Зміст дисципліни: 

Сутність приватної детективної діяльності. Взаємозв'язок приватної детективної діяльності та правоохоронної діяльності. Конституція України – основа правового забезпечення приватної детективної діяльності. Правосуддя та обов’язковість судових рішень. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Правова основа приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні. Правові принципи приватної детективної діяльності. Поняття та види суб’єктів приватної (розшукової) детективної діяльності. Види приватної детективної діяльності. Взаємодія суб’єктів приватної детективної діяльності з правоохоронними органами та юридичними і фізичним особами. Застосування спеціальних засобів при здійсненні приватної детективної діяльності. Поняття спеціальної техніки. Система спеціальної техніки. Напрями приватної детективної діяльності з пошуку інформації, осіб та інших об’єктів. Гарантії приватної детективної діяльності та контроль за нею.

Чому це цікаво/треба вивчати: Вивчення даної дисципліни надасть можливість здобути  знання,  уміння та навички в галузі приватної детективної діяльності, які майбутній фахівець, приступивши до практичної реалізації професійних здібностей, може застосувати на високому рівні для забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів людини, а також у тісній взаємодії з правоохоронними органами сприятиме безпеці підприємств, їх стійкому економічному розвитку і боротьби зі злочинними посяганнями у різних сферах суспільного життя.

Зміст дисципліни: Теоретико-правові основи адміністративно-деліктних відносин в Україні. Адміністративно-деліктні відносини як правова категорія: поняття та особливості. Адміністративна деліктологія, як складова юридичної відповідальності. Основні напрямки реформування інституту адміністративної відповідальності. Адміністративно-деліктне провадження та його місце в адміністративному процесі. Адміністративний процес та адміністративно-деліктне провадження: співвідношення та перспективи розвитку. Суб'єкти провадження про адміністративні правопорушення та їх види. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення щодо окремих категорій осіб (посадові особи, неповнолітні, військовослужбовці, іноземці тощо). Поліцейський, як суб'єкт адміністративно-деліктного провадження. Види адміністративних стягнень, порядок та особливості їх накладення. Види процесуальних документів в адміністративно-деліктному провадженні. Загальна характеристика процесуальних документів у справах про адміністративні правопорушення. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Гарантії дотримання прав та свобод людини під час застосування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, сфери послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Актуальні питання забезпечення виконання рішень у справах про адміністративні правопорушення. Сучасна парадигма попередження адміністративної делікатності в Україні. Фактори, що сприяють відтворенню адміністративної делікатності. Прогнозування адміністративної делікатності та оцінка її ефективності. Концептуальні напрями вдосконалення правового регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні. Зарубіжний досвід правового регулювання адміністративно-деліктних відносин. Зниження рівня адміністративної делікатності як пріоритетна складова адміністративної політики. Концептуальні засади подальшого розвитку правового регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні.

Чому це цікаво/треба вивчати: 

Інтереси суспільства і держави на сучасному етапі розвитку України вимагають посиленої уваги та боротьби з правопорушеннями. А існуюча сьогодні теорія правопорушень має надзвичайну різноманітність тлумачень, важливе місце серед яких займає адміністративна деліктологія.

Під час вивчення дисципліни здобувачі опанують знання про адміністративні делікти і деліктність як масове негативне явище, що містить в собі детермінанти протиправної поведінки, проаналізують небезпеку адміністративної деліктності в сучасних умовах. Також вивчення навчальної дисципліни буде сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного на достатньому рівні володіти знаннями у сфері здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни, пов’язані з розумінням здобувачів прав і свобод громадян в адміністративних відносинах, їх захисту в адміністративно-правовому порядку.

Для кожної особи, яка працює у юридичній сфері необхідність опанування знань щодо адміністративної деліктології є важливою.