Опис дисципліни

Назва  дисципліни

Світові концепції художньо-естетичного виховання молоді

Статус

Вибіркова дисципліна

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Курс, семестр

І курс, ІІ семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

5 кредитів, 150 годин, з них: 50 аудиторних – 30 лекцій, 20 практичних

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Музичного мистецтва та методики музичного виховання

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Черкасов В. Ф. – доктор педагогічних наук, професор

Анотація

Попередня підготовка

Вивчення дисциплін: Теорія і методика музичної освіти. Методика музичного виховання.

Зміст дисципліни

Вальдорфська педагогіка Р. Штайнера. Методична система музичного навчання «Сходинки» Б. Тричкова. Особливості швейцарської методичної системи Е. Жак-Далькроза. Угорська музично-педагогічна концепція створена З. Кодаєм. Музично-педагогічна система К. Орфа.  Педагогічна система музичного виховання С. Сузукі. Концепція музично-естетичного виховання Д. Кабалевського. Е. Гордон та його теорія навчання музиці. Принципи та методи загального музичного виховання в Польщі.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення дисципліни сприяє розумінню світових концепцій і музично-педагогічних систем провідних науковців і методистів різних країн світу, оволодінню формами, методами і засобами організації навчально-виховного процесу на уроках та в позакласній роботі з молоддю,  а також сприяє формуванню у студентів методичних та психолого-педагогічних знань, вмінь і навичок, готовності до творчої музично-педагогічної діяльності.

Компетентності

Загальні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці; уміння працювати самостійно; здатність до аналізу, синтезу та порівняння отриманої інформації з іншими джерелами; здатність до самокритики; зацікавленість в якості виконаної роботи; дослідницькі навички; базові знання з музичної педагогіки, базові уявлення про музично-педагогічні системи країн Західної Європи, США, Японії, які на сучасному етапі впливають на формування методичної компетентності вчителя музичного мистецтва.

Фахові компетентності: базові методичні уявлення та поняття; уміння продемонструвати знання авторських концепцій та музично-педагогічних систем; висвітлення тенденцій розвитку напрямів сучасної музично-педагогічної освіти; здатність застосовувати отримані знання в педагогічній практиці, у роботі з молоддю, написанні кваліфікаційних робіт, виконанні мультимедійних презентацій.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Знання світових концепцій і систем художньо-естетичного виховання є необхідними для майбутніх учителів музичного мистецтва й дослідників, оскільки вирішення багатьох проблем, з якими вони стикатимуться в майбутньому, залежить від запровадження тих чи тих форм роботи, методів і методичних прийомів на уроках та в позакласній діяльності. Ці підходи є надзвичайно різноманітними і залежать від багатьох чинників: від рівня професійно-педагогічної та методичної підготовки вчителя, його володіння фаховими компетентностями, інтелектуально-художнього розвитком, готовністю до музично-творчої діяльності.  

Види навчальної діяльності

Лекційно-семінарські заняття

Критерії оцінювання

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів оцінюється за 100 бальною шкалою.

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

Web-посилання знаходиться на веб-сайті університету на платформі Moodle-ЦДПУ ім. В. Винниченка

Навчальна дисципліна «Методика роботи з фольклорними ансамблями» спрямована на ознайомлення студентів з новітніми досягненнями з методики вокально-ансамблевої роботи; засвоєння методiв i прийомiв хормейстерської дiяльностi, в основі якого лежить цiлеспрямована виконавська та методична пiдготовка до виконання одного з важливих аспектiв професiйної дiяльностi – керiвництва рiзноманiтними сучасними формами вокально-хорової роботи в школі; виховання висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати важливі завдання духовного виховання підростаючого покоління засобами ансамблевого співу; комплексне формування керівника фольклорних ансамблів, який володіє методикою роботи з ансамблем, знає специфіку співочих манер і виконавських стилів, специфіку дитячих голосів для подальшої роботи викладачем музики в загальноосвітній школі.  

Результати навчання:

 • знати специфіку та педагогічну спрямованість роботи з фольклорними ансамблями;
 • володіти методикою роботи з ансамблем, знати специфіку співочих манер і виконавських стилів, специфіку дитячих голосів для подальшої роботи викладачем музики в загальноосвітній школі;
 • засвоїти навички розспівування та підбору вокально-хорових вправ;
 • володіти навичками досягнення основних елементів хорової звучності;
 • застосовувати рiзноманiтні вокально-тембральні та iнші
  спiвацькі ефекти у вiдповiдностi до характеру та змiсту твору;
 • за до­по­мо­гою спе­ці­а­ль­них вправ, тех­ні­ч­них при­йо­мів розвивати гармонiчний, мелодичний, ритмiчний, тембральний слух та чистоту інтонування;
 • організовувати та керувати навчальним процесом у ансамблевому класі;
 • підбирати репертуар для роботи з фольклорним ансамблем, робити власні аранжування музичних творів, обробки народних пісень;.

Навчальна дисципліна «Акомпанемент та імпровізація» спрямована на розвиток спеціально-музичних і творчих здібностей майбутнього фахівця, його здатності до авторської спроможності на основі опанування методикою акомпанементу та імпровізації, мистецтвом вільної гри на музичних інструментах, здатності створювати та аранжувати власні вокально-хорові та інструментальні композиції, здатності до самовираження і самоактуалізації через власну творчість.

Результати навчання:

 • Розуміти і розрізняти різні музичні стилі і напрямки.
 • Оволодіти знаннями щодо розвитку мистецтва акомпанементу та імпровізації у творчості композиторів різних країн та епох.
 • Поглибити знання, вдосконалити художнє сприйняття, музичний тезаурус через ознайомлення із творчістю музикантів-імпровізаторів.
 • Оволодіти творчими вміннями і навичками: підбирати різні види акомпанементу до вокальних та інструментальних мелодій різних стилів і жанрів; імпровізацією у різних стилях та жанрах; складати власні музичні композиції; вдосконалити музично-виконавську майстерність.