

ð  Забезпечувати опанування студентами на міждисциплінарному рівні основними педагогічними категоріями і поняттями.

ð Формувати у студентів розуміння сутності зв'язку між теорією педагогічної науки та практикою педагогічної діяльності.

ð Стимулювати активну навчально-пізнавальну діяльність студентів.

ð Формувати у студентів дослідницькі уміння, досвід роботи з підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями, іншими джерелами інформації.

ð Стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної праці, посилювати мотивацію учіння, формувати само-оцінювальні дії.

ð Виховувати у майбутніх педагогів відповідальне ставлення до професійного становлення та самовдосконалення.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «педагогіка» студенти повинні знати:

ð ключові поняття педагогічної науки;

ð історію виникнення, становлення педагогіки як науки, стан її сучасного розвитку та актуальні проблеми;

ð суттєві ознаки особистості як педагогічного феномену, основні фактори, що впливають на її формування і розвиток;

ð внутрішні та зовнішні чинники ефективного розвитку та соціалізації учнів;

ð сучасний зміст та функції педагогічної діяльності, шляхи досягнення вершин педагогічної майстерності;

ð особливості національної системи виховання, шляхи її реалізації педагогічній практиці;

ð специфіку процесів навчання та виховання як педагогічного явища, їх закономірності, особливості організації в різних типах освітніх закладів;

ð принципи, форми, методи, засоби  ефективного виховання учнівської молоді;

ð чинники, що визначають сучасні цілі та зміст процесу виховання учнівської молоді;

ð роль і місце виховуючого середовища закладу освіти у формуванні всебічно розвиненої особистості учня відповідно до його потреб, інтересів, здібностей та суспільних вимог;

ð національну своєрідність виховного процесу в сучасному освітньому середовищі;

ð сутність дидактики як галузі педагогіки, що досліджує теорію освіти та навчання;

ð своєрідність двосторонньої, партнерської взаємодії вчителя й учнів в процесі навчання, її суттєві особливості, закономірності та специфіку організації в різних типах освітніх закладів;

ð принципи, форми, методи, засоби процесу навчання;

ð чинники, що визначають сучасні цілі та зміст процесів виховання, навчання та освіти учнівської молоді;

ð шляхи підвищення ефективності управління педагогічними системами;

ð зміст основних державних документів, що стосуються системи освіти в Україні взагалі;

ð розуміти соціальну роль освіти у вирішенні глобальних проблем людства;

ð механізми використання особистісного потенціалу для вирішення педагогічних завдань навчання і виховання;

ð напрямки і засоби професійного самовдосконалення.

Студенти повинні вміти:

ð оперувати основними теоретичними поняттями курсу, систематизувати зміст базових понять;

ð аналізувати сучасні тенденції реформування і адаптації системи загальної середньої освіти до умов життя (суспільства), що постійно змінюються;

ð характеризувати наукові уявлення про закономірності педагогічного процесу, а також обґрунтовувати модель взаємодії «учитель-учень» на основі педагогіки партнерства в середині системи загальної середньої освіти та за її межами;

ð виявляти основні складові структури педагогічної діяльності та бачити себе суб’єктом цієї діяльності;

ð визначати оптимальні методи, засоби, форми навчання та виховання відповідно до педагогічної ситуації;

ð аналізувати ефективність педагогічних умов розвитку особистості учня в процесі навчання та виховання;

ð бачити шляхи реалізації гуманної позиції учителя в розумінні мети і завдань власної педагогічної діяльності;

ð оперувати механізмами використання особистісного потенціалу для вирішення педагогічних завдань навчання і виховання учнів;

ð користуватися елементами педагогічної техніки щодо керування своєю власною поведінкою та системою взаємодій «учитель-учень»;

ð користуватися основними шляхами та засобами професійного самовдосконалення;

ð оперувати педагогічним мисленням, бути здатним до аналітичного осмислення педагогічної дійсності, реалізовувати творчий підхід до визначення педагогічних дій у нестандартних ситуаціях, уміння приймати найбільш вдалі рішення у відповідності до педагогічних закономірностей та принципів навчання і виховання;

ð зіставляти різні підходи в процесі полеміки, виявляти здатність аргументувати та відстоювати свою позицію, власну думку про те чи інше педагогічне явище чи процес;

ð користуватися довідковими матеріалами, критично аналізувати матеріал згідно сучасних тенденцій розвитку загальної середньої освіти в Україні.

        Зміст, форми та методи педагогічної взаємодії в процесі вивчення дисципліни педагогіка спрямовано на формування загальних, фахових компетентностей та програмових результатів навчання майбутніх учителів визначених ОПП підготовки бакалаврів за спеціальностями 014.04 Середня освіта (Математика); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.10 середня освіта (Трудове навчання та технології):

 

Загальні компетентності:

 • Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
 • Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного та самокритичного аналізу.
 • Здатність до планування та розподілу часу.
 • Здатність діяти на підставі етичних суджень.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення конструктивних та комплексних завдань.
 • Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
 • Компетентність справедливості (майбутній вчитель повинен мати такий рівень педагогічної культури, який відповідає вимогам тих завдань, які він вирішує).

 

Фахові компетентності:

 • Спроможність вирішувати типові педагогічні задачі під час навчання учнів.
 • Здатність результативно вирішувати проблемні ситуації, що виникають під час навчання учнів
 • Здатність застосовувати різні підходи у навчанні (діяльнісний, особистісно-орієнтований, компетентнісний, авторський тощо); організовувати самостійну, індивідуальну, проектну роботу, та користуватися вербальними та невербальними засобами.

 

Програмні результати навчання:

Знання:

 • Знання основ наукових досліджень, педмайстерності, методики розвитку особистості учня;
 • Знання методики роботи зі шкільним колективом;
 • Навички критичного мислення, розрізнення оціночних та емпіричних тез;
 • Навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;
 • Навички самонавчання та самоорганізації;
 • Міжособистісні навички, пов’язані зі здатністю взаємодіяти з іншими людьми та залучати їх до командної роботи.

Когнітивні уміння та навички з предметної області:

 • Вирішувати завдання, що відповідають кваліфікації, зазначеної у освітньому стандарті; забезпечувати інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їх логіки, уваги, пам’яті, культури мислення; розвиток логічного, критичного і творчого мислення учнів, здатності чітко та аргументовано формулювати і висловлювати свої судження тощо;
 • Застосовувати отримані знання при рішенні педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних задач з урахуванням вікових й індивідуально-типологічних, соціально-психологічних особливостей учнівських колективів і конкретних педагогічних ситуацій;
 • Вміти здійснювати процес навчання учнів середньої школи з орієнтацією на завдання навчання, виховання і розвиток особистості учнів, прищеплювати учням навички самостійного опанування й поповнення знань;
 • Вміти стимулювати розвиток позаурочної діяльності учнів з урахуванням психолого-педагогічних вимог до освіти та навчання;
 • Вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;
 • Вміти виконувати методичну роботу у складі шкільних методичних об'єднань.

 

 

Практичні навички з предметної області, здатності:

 • Аналізувати, узагальнювати і поширювати передовий педагогічний досвід; стежити за сучасними тенденціями науки та освіти, уявляти їхню сутність та враховувати в навчальному процесі; мати навички дослідницької роботи з педагогіки.
 • Систематично підвищувати свою професійну майстерність;
 • Передбачати утруднення, які можуть виникати в навчальному процесі та виробляти прийоми їх уникнення та попередження;
 • Набуття знань, необхідних для продовження професійного розвитку, що також включає здатність працювати самостійно, дотримання етики.