Дисципліна "Українська література: постколоніальний контекст" поглиблює знання студента про постколоніальну теорію і критику, удосконалює вміння аналізувати твори української літератури (шукати коди та підтексти) із застосуванням постколоніального аналізу  

МИСТЕЦТВО АНАЛІЗУ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Викладач: проф. Г.Д. Клочек

Кредитів – 4.54. Всього 135 год.; з них: 16 год. лекцій, 20 год. практ., 99 год. самостійна робота. Форма контролю - залік

Мотивація засвоєння навчальної дисципліни. Основні компетенції, які набуває студент при вивченні цієї дисципліни. Професіоналізм учителя-словесника визначається його умінням аналізувати художній твір. Це дуже складне уміння, яке потребує від учителя багатьох знань та навичок.

Осягнення майбутнім учителем-словесником навчальної дисципліни «Мистецтво аналізу літературного твору» дає змогу оволодіти знаннями, уміннями та навичками, які є базовими для його професійної підготовки.

Основна компетентність, яку «вирощує» в учнів літературна освіта, визначається тріадою «розуміння художньо-літературного твору – уміння його аналізувати – уміння творити текст». У цій тріаді основною, базовою компетентністю, яка визначає усі інші, що здобуваються на уроках літератури, є компетентність «розуміння художньо-літературного твору».

Зміст дисципліни. Навчальна дисципліна «Мистецтво аналізу…» є прямим та органічним продовженням попереднього курсу «Теорія літератури», основу якого складають розділи, в яких на основі методології системного підходу розроблена теорія літературного твору. Таким чином пропонована навчальна дисципліна органічно поєднує в собі знання теорії літературного твору з практичними уміннями та навичками його аналізу.

Система оцінювання. Залікова оцінка (із 100-бального розрахунку) формується з таких складових: практичні (60 балів); залікові есеї (40 балів).

Забезпеченість навчальними матеріалами. Кожний студент на початку навчального курсу отримує пакет документів (ел. варіант):

  1. Тексти лекцій.

  2. Плани лекційних та практичних/семінарських занять, до яких додається література для опрацювання.

  3. Бібліотека (папка), яка складається з окремих матеріалів, що використовуються під час вивчення навчальної дисципліни.

  4. Графік консультацій, термін (дедлайн) виконання залікових есеїв.

Базові навчальні посібники:

  1. Григорій Клочек. Синергія літературного твору. Навчальний посібник з теорії літературного твору. - Дніпро: «Середняк Т.К.», 2020.

  2. Григорій Клочек. Ліна Костенко: тексти та їх інтерпретація. Навчальний посібник-хрестоматія. - К.: Український пріоритет, 2019.

  3. Григорій Клочек. Ранній Павло Тичина. Тексти та їх інтерпретації. Навчальниц посібник. - 2020. Електронний варіант.