Назва курсу

МЕДІАЦІЯ НЕХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Галузь          знань, спеціальність,

освітньо-

професійна програма

01 Освіта/Педагогіка;

014 Середня освіта (Мова і література (англійська));

Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька))

Кредити ЄКТС, години

4,5 кредити ЄКТС, 135 годин: 28 годин – лекції, 20 годин – практичні; самостійна робота – 87 годин

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Курс, семестр

Перший курс магістратури, семестр другий

Кафедра

Англійської мови та методики її викладання

Мова викладання

Англійська

Методи викладання

Словесні: розповідь, пояснення, лекція; Наочні: демонстрація; пояснювально-ілюстративний, проблемного викладання, пошуковий

Форми організації занять

Лекція, презентація, дискусія, групова робота

 

Актуальність дисципліни

Наразі у сучасній методиці викладання іноземних мов особливе місце посідає питання текстової діяльності, адже в процесі породження текстів здійснюється обмін знаннями й досвідом, уміннями й навичками, емоціями, цінностями, ідеалами й нормами. Отже, актуальним є пошук шляхів формування іншомовної текстової діяльності. Термін «медіація» як вид навчальної діяльності поки рідко трапляється на сторінках підручників з методики викладання іноземної мови. Медиативні види діяльності потребують більш ґрунтовного вивчення з метою їх подальшої інтеграції до змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої та вищої освіти. Актуальність дисципліни «Медиація нехудожнього тексту» продиктована її відповідністю принципам компетентнісного підходу в процесі професійно-фахової підготовки вчителя англійської мови.

 

Мета

Метою дисципліни «Медиація нехудожнього тексту» є удосконалення професійної комунікативної компетентності студента ВНЗ шляхом опанування сучасними методиками роботи з текстами нехудожніх функціональних стилів (наукового, публіцистичного, газетного, офіційно-ділового).

 

Завдання

Основними завданнями пропонованої дисципліни є:

-  розглянути сучасні підходи до тлумачення понять «науковий, політичний, газетний, офіційно-діловий дискурс» та вивчити їхні функціонально-стильові та жанрові особливості;

-  удосконалити вміння ґрунтовно і комплексно аналізувати структурні та мовно-стилістичні особливості тестів різних функціональних стилів;

-  практикувати медиативні види роботи з нехудожніми текстами (аналіз, переклад, реферування, нотування, продукування власного висловлення з теми).

 

Компетентності

По завершенню курсу студенти будуть вміти:

-  розрізняти функціонально-стильові та жанрові особливості нехудожніх текстів та робити їхній ґрунтовний аналіз;

-  володіти основними прийомами та техніками медіації нехудожнього тексту;

-  перекладати, реферувати, нотувати нехудожні тексти та висловлювати власну думку з теми прочитаного.

Підсумковий контроль

Залік

Викладач

кандидат філологічних наук, доцент Кібальнікова Тетяна Володимирівна

tatyanakibalnikova@gmail.com

Анотація дисципліни «Англійська мова для академічної мобільності студентів»

(English for StudentsAcademic Mobility)

 

Опис дисципліни

Назва  дисципліни

Англійська мова для академічної мобільності студентів (English for Students’ Academic Mobility)

Статус

вибіркова

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Курс, семестр

перший курс магістратури, семестр другий

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

4,5 кредитів ЄКТС (135 годин); 3 години на тиждень.

Аудиторні – 48 год. (лекцї – 28, практичні – 20), самостійна робота – 87 год.

Підсумковий контроль

залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

кафедра англійської мови та методики її викладання

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Долгушева О.В., кандидат філологічних наук, доцент

Анотація

Попередня підготовка

Дисципліна забезпечує прикладне застосування набутих знань і навичок, набутих студентами у процесі вивчення загальноосвітнього курсу з англійської мови, англійської мови за професійним спрямуванням, ПУПМ.

Зміст дисципліни

Курс складається зі вступної частини та чотирьох змістових блоків: 1. «Академічне спілкування й Болонський процес», 2. «Англійська мова як мова міжнародного спілкування», 3. «Рівні володіння іноземною мовою та міжнародні іспити з англійської мови», 4. «Навчання за кордоном».

Кожен блок передбачає роботу з знайомлення з фактуальною інформацією в межах окреслених тем та виконання практичних завдань, спрямованих на формування англомовних мовленнєвих навичок для потреб академічної мобільності студентів (навички рецепції /читання, аудіювання/, продукування усних і письмових повідомлень, інтеракції та медіації).

Чому це цікаво/треба вивчати

Професійне й особистісне зростання неможливо уявити без обміну досвідом, спілкуванням із представниками іншомовних спільнот, участі у професійних та академічних заходах, що сьогодні проводяться у різних форматах. Тож курс спрямований на поглиблення знань та удосконаленні мовленнєвих умінь студентів з англійської мови у тих аспектах, що забезпечують підготовку слухачів до участі у програмах академічної мобільності та професійного зростання. Слухачі матимуть змогу вправлятися у виконанні тестових завдань міжнародних екзаменів з англійської мови (TOEFL, IELTS), заповненні документаційних форм (анкет, заяв, опитувальників), дізнатися про особливості освітнього процесу інших країн тощо.

Компетентності

Вивчення дисципліни сприяє формуванню таких компетентностей:

-    мовної, мовленнєвої. Здатність використовувати іноземні мови в різноманітних комунікативних ситуаціях академічної та професійної сфер спілкування;.

-    соціокультурної. Здатність правильно тлумачити у процесі спілкування реалії іноземної культури (соціальні, політичні, культурні, освітні, мовні тощо); володіти особливостями правил мовленнєвої поведінки, що характерні для країни, мова якої вивчається;

-    інформаційної. Здатність використовувати можливості інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів для вирішення теоретичних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Очікувані результати вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни «Англійська мова для академічної мобільності студентів» слухачі мають продемонструвати знання щодо

-  основних понять академічної культури;

-  особливостей основних форм академічної взаємодії

-  рівнів володіння англійською мовою як іноземною;

та уміння

-  застосовувати набуті знання з англійської мови при описі й обговоренні власної навчальної та пошукової діяльності;

-  розуміти інформацію із англомовних академічних, офіційних та інших джерел, вилучену із друкованих та аудіовізуальних ресурсів;

-  заповнювати основні документаційні форми (анкети, заяви, опитувальники) та продукувати окремі письмові повідомлення академічного характеру;

-  користуватися англійською мовою задля розв’язання питань академічного характеру.

Види навчальної діяльності

Групова, індивідуальна

 

Testing and Assessment

Чому вибрати ТОАМ? 

Ефективне володіння стратегіями оцінювання, моніторингу та контролю належить до актуальних завдань професійно-фахової підготовки вчителя, адже педагогічне оцінювання є одним з провідних видів діяльності педагога, оцінювальна компетентність якого впливає на створення релевантної емоційної мотивації учнів в процесі отримання знань.

Мета пропонованої дисципліни полягає в удосконаленні оцінювальної компетентності вчителя (ОКВ) шляхом оволодіння системою інтеграційних знань про стратегії оцінювання, види моніторингу та контролю в аудиторному та віртуальному (он-лайн) середовищі; розвитку вмінь застосування ОКВ для варіативних цілей, як вид формувального оцінювання, який сприяє грамотній організації та мотивації навчальної діяльності, об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів, гармонізації психоемоційного та пізнавального вимірів навчання.

Завдання дисципліни:  

  •  забезпечення майбутніх педагогів інноваційними фундаментальними знаннями з теорії та практики оцінювання, правил конструювання тестів та видів контролю у процесі навчання іноземної (англійської/німецької) мови,
  • формування вмінь класифікувати та аналізувати мовні тести, завдання на контроль, опрацьовувати результати тестування
  •  розвиток навичок застосування модерних комп’ютерних технологій у тестуванні;
  • засвоєння правил складання тестових завдань відповідно до рівнів мовленнєвої компетенції та рівнів пізнавальної складності, з урахуванням
  • психологічних та вікових груп учнів, типу навчальної програми, відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (2001) та Програми з іноземної мови для загальноосвітніх шкіл, Програми ЗНО з англійської мови (2021).

Що ви будете вміти по завершенню курсу? 

після вивчення навчального курсу за вибором “ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ” студенти будуть вміти:

  •   ідентифікувати тестове/контрольного завдання за критеріями валідності, надійності, об’єктивності, ефективності та когнітивних рівнів;
  •   визначати особливості оцінювання та тестування відповідно до рівнів мовленнєвої компетенції та рівнів володіння англійською мовою та уміти запропонувати оптимальний варіант завдання для кожного рівня;
  • володіти критеріями об’єктивного оцінювання в освітньому процесі, в його взаємозв’язку з освітніми цілями, якістю навчання та психолого-педагогічною компетенцією педагога.