Опис дисципліни

Назва дисципліни

Медичний переклад

Статус

вибіркова

Рівень вищої освіти

магістр

Курс, семестр

1 курс, 2 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

4.5 кредитів, 135 годин (з них: лекційних – 28 годин, практичних – 20 годин)

Підсумковий контроль

залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра перекладу, прикладної і загальної лінгвістики

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Олійник Оксана Степанівна, кандидат філологічних наук, старший викладач

Анотація

Попередня підготовка

«Вступ до перекладознавства», «Порівняльна лексикологія англійської та української мов», «Порівняльна стилістика англійської та української мов», «Порівняльна граматика англійської та української мов», «Практичний курс основної іноземної (англійської) мови», «Загальне термінознавство».

Зміст дисципліни

1. Системи охорони здоров’я в англомовних країнах і Україні в зіставному аспекті. Відмінності в медичних одиницях вимірювання, вікових групах хворих.

2. Типологія жанрів медичних текстів та їхні ключові жанротвірні характеристики.

3. Медична термінологія: загальна характеристика.

4. Лексичні та термінологічні труднощі перекладу медичних текстів.

5. Граматичні труднощі перекладу медичних текстів.

6. Стилістичні труднощі перекладу медичних текстів.

7. Переклад інструкцій із застосування медичних препаратів.

8. Переклад документації клінічних досліджень препаратів.

9. Переклад інструкцій з експлуатації медичного обладнання.

10. Переклад медичної документації: результати аналізів; довідки, видані різними медичними установами; історії хвороб; епікризи.

11. Переклад рекламних матеріалів, презентацій; сайтів медичних установ.

12. Переклад медичних статей.

13. Лексикографічно-термінографічна діяльність медичного перекладача: принципи та інструменти.

14. Сучасний програмний і довідниковий інструментарій перекладача медичних текстів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Сучасний професійний переклад медичних текстів – один із найскладніших завдяки постійним новаціям, відкриттям і винаходам в усіх сферах медицини. В умовах глобалізації, обсяг імпортованих медикаментів, медичного обладнання постійно зростає, а відповідно й необхідність перекладу інструкцій до них. Обмін професійною медичною інформацією у зв’язку з прискореним науковим пошуком нових ліків, вакцин вимагає перекладу значної кількості медичних статей, протоколів клінічних досліджень препаратів. А відтак медичний переклад є галуззю, яка динамічно розвивається і має привабливі перспективи отримання стабільного прибутку для перекладача.

Переклад медичних текстів зазвичай замовляють державні та приватні медичні установи, фармацевтичні компанії, компанії з виробництва медичного обладнання, мережі аптек, особи, що оформлюють договір страхування з іноземними фірмами, пацієнти.

Компетентності

  • володіння лексичними, граматичними та жанрово-стилістичними й композиційними особливостями медичних текстів, необхідними для реалізації комунікативних інтенцій у різних галузях медицини;
  • розвиток умінь і навичок перекладу оригінальних медичних текстів, здатності точно й адекватно розуміти текст;
  • збагачення лексичного запасу (1000 медичних термінів та термінологічних словосполучень) у межах пройденої тематики;
  • вміння аналізувати паралельні тексти за заданим алгоритмом та вибирати мовні засоби з урахуванням структурних, лексико-семантичних, фразеологічних і стилістичних особливостей медичних текстів мовою оригіналу та перекладу;
  • здатності ефективно використовувати сучасний програмний і довідниковий інструментарій перекладача медичних текстів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

–   визначати жанрові, стилістичні та композиційні особливості медичних текстів і виявляти структурно-семантичні розбіжності медичних текстів різних жанрів;

–    здійснювати адекватний переклад термінологічних одиниць вихідних медичних текстів засобами цільової мови;

–    оптимально застосовувати лексичні, граматичні та змішані перекладацькі  трансформації у перекладі медичних текстів;

–   використовувати адекватні засоби передачі в тексті перекладу денотативної та експресивної функцій вихідних одиниць, реалій, а також фонової  інформації, закодованої у вихідному тексті;

–    анотувати та реферувати вихідні медичні тексти різноманітної  жанрової спрямованості цільовою мовою;

–    ефективно використовувати сучасні програми та довідковий інструментарій медичного перекладача.

Види навчальної діяльності

Лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота, індивідуальні дослідницькі завдання

Критерії оцінювання

Загальноприйняті критерії оцінювання відповідно до національної шкали оцінювання та ECTS

Усний переклад – провідний, вузькоспеціалізований і високооплачуваний вид перекладацької діяльності. Він висуває високі вимоги до професіонала на когнітивному, психофізіологічному та інтелектуальному рівнях, але винагороджує безцінним досвідом, кардинальним розширенням знань і навичок, формуванням широкого спектру умінь, пов’язаних із безпосередньою реалізацією професійних завдань і – що важливо! – в сучасних українських умовах забезпечує найоптимальніше співвідношення між витраченими зусиллями та фінансовою винагородою.

Студенти повинні знати основні вимоги до мовлення перекладача та культури його мовлення, розуміти природу перекладу як міжмовної та міжкультурної комунікації, усвідомлювати «культурологічний» аспект перекладу, розуміти різницю між особливостями усного синхронного та послідовного перекладу, вести переклад бесіди на суспільно-політичну, соціально-економічну і неспеціальну науково-технічну тематику у нормальному темпі запису, перекладати послідовно з англійської мови на українську і навпаки із записом та без запису виступи тривалістю звучання до двох хвилин, вирішувати основні граматичні проблеми, які виникають під час двостороннього перекладу, розуміти природу та типи «пробілів» (лакун) у сприйнятті тексту на слух та вміти заповнювати «пробіли» у сприйнятті тексту шляхом перекладу, визначати та перекладати у послідовному режимі галузеві терміни, власні імена (імена та прізвища людей, географічні назви, назви підприємств, установ тощо), найбільш поширені абревіатури, одиниці безеквівалентної лексики (реалії) та парні поняття.