Опис дисципліни

Назва  дисципліни

Здоров’я людини

Статус

Вибіркова

Рівень вищої освіти

Магістр

Курс, семестр

І курс, 2 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

4,5 кредитів 135 год.

(28 лек. / 20 практ.)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра біології та методики її викладання

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Дефорж Г.В., доктор історичних наук, професор

Анотація

Попередня підготовка

Загальні знання з фізіології людини, психології, педагогіки, медицини, екології, хімії, фізики, фізичної культури, безпеки життєдіяльності

Зміст дисципліни

Курс складається зі вступної частини і 4 тем: Вступ. (1) Значення здоров’я в житті людини. Життя і здоров’я людини. (2) Фізична складова здоров’я. (3) Соціальна складова здоров’я. (4) Психічна і духовна складові здоров’я. Спілкування і здоров’я.

 

Чому це цікаво/треба вивчати

Після вивчення курсу студенти набувають знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини; краще розвинені життєві (психосоціальні) навички, зокрема, уміння прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінка та почуття гідності, протистояння негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина. Наявність цього курсу в додатку до диплому дасть можливість майбутнім вчителям викладати шкільний курс «Основи здоров’я» а також застосовувати знання під час підготовки учнів до олімпіад та виконання творчих проектів.

Компетентності

Після вивчення курсу студент буде уміти:

- оцінювати стан здоров’я за допомогою різних методів дослідження;

- скласти рекомендації з дотримання рухового режиму для осіб шкільного віку;

- обґрунтувати здоровий режим харчування;

- планувати навчальний матеріал і читати лекції з даного курсу в школі;

- застосовувати різні методи, прийоми і засоби під час викладання даного курсу в школі складати плани-конспекти з цієї дисципліни;

- проводити тренінги, конкурси, вікторини та ін.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Після вивчення курсу студент буде знати:

- основні завдання, методи і принципи дисципліни «Здоров’я людини»;

- сутність поняття “здоровий спосіб життя”;

- дію зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я людини;

- основи раціонального харчування;

- основи психічного здоров’я та самопсихотерапії;

- причини ризику та основи профілактики різних соматичних та психосоматичних захворювань;

- основні принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я;

- основні принципи, шляхи й методи збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

- методи самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я;

- розвиток життєвих навичок, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя;

Види навчальної діяльності

Лекції, практичні заняття, підготовка повідомлень, творчих проєктів.

Критерії оцінювання

Оцінювання проводиться за видами навчальної діяльності: Усне опитування, вирішення завдань, виконання практичних робіт (на практичних заняттях), перевірка письмових робіт (комплексних контрольних робіт, домашніх завдань), дискусія, диспут, колективне обговорення, (запитань, що виносяться на самостійне опрацювання студентами, творчих проєктів та ін.).