Опис дисципліни

Назва дисципліни

Сакральна географія

Статус

вибіркова

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Курс, семестр

І курс, ІІ семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

Обсяг кредитів — 4,5; загальний обсяг годин — 135, з них лекційних — 28, практичних — 20.

Підсумковий контроль

залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Географії та геоекології

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Семенюк Лариса Леонтіївна, кандидат географічних наук, доцент

Анотація

Попередня підготовка

Географія культури, географія населення, філософія, історія та культура України.

Зміст дисципліни

Розділ 1. Історико-географічні аспекти розвитку та поширення релігій світу.

Тема 1. Географія релігій як галузь суспільної географії.

Тема 2. Теоретико-методологічні положення вивчення географії релігій.

Тема 3. Історико-географічні аспекти розвитку та поширення релігій світу.

Розділ 2. Географічні аспекти поширення релігій.

Тема 4. Георелігійна ситуація в сучасному світі.

Тема 5. Георелігійна ситуація в Україні.

Тема 6. Георелігійна ситуація в Кіровоградській області.

Чому це цікаво/треба вивчати

Для того, щоб зрозуміти сутність релігії як культурно-історичного феномену, визначити її роль в розумінні георелігійних процесів, що відбуваються в Україні та світі, сформувати уявлення про регіональні особливості розвитку таких процесів.

Компетентності

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, набувати спеціалізовані концептуальні знання у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, усвідомлення можливості навчання впродовж життя.

Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї (креативність), приймати обґрунтовані рішення, адаптуватися та діяти в новій ситуації.

Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи.

Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної доброчесності, а також професійних кодексів поведінки.

Здатність аналізувати етногеографічну та конфесійну ситуацію в регіоні чи країні; аналізувати етнічні процеси та виявляти причини етнічних та етноконфесійних конфліктів та сепаратизму у різних країнах світу.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Вміння отримувати нові знання шляхом ознайомлення з науковою та науково-популярною географічною літературою, а також застосовувати їх для вирішення наукових географічних та педагогічних задач.

Вміння застосувати раціональні прийоми пошуку, відбору і використання інформації, вільно орієнтуватися у спеціальній науковій літературі, знаходити інформацію завдяки Internet-мережі, працювати з науково- методичною літературою та періодичними виданнями з метою використання в процесі новітніх досягнень географічної та педагогічної науки.

Здатність аналізувати етногеографічну ситуацію в регіоні чи країні; вміння аналізувати та виявляти причини етнічних конфліктів та сепаратизму у різних регіонах світу та в Україні.

Види навчальної діяльності

Форми організації навчання

фронтальна / індивідуальна / групова

(лекції / практичні заняття / консультації / дистанційна форма навчання та ін.).

Критерії оцінювання

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах; активність при обговоренні питань; результати виконання і захисту практичних робіт, презентацій, експрес-контроль у формі тестів тощо.

Система рейтингових балів

1. Практичні заняття:

Змістовність виконаних самостійно практичних  робіт – 6 балів.

2.Змістовні  відповіді - до 4 балів.

3. Контроль самостійної роботи (презентація, інші види самостійної роботи)  – до 20 балів (оцінюється змістовність, якість).

4. Підсумкова контрольна робота:

Виконання 40 тестових завдань (по 0,5 бали) – 20 балів.

Web-посилання на сторінку навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php

Анотація до навчального курсу

«Моніторинг природних ресурсів»

Природні ресурси – це ті природні багатства, які за сучасних умов можуть бути використаними для потреб людини. До таких багатств належать енергетичні ресурси сонячної енергії, енергія теплового потоку з надр Землі і самі надра у вигляді корисних копалин, а також грунти, які сформовані в поверхневій частині Землі і слугують для вирощування сільськогосподарських культур. До таких ресурсів також належать води річок, озер та інших водних об’єктів, атмосферне повітря, зокрема його вітрова енергія, рослинні й тваринні ресурси. Природним ресурсом також можна вважати певні ландшафти, наприклад, у цілях відпочинку, лікування людей.

Знання про природні ресурси і вміння раціонально їх використовувати є запорукою існування людини, адже відомо дуже багато прикладів щодо негативного впливу використаних ресурсів на життя людей. Згадаємо про смоги, звалища, терикони, велетенські кар’єри, заражену воду і тому подібне.

Для того щоб ми могли вміло використовувати ресурси існує потреба в існуванні системи спостережень і контролю за довкіллям загалом і природними ресурсами зокрема, тобто у здійсненні моніторингу.

Саме при вивченні курсу «Моніторинг природних ресурсів» студент зможе дізнатися яким чином здійснюються спостереження і ведеться контроль використовуваних природних ресурсів. Існуючий світовий досвід у цьому і досвід, який накопичений в Україні разом можуть, за великим рахунком, сприяти формуванню екологічно спрямованого мислення і загалом екологічного світогляду людини.

Отож, до знань і до формування належного мислення у дітей і загалом людства!

Опис дисципліни

Назва дисципліни

Етногеографія

Статус

вибіркова

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Курс, семестр

І курс, ІІ семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

4,5 кредити / 135 годин (з них: 28 годин -лекційні заняття / 20 годин - практичні заняття)

Підсумковий контроль

залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

кафедра географії та геоекології

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Маслова Наталія Миколаївна, кандидат географічних наук, старший викладач

Анотація

Попередня підготовка

Для успішного засвоєння дисципліни “Етногеографія” студентами спеціальності 014.07. “Середня освіта (Географія) знадобляться базові знання, уміння та компетентності, сформовані в процесі вивчення філософії, історії та культури України, основ суспільної географії, географії населення, історичної географії тощо. Для студентів інших спеціальностей достатньо мати опорні знання з філософії, історичних дисциплін (в тому числі етнології), демографії тощо.

Зміст дисципліни

Розділ 1. Теоретичні основи етногеографії

Тема 1. Вступ. Етногеографія як наука і навчальна дисципліна. Предмет і об'єкт дослідження етногеографії. Місце етногеографії в системі наук та зв'язки з іншими науками. Понятійно-термінологічний апарат етногеографії. Джерела етногеографічної інформації. Методика етногеографічних досліджень.

Тема 2. Поняття про етнос. Концепції етносів. Поняття «етнос», «етнічність». Атрибутні ознаки етносу. Структура етносу. Етногенез. Концепції етносу та етногенезу.

Тема 3. Класифікації етносів. Антропологічна (расова) класифікація етносів. Лінгвістична класифікація етносів. Релігійна класифікація етносів. Географічна та господарчо-побутова класифікація етносів. Класифікація етносів за кількісною ознакою.

Тема 4. Етнічні процеси і конфлікти. Етнічні процеси. Етноеволюційні та етнотрансформаційні процеси. Етнічне обʼєднання та етнічне розʼєднання. Етнічні конфлікти та фактори їх виникнення. Поняття «сепаратизм». Причини сепаратизму. Варіації та регіональні різновиди сепаратизму. Сучасні райони релігійно-етнічних конфліктів та вогнища сепаратизму. Реакції влади на етнічні конфлікти та прояви сепаратизму.

Розділ 2. Етногеографічні особливості регіонів світу та України

Тема 1. Етногеографічні особливості регіонів світу. Етногеографічні особливості Європи, Африки, Америки, Австралії та Океанії.

Тема 2. Етногеографія України. Етногеографія українських земель упродовж ХХ ст. Етномовний склад населення України за результатами Першого Всеукраїнського перепису населення у 2001 р. Географія української етнічної нації. Концепції етногенезу українців. Географія етнонаціональних груп та невеликих корінних народів в Україні. Етногеографічне районування України. Географія західної та східної української діаспори. Географія автохтонного етнічно українського населення в суміжних з Україною державах. Етномовний склад населення Кіровоградської області.

Чому це цікаво/треба вивчати

Дисципліна “Етногеографія” розрахована на студентів, які цікавляться феноменом “етнічності”, гіпотезами етногенезу, структурою та класифікаціями етносів, етнокультурним різноманіттям світу та України, географією поширення рас, етносів та релігій, етнічними процесами, етноконфліктами та проявами сепаратизму в різних регіонах та країнах світу. Актуальність вивчення етносів зростає на етапі глобалізації у зв’язку з її уніфікаторським впливом на культуру, що загрожує втратою соціокультурної самобутності етноспільнот. В таких умовах зростає значення збереження національної культури, традицій, стереотипів поведінки та ідентичності. Вивчення дисципліни дозволить краще розуміти етнічні, соціокультурні та етнополітичні процеси, причини міжетнічних конфліктів та проявів сепаратизму в різних регіонах світу та в Україні. Для майбутніх вчителів дисципліна має практичне значення, оскільки спрямована на виховання поваги та толерантного ставлення до представників різних рас, етносів, культур, релігій.

Компетентності

В процесі вивчення дисципліни у студентів формуються такі компетентності:

- здатність аналізувати етногеографічну та конфесійну ситуацію в регіоні чи країні; порівнювати етномовну ситуацію в різних регіонах; виявляти основні етномовні та етноконфесійні тенденції; визначати індекс етнічної мозаїчності території, аналізувати етнічні процеси та виявляти причини етнічних та етноконфесійних конфліктів та сепаратизму; характеризувати етногеографічні особливості різних регіонів світу та України;

- здатність користуватися географічними картами, статистичними матеріалами про етнічний склад населення як джерелом етногеографічних знань, володіння уміннями роботи зі статистичними базами даних, збору, узагальнення та обробки статистичної інформації та її графічної візуалізації;

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей, незалежно від їхньої расової, етнічної, культурної чи релігійної приналежності.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Вивчення етногеографії спрямоване на досягнення таких результатів навчання:

- студент спроможний аналізувати етногеографічну ситуацію в регіоні чи країні; порівнювати етномовну ситуацію в різних регіонах; уміння виявляти основні етномовні тенденції, визначати індекс етнічної мозаїчності території, аналізувати етнічні процеси та виявляти причини етнічних конфліктів та сепаратизму, характеризувати етногеографічні особливості різних регіонів світу та України;

- студент спроможний користуватися географічними картами, статистичними матеріалами про етнічний склад населення як джерелом етногеографічних знань, володіє уміннями роботи зі статистичними базами даних, збору, узагальнення та обробки статистичної інформації та її графічної візуалізації;

- студент дотримується етичних норм поведінки відносно інших людей, поважає та толерантно ставиться до представників різних рас, етносів, культур та релігій.

Види навчальної діяльності

Види навчальної діяльності: фронтальна, індивідуальна, групова робота.

Види навчальних занять: лекційні та практичні заняття.

Критерії оцінювання

Поточне оцінювання здійснюється на практичних заняттях, консультаціях та під час контролю за самостійною роботою студентів.

Види робіт студентів, які підлягають поточному контролю: усна відповідь; виконання практичної роботи; доповідь чи повідомлення; доповнення, рецензія на виступ; участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття; письмові завдання (контрольні, самостійні роботи, реферати тощо); самостійне опрацювання тем; систематичність роботи на практичних заняттях, активність під час обговорення питань.

При оцінюванні усних, письмових відповідей та повідомлень студентів враховується: рівень осмислення навчального матеріалу; рівень сформованості аналітичних вмінь і концептуальних підходів; повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; використання додаткової літератури; порівняння, зв’язок з практикою, наявність висновків. Максимальна кількість балів за усну відповідь чи повідомлення – 5 балів.

При оцінювання практичних робіт враховуються: відповіді при захисті роботи; повнота виконання завдань; правильність та якість виконання завдань; наявність висновків; акуратність в оформленні тощо. Максимальна кількість балів за практичну роботу – 2 бали.

Максимальна кількість балів за всі завдання для самостійної роботи – 10 балів.

Максимальна кількість балів за контрольну роботу з кожного розділу10 балів.

З дисципліни «Етногеографія» передбачена така форма підсумкового контролю як залік. Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової поточної оцінки як суми підсумкових поточних оцінок, отриманих за результатами засвоєння всіх розділів. Підсумкова семестрова оцінка визначається як сума підсумкових поточних оцінок, балів за контрольні роботи та за самостійну роботу студентів.

Web-посилання на сторінку навчальної дисципліни на веб-сайті університету

http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=1110