Мета курсу - здобуття теоретичних знань та формування на їхній основі практичних навичок публічного мовлення і спілкування.

Завдання курсу:

- оволодіння знаннями історії розвитку ораторського мистецтва як соціального явища;

 - ознайомлення з основними родами і видами сучасного красномовства;

- вивчення суті національної мовленнєвої культури та її особливостей;

- дослідження можливостей сучасної риторичної науки для розвитку системи професійних здатностей;

- опанування навичками красномовства, використання методів вербального, невербального спілкування в журналістській діяльності;

- оволодіння методикою побудови публічного виступу та його виголошення.

Чому це цікаво/треба вивчати

Студенти удосконалюють комунікативні уміння, долучаються до практики ораторського мистецтва, мають нагоду сформувати в себе основи майстерності публічного мовлення.

Мета: ознайомити студентів з сучасними тенденціями рекламування і промоції різних видів продукції та сформувати навички створення промоційних матеріалів різних жанрів.

Завдання :

  • ознайомити студентів з основними видами й формами реклами та зв’язків з громадськістю;
  • ознайомити студентів з сучасними тенденціями розвитку рекламни;
  • сформувати творчий підхід у просуванні різних видів продукції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • специфіку реклами і зв’язків з громадськістю як видів масової комунікації;
  • основні законодавчі акти, що регулюють рекламний ринок в Україні;
  • сучасні тенденції в рекламуванні різних видів продукції;
  • основні етапи створення рекламного продукту. 

вміти:

  • аналізувати рекламну продукцію з погляду її ефективності;
  • розробляти різні види рекламних і промоційних текстів.