Метою викладання навчальної дисципліни «Правові засади міжнародного співробітництва правоохоронних органів» є ознайомлення здобувачів вищої освіти із поняттям, сутністю, основними напрямками, формами, джерелами, суб’єктами міжнародного співробітництва правоохоронних органів.

           Завдання:

-      ознайомити здобувачів із сучасним станом розвитку міжнародного співробітництва у правоохоронній діяльності;

-      розкрити сутність, основні напрямки, принципи та форми міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності держав;

-      проаналізувати міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність державних органів у галузі правоохоронної діяльності;

-      охарактеризувати напрями діяльності та структуру міжнародних організацій, діяльність яких спрямована на попередження злочинності та боротьбу з нею в світі.

         Зміст дисципліни:

Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності: поняття, ознаки та класифікація. Основні напрямки та форми міжнародного співробітництва правоохоронних органів. Україна як учасник міжнародного співробітництва з питань правоохоронної діяльності. Поняття та класифікація міжнародних договорів у сфері правоохоронної діяльності. Характеристика універсальних та регіональних міжнародно-правових актів щодо забезпечення прав людини. Міжнародні інституції у сфері правоохоронної діяльності: поняття та види. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). Співробітництво в рамках Ради Європи. Європейський поліцейський офіс (Європол). Поліція ООН як організаційна форма міжнародної правоохоронної діяльності.

Назва дисципліни – Захист права інтелектуальної власності

Статус – вибіркова

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Курс, семестр – І курс, ІІ семестр

Підсумковий контроль – залік

Кафедра, яка забезпечує викладання – кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права

Викладач: Поляруш Світлана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент

Попередня підготовка – студенти, які закінчили бакалаврат зі спеціальності 081 Право, ознайомлені з окремими правовими інститутами інтелектуальної власності у курсі цивільного права.

Зміст дисципліни - Поняття захисту права інтелектуальної власності Загальна характеристика органів по охороні і захисту інтелектуальної власності. Особливості захисту авторських та суміжних прав. Процедура отримання Свідоцтва про авторські права та строк його чинності. Специфічні форми захисту обʼєктів патентних прав (винаходи, корисні моделі, промислові зразки).  Комерційні позначення (фірмові найменування, торговельні марки та зазначення походження товарів) та особливості їх захисту. Нетрадиційні об»єкти інтелектуальної власності (наукові відкриття, сорти рослин та породи тварин, тощо) та їх захист.

Чому це цікаво/треба вивчати. Вивчення даної дисципліни допомагає здобувачам вищої освіти у практичній реалізації їх знань у сфері інтелектуальної власності: орієнтуватися у органах по захисту інтелектуальної власності, у способах захисту своїх прав як творців оригінальних об»єктів.

Компетентності:  

-   орієнтуватися у міжнародних стандартах охорони і захисту права інтелектуальної власності, розроблених Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та іншими міжнародними організаціями;

-    володіти нормативно-правовими основами функціонування державних органів та недержавних організацій по захисту права інтелектуальної власності;

-        критично осмислювати й логічно розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері захисту інтелектуальної власності, що потребують міждисциплінарних підходів;

-        формувати правові позиції й належним чином обґрунтовувати їх, посилаючись на норми чинного вітчизняного законодавства, положення Паризької конвенції про охорону промислової власності та Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів, прецедентну практику ЄСПЛ;

-        застосовувати норми права, розуміти правовий характер і значення документів, створювати й оформлювати окремі види документів відповідно до правил;

-        проводити правороз’яснювальну та правопросвітницьку роботу, консультувати зацікавлених осіб з  питань охорони і захисту обʼєктів інтелектуальної власності.

Чому можна навчитися (результати навчання).

-        вміння проводити науково-правові дослідження з проблематики охорони і захисту права інтелектуальної власності;

-        здатність дотримуватися академічної доброчесності;

-        вміння подати власне обгрунтоване бачення розвʼязання проблем у сфері охорони і захисту інтелектуальної власності;

-        уміння розробляти документи охоронного характеру в сфері інтелектуальної власності  з дотриманням процесуальних вимог, процесуальних строків;

-        уміння організовувати правопросвітницькі заходи з метою підвищення рівня правової культури населення, розробити навчально-методичні матеріали;

-        уміння збирати документи, інші матеріали для вирішення правової проблеми, працювати з матеріалами справи, аналізувати їх, робити виписки, копії, обирати адекватні форми та засоби захисту особистих немайнових та майнових  прав та інтересів творців та їх правонаступників.

Види навчальної діяльності.  Лекції, практичні заняття, де практикується  розв»язування юридичних ситуацій.

Критерії оцінювання. За шкалою ЄКТС.