Попередня підготовка

Вибіркова дисципліна базується на знаннях з філософії, віковій фізіології та валеології, охорони праці в галузі.

Зміст дисципліни

Під час вивчення дисципліни студенти набувають знань з таких питань як: основні функції їжі; система травлення і процеси травлення; вплив харчування на функціонування основних систем організму людини; фізіолого-гігієнічне значення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів; фізіолого-гігієнічні основи харчування різних вікових та професійних груп населення.

Чому це цікаво/треба вивчати

Відбувається підготовка майбутніх учителів технологій до організації та проведення занять за профілем «Кулінарія» шляхом формування у студентів системи відповідних методичних знань, вмінь та навичок.

Компетентності

- здатність до дотримання правил здоров’язбереження;

- здатність до безпечної діяльності та збереження навколишнього середовища;

- здатність виховувати в учнів любов і потребу в праці;

- здатність використовувати інформаційні технології та сучасні мультимедійні засоби у процесі роботи над проектом та його презентації;

- здатність дотримуватись вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, захисту довкілля.

Чому можна навчитися (результати навчання)

знати: будову і функції органів травлення людини; сучасні проблеми харчування різних категорій населення; основні поняття про імунітет і продукти харчування, що здатні його підвищувати; функції і процеси життєдіяльності організму, його органів, тканин, клітин;

уміти: розраховувати фізіологічні норми харчування, складати та обґрунтовувати раціони харчування осіб різних соціальних та вікових груп.

Види навчальної діяльності

Лекції, практичні заняття, самостійна робота

Критерії оцінювання

Оцінюється усна відповідь на практичному занятті та виконані завдання з теми заняття (складання раціону для учнів); самостійна робота студентів; активність на заняттях при обговоренні проблемних питань.

Попередня підготовка

Креслення. Основи дизайну.

Зміст дисципліни

Загальні відомості про технічний рисунок і ескіз. Принципи зображення на площині тривимірних об'єктів. Лінійно-конструктивна побудова. Основи художньо-конструкторської діяльності в технологічній освіті.

Чому це цікаво/

треба вивчати

Ви зможете виконувати зображення на площині тривимірних об'єктів, щоб уміти створювати ескіз власного творчого задуму дизайн-проєкту

Компетентності

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність до наукового та творчого процесу.

Здатність використовувати рисунок у практиці складання композиції і переробка їх у напрямку проєктування будь-якого об'єкту.

Здатність виконувати лінійно-конструктивну побудову об’єктів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Самостійно й творчо розв’язувати професійні завдання, опанувати основи художньо-конструкторської діяльності в технологічній освіті

Види навчальної діяльності

Лекції, практичні, самостійна робота

Критерії оцінювання

Оцінюється виконання практичних завдань, творчих проєктів; написання підсумкової контрольної роботи та/або тесту.

Попередня підготовка

Вибіркова дисципліна базується на знаннях з хімії, віковій фізіології та валеології, математики, основ фізіології та гігієни харчування, охорони праці в галузі.

Зміст дисципліни

Під час вивчення дисципліни студенти набувають знань з таких питань як: наукові основи технологічних процесів в харчовій промисловості; асортимент виробів харчової промисловості; технологія хліба та хлібобулочних виробів; технологія макаронних виробів; прянощі та приправи; технологія м'ясних продуктів і технологія рибних продуктів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Ви отримаєте належний рівень підготовки до організації та проведення занять у профільній школі за спеціалізацією «Кулінарія».

Компетентності

-   здатність забезпечувати дотримання технології та раціональну експлуатацію інструментів і обладнання;

-   здатність до дотримання правил здоров’язбереження;

-   здатність до безпечної діяльності та збереження навколишнього середовища;

-   здатність виховувати в учнів любов і потребу в праці;

-   здатність використовувати інформаційні технології у процесі роботи над проектом та його презентації;

-   здатність дотримуватись вимог з ОП, протипожежної безпеки, захисту довкілля.

Чому можна навчитися (результати навчання)

знати: характер та зміст роботи вчителя технологій; методику розробки навчально-методичних матеріалів;

уміти: формувати готовність учнів до професійного самовизначення старшокласників з урахуванням власних здібностей, уподобань, інтересів.

Види навчальної діяльності

Лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Критерії оцінювання

Оцінюється усна відповідь на практичному занятті та виконані завдання з теми заняття (складання раціону для учнів); самостійна робота студентів; активність на заняттях при обговоренні проблемних питань.

Попередня підготовка

Основи техніки і технологій. Безпека життєдіяльності. Охорона праці в галузі.

Зміст дисципліни

Обов’язки та права учасників ДР. Дорожні знаки і дорожня розмітка. Регулювання ДР. Перехрестя. Особливі умови руху. Вимоги до технічного стану та обладнання ТЗ.

Чому це цікаво/треба вивчати

Ви зможете здати теоретичний екзамен з ПДР і отримаєте належний рівень підготовки  до організації та проведення занять у профільній школі за спеціалізацією «Автосправа».

Компетентності:

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

- здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях;

- здатність застосовувати знання сучасної техніки та технологій;

- здатність дотримуватись вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, захисту довкілля;

- здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, оцінювати їх ефективність.

Чому можна навчитися (результати навчання)

знати: зміст нормативно-правових документів, які регламентують дорожній рух в Україні, понятійний апарат з правил та організації дорожнього руху, обов’язки і права учасників дорожнього руху, правила безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на дорозі, обов’язки посадових осіб щодо гарантування безпеки дорожнього руху та інші вимоги до організації безпечного руху транспортних засобів;

уміти: орієнтуватися в дорожній обстановці, оцінювати дорожні ситуації та прогнозувати їх розвиток, користуватися нормативно-правовими актами у сфері дорожнього руху.

Види навчальної діяльності

Лекції, практичні заняття, самостійна робота

Критерії оцінювання

Оцінюється усна відповідь на практичному занятті; ІНДЗ; активність на заняттях при обговоренні проблемних питань; підсумковий тест

Метою дисципліни "Теоретичні основи дизайну" є засвоєння теоретичного матеріалу та формування практичних умінь і навичок з дизайну.
Дана дисципліна має теоретично-практичний характер і сприяє практичному формуванню вмінь та навичок майбутніх вчителів технологій. Забезпечує майбутніх спеціалістів знаннями технологічного застосування законів природи, естетики суті і принципів взаємодії технічної і художньої культури та спонукає до творчої діяльності студентів в процесі теоретичного і практичного вивчення предмету. Дає можливість розширити поле діяльності вчителя в позакласній та позашкільній роботі, застосувавши отримані знання і вміння.
Завданням вивчення дисципліни «Теоретичні основи дизайну», яка посідає одне з провідних місць у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій, є оволодіння майбутніми вчителями необхідними знаннями, уміннями і навичками з дизайну, формування готовності майбутніх вчителів до ефективного застосування набутих знань у освітньому процесі.
Навчимося виконувати креативні і сучасні творчі проєкти!

Попередня підготовка

Матеріалознавство. Технології виробництва конструкційних матеріалів. Робочі машини.

Зміст дисципліни

Загальна будова і класифікація автомобілів. Функціональні властивості автомобілів. Будова і робота трансмісії. Ходова частина автомобіля. Механізми керування. Автомобіль і екологія.

Чому це цікаво/треба вивчати

Ви отримаєте належний рівень підготовки до організації та проведення занять у профільній школі за спеціалізацією «Автосправа».

Компетентності

-здатність використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання щодо властивостей матеріалів та способи їх обробки у вирішенні професійних завдань;

-здатність до швидкого опанування нових видів техніки, інноваційних технологій та передових методів організації творчої діяльності, знання загальних (методологічних, історичних, економічних, ергономічних, екологічних тощо) питань техніки та виробництва, будови й принципів дії технічних систем.

Чому можна навчитися (результати навчання)

знати: загальнотехнічну термінологію, види конструкційних матеріалів та технологію їх обробки; загальні питання технологій виробництва, будови і принципів дії технічних систем;

уміти: застосовувати закони науки й техніки в процесі навчально-виробничої діяльності у закладах загальної середньої та позашкільної освіти учнівської молоді.

Види навчальної діяльності

Лекції, практичні заняття, самостійна робота

Критерії оцінювання

Оцінюється усна відповідь на практичному занятті; ІНДЗ; активність на заняттях при обговоренні проблемних питань.

Мета курсу: ознайомитися з основними передумовами появи самоорганзації та кібернетики як нових напрямів в сучасній науці та охарактеризувати перспективи розвитку освіти з позицій синергетики; напрями впровадження саморганізації в освіту; особливості впливу синергетики на процес самоорганізації людини; важливість формування синергетичного мислення; вміти: застосовувати синергетичний підхід для окреслення шляхів оптимізації побудови освітнього процесу; розуміти значення і зв’язок кібернетики з фізикою, робототехнікою і т.д.; сформувати уявлення про інформацію та інформаційні системи в сучасному суспільстві; навчитися використовувати елементи кібернетичних знань подальшій навчальній та професійній діяльності.

Зміст дисципліни охоплює теоретичні та методологічні основи самоорганізації: поняття і предмет синергетики, теорія самоорганізації, синергетична модель розвитку освіти (філософський аспект), синергетичні аспекти освіти (питання методології), теоретичні та методичні основи розвитку системно-синергетичного підходу в педагогіці; теорію та методику навчання фахових дисциплін на засадах самоорганізації: прояв самоорганізації у природознавстві, еволюційно-синергетична картина світу, теорія та методика навчання фахових дисциплін на засадах самоорганізації, синергетичний підхід у розвитку професійної майстерності сучасного педагога; основи кібернетики: виникнення кібернетики, кібернетика і фізика, кібернетика і роботи, інформація, інформаційні системи, перспективи розвитку кібернетики.

Результати навчання: навчитися працювати з різними інформаційно-цифровими джерелами, узагальнювати і систематизувати інформацію щодо теорії і практики організації освітнього процесу з використанням інноваційних підходів; розуміти особливості самоорганізуючих систем та особливостей їхнього прояву у різних сферах життя суспільства; знати закони кібернетики; вміти використовувати отримані знання у професійній діяльності.

Детальніше