Опис дисципліни
Загальна теорія здоровя
  освітній рівень – перший (бакалаврський)
  5 кредитів ЄКТС, 50 годин – аудиторні:
  30 годин – лекції, 20 годин – практичні
                                                  Підсумковий контроль – залік
 Кафедра теорії і методики фізичного виховання
 Викладач: Черній Валентина Петрівна, доцент, кандидат педагогічних наук

Анотація

Шановні студенти, запрошую Вас до вивчення курсу «Загальна теорія здоров’я». Переконана, що творчого студента зацікавлять відомості щодо історичного розвитку різних напрямів зміцнення здоров’я людей, збільшення загальної тривалості життя та активного довголіття. Також Ви зможете оволодіти основними методами діагностики рівня здоров’я і принципами підтримки здорового способу життя; навичками щодо формування мотивації здорового способу життя; подолання стресових ситуацій, негативного впливу гіподинамії, нераціонального харчування, шкідливих звичок. Особливо важливо, що набуті знання із загальної теорії здоров’я Ви зможете активно використовувати у своїй подальшій професійній діяльності. Адже, жоден життєвий проєкт не має цінності, якщо на шляху його реалізації людина втрачає здоров’я.

Після опанування програмного матеріалу даного курсу Ви зможете: оцінювати стан свого здоров’я за допомогою різних методів дослідження; складати рекомендації з дотримання рухового режиму для осіб різного віку; обґрунтовувати принципи здорового харчування; обчислювати енергетичні витрати з урахуванням віку людини, статі, ваги та рівня фізичної активності; класифікувати статус харчування за допомогою індексу маси тіла; визначати руховий режим для оптимізації маси тіла.

Форми організації занять: лекція, презентація, дискусія, бесіда, групова робота, практичні заняття, ділові ігри, самостійна робота, консультації; онлайн-заняття; відеоконференція; проєктна діяльність.

Web-посилання на навчальну дисципліну на веб-сайті університету http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=1274

Детальніше

Опис дисципліни

Екологія фізичного виховання

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

 5 кредитів ЄКТС, 50 годин – аудиторні: 30 годин – лекції, 20 годин – практичні

Підсумковий контроль - залік

Кафедра: Теорії і методики фізичного виховання

Викладач Логвінова Ярослава Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Анотація 

Екологія фізичного виховання – це наука, що вивчає взаємини людини з навколишнім середовищем в умовах м’язових тренувань.

Під час вивчення дисципліни ми розглянемо:

процеси в організмі спортсмена, що відбуваються під час фізичних навантажень під час дії різних екологічних факторів (високих чи низьких температур, в умовах високогір’я, при зміні часових поясів), в умовах забрудненого урбаністичного середовища, а також оцінимо цей вплив з погляду спортивного результату.

зміни екологічної рівноваги в умовах надмірних чи не достатніх фізичних навантаженнях;

розкриємо особливості адаптації організму до фізичних навантажень у різних кліматичних зонах;

оцінимо відповідність спортивних парків, фізкультурно-оздоровчих і спортивних комплексів міста та України міжнародним «зеленим» стандартам екологічного будівництва (LEED, BREAM, Green Star, DGNB).

Ви дізнаєтесь як ефективно використовувати екологічні фактори для відновлення організму після інтенсивних тренувань, для зміцнення здоров’я, і що важливо – для підвищення працездатності і росту спортивних досягнень. Особлива увага під час вивчення курсу приділяється екологічній безпеці продуктів спортивного харчування.

Політика курсу. На заняттях обов’язковим є дотримання правил роботи у групі, шанобливе ставлення до поглядів колег, налаштованість на дружню співпрацю та взаємодопомогу, роботу в команді. На заняттях вітаються прояви творчості, креативності та індивідуальний підхід.

При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, теоретична підготовка, виконання практичних завдань та завдань для самостійної роботи. Всі види робіт доцільно виконувати у визначений викладачем термін.

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання відбувається за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн-тестування та підготовки практичних завдань під час заняття. Вимагається самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей).

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування) навчання може відбуватись в онлайн-формі за погодженням із керівником курсу.

     

   

Історія фізичної культури

освітній рівень – бакалавр

І курс, ІІ семестр

5 кредитів, 150 годин, з них 15 лекцій (30 годин), 10 практичних занять (20 годин), самостійна робота – 100 годин

підсумковий контроль – залік

кафедра теорії і методики фізичного виховання

викладач – Маркова Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент     

Анотація

Чи замислювалися ви коли-небудь про те, хто винайшов деякі з найвідоміших світових видів спорту? І, чи вірите ви в це, чи ні, але у багатьох улюблених вами видів спорту дуже дивна історія походження. Деякі сягають корінням на тисячі років у минуле, в той час як інші були винайдені зовсім недавно. І хоча у історії багатьох видів спорту немає чітко визначеного початку, у нас є різні свідчення того, коли ці види спорту були популярні у певних цивілізацій. Цікаво дізнатися, звідки родом ваш улюблений вид спорту? Тоді вам до нас!
Навчальна дисципліна «Історія фізичної культури» простежує еволюцію виникнення і розвитку фізичної культури і спорту з найдавніших часів і до наших днів, знайомить студентів з походженням і поширенням у світі засобів, форм, методів, ідей, теорій і систем фізичного виховання, що існували в різні періоди людського суспільства. Знання з історії розвитку фізичних вправ і видів спорту будуть корисними не тільки майбутнім вчителям фізичної культури і тренерам.  Історики зможуть поглибити свої знання, а інші вчительські спеціальності  сформують навички організації і проведення позакласної роботи у формі вікторин, диспутів, змагань, спортивно-мистецьких свят.
І саме головне! На лекціях ми будемо дискутувати, а не писати! Лекційний матеріал буде представлено у вигляді яскравих презентацій, проконтролювати свій рівень знань ви зможете за допомогою тестів на онлайн-платформі.
Web-посилання на навчальну дисципліну на веб-сайті університету http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=53