Метою вивчення біонеорганічної хімії є привити студентам знання і навички в галузі біонеорганічної  хімії  через  формування  уяви  про  функції  і  форми  хімічних  елементів  в живому організмі підготовити до майбутньої педагогічної діяльності.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

І. Виникнення біонеорганічної хімії як самостійної науки.

ІІ. Біонеметали – їх роль і значення у природі та живих системах.

ІІІ. Біометали – їх біохімічна та фізіологічна роль. 

Результати навчання: готовність  до  відкритого  застосування  хімічних  і  фізичних знань у  повсякденному житті та у широкому діапазоні можливих місць роботи; здатність виконувати наукові, професійні завдання в групі під керівництвом лідера, готовність  до  виконання  встановлених  в  групі  (команді)  правил,  етикету,  такту взаємовідносин, вимог до дисципліни, планування та управління часом.

Детальніше

Мета дисципліни: Дослідити застосування математичних методів з опису різних явищ і процесів у природних науках, а також обговорюються питання про надпредметне застосування цих методів у гуманітарних та соціальних науках, що значно розширює уявлення про застосування математичних методів у різних галузях наукових знань.

Структура і зміст дисципліни: Курс складається з трьох змістових модулів:

  • Модуль 1 – «Основи математичного моделювання» – присвячений вивченню основних принципів моделювання.
  • Модуль 2 – «Математичні моделі в природничих науках» – вивчає реалізацію основних принципів до прикладних задач природничо-наукового напряму.
  • Модуль 3 – «Математичні моделі в гуманітарних і соціальних науках» – присвячений вивченню надпредметного змісту із застосування математичного моделювання до досліджень творчості, лінгвістики, динаміки популяцій, історичної хронології і розвитку педагогічних систем.

Основи математичного моделювання: Визначення та властивості моделей. Принцип єдності і множинності моделей. Основні вимоги до моделі. Класифікація моделей. Математична адекватність моделі. Аналогія. Методи побудови модельних рівнянь. Фундаментальні (універсальні) і феноменологічні закони. Закони симетрії.

Математичні моделі в природничих науках: Завдання теорії коливань. Деякі завдання небесної механіки. Завдання, що призводять до лінійних і нелінійних рівнянь математичної фізики. Вибух розплавленої кухонної солі. Проблеми квантової механіки в релятивістської області. Деякі проблеми еволюції зірок.

Математичні моделі в гуманітарних і соціальних науках: Дослідження динаміки популяцій в екології. Моделі Вольтери і їхнє узагальнення. Проблеми хронології. Визначення часу створення споруд, які є еталонними в світовій історії. Економічні моделі. Моделювання в соціології та демографії. Біоритми та моделювання процесу творчості. Математична лінгвістика і дешифрування старовинної писемності. Проблеми визначення авторства і датування художніх творів. Методи моделювання педагогічних систем. Системний аналіз у педагогічних дослідженнях.

Результати освітньої діяльності: Розширення досвіду застосовування математичних методів з опису різних явищ і процесів у природних, гуманітарних та соціальних  науках.

Детальніше

Мета курсу: надати студентам навчальний матеріал, що систематично відображає всі компоненти та принципи сучасного природознавства, сформувати у майбутніх фахівців із вищою освітою відповідну предметну та фахові компетентності

Зміст дисципліни охоплює будову матеріального світу, основні концепції світобудови, наукову картину як основу наукового світогляду.

Результати навчання: навчитися працювати з різними джерелами інформації, узагальнювати і систематизувати інформацію з природничих наук; вміти використовувати: основні природничо-наукові категорії при розв’язанні завдань моделювання педагогічних систем; основні природничо-наукові досягнення та їх вплив на соціальні, педагогічні процеси, і ухвалення політичних рішень; методологію наукового дослідження.

Детальніше