Опис дисципліни

Назва  дисципліни

Актуальні проблеми соціальної роботи

Статус

Вибіркова дисципліна

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Курс, семестр

І курс, другий семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

4,5 кредити, 135 годин (16 годин лекційних, 14 годин семінарських занять)

Підсумковий контроль

залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Кравцов Віталій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент

Анотація

Попередня підготовка

Передумови для вивчення дисципліни: перелік навчальних дисциплін циклу професійної підготовки з соціальної роботи.

Перелік раніше здобутих результатів навчання – розуміння сутності та специфіки соціальної роботи та соціальної педагогіки, знання теоретичних та методичних засад соціальної роботи.

Попередня підготовка охоплює: актуалізацію наявних знань з соціальної роботи та соціальної педагогіки, врахування досвіду організації практичної та науково-дослідної діяльності, здобутого на бакалаврському рівні підготовки.

Зміст дисципліни

Актуальність дисципліни. Навчальна дисципліна спрямована на розвиток професійної культури соціального працівника, ознайомлення його з сучасними науковими та методичними проблемами соціальної роботи, що сприятиме подальшій науковій та практичній діяльності.

Зміст дисципліни включає в себе вивчення актуальних проблем сучасної соціальної роботи та соціальної педагогіки.

Мета дисципліни: розвиток орієнтації майбутніх соціальних працівників у актуальних проблемах соціальної роботи, формування компетентних фахівців у наукових та методичних аспектах сучасної соціальної роботи.

Завдання дисципліни: розвиток у майбутніх соціальних працівників професійної та методологічної культури, професійного мислення. Формування у майбутніх фахівців у галузі соціальної роботи ціннісних орієнтацій та позитивної мотивації до наукової і професійної діяльності. Актуалізація професійного саморозвитку.

Чому це цікаво/треба вивчати

При вивченні курсу студенти зможуть ознайомитись з сучасними науковими підходами у соціальній роботі, конкретизувати та визначити способи розв’язання сучасних актуальних проблем соціальної роботи. Усе це стане в нагоді студентам у їх професійному становленні та зростанні, а також сприятиме ефективній адаптації та самореалізації у професійній діяльності.

Компетентності

Дослідити основні напрямки розвитку сучасної соціальної роботи. Визначити основні підходи до організації соціально-педагогічної діяльності у сучасній філософії освіти. Визначити основні підходи до організації соціально-педагогічної діяльності у сучасній методології соціології та педагогіки. Ознайомитись із сучасними підходами щодо розуміння культури як середовища соціальної роботи. Ознайомитись з теоретичними засадами організації досліджень в галузі соціальної роботи. Ознайомитись з методикою організації досліджень в галузі соціальної роботи. Ознайомитись із об’єктами та суб’єктами соціальної роботи та формами їхньої взаємодії.

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті опрацювання змісту навчальної дисципліни у студентів має відбуватись формування компетентностей:

розуміння соціальної роботи як цілісного соціально-педагогічного процесу;

аналізу процесу соціальної роботи на рівні теорії та практики;

  • розуміння сучасних концепцій інтерпретації соціальної роботи у філософії та предметній методології;

  • організації досліджень у галузі соціальної роботи;

  • автономно приймати рішення у складних умовах професійної діяльності;

  • ефективно організовувати соціально-педагогічну діяльність у різних соціокультурних просторах;

  • проектувати процес власного професійного само здійснення та самореалізації;

  • ефективно діяти з різними суб’єктами соціальної роботи.

Види навчальної діяльності

Викладання проводиться у формі лекцій, семінарів, реалізації індивідуальних науково-дослідних проектів, проведення індивідуальних консультацій та самонавчання.

Критерії оцінювання

Компетенції (знання, уміння та навички), що демонструють студенти на навчальних заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне опрацювання), оцінюються за 100-бальною системою, прийнятою в університеті.

Форми та методи поточного контролю: усне опитування з метою актуалізації опорних понять, дискусії, письмова контрольна робота, захист ІНДЗ.

Формою підсумкового контролю є залік.

Web-посилання на навчальні дисципліни на веб-сайті університету