Курс “Еволюційна психологія” - це новітній напрямок сучасної психології, що активно розвивається та займається вивченням видоспецифічних психологічних особливостей людини, як представника виду Homo sapiens.

Результати навчання:

Знання: Розкрити зміст і види експерименту: лабораторний, природний і навчальний поясніти їх відмінність.

б) Уміння:

1. Показати основні принципи і правила проведення експерименту на основі активного втручання в ситуацію з боку експериментатора.

2. Показати пластичність інстинктивного поведінки, як найцінніше, що придбано видом для виживання особини і продовження роду.

3. На основі теорії імпринтингу показати відкладення, як специфічну форму навчання і пояснити незворотність імпринтингу, як необхідна умова для виживання і розвитку особини.

4. Відзначити імпринтинг як перехідну форму від інстинкту до пізнання.

в) Комунікація: навички використання інформаційних та комунікаційних технології.

г) Автономія та відповідальність: Особиста автономія як чинник розвитку відповідальності у формуванні професіонала.

Курс "Спецпрактикум з індивідуального консультування" вчить вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі індивідуального психологічного консультування, що передбачає проведення досліджень та консультативної діяльності в ситуації невизначеності умов і вимог.

Результати навчання:

  1. Вміти організовувати та проводити індивідуальне психологічне консультування із застосуванням валідних та надійних методів та технік.

  2. Узагальнювати емпіричні та консультативні дані, формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості клієнта.

  3. Розробляти програми індивідуального психологічного консультування, провадити їх в індивідуальній роботі з клієнтами, оцінювати якість.

  4. Ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності психолога-консультанта та приймати рішення про перескерування, звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.

  5. Вирішувати етичні дилеми індивідуального психологічного консультування з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.

Психогенетика - це наука, що вивчає роль спадковості і середовища у формуванні психологічних і психофізіологічних властивостей людин.

Результати навчання:

знати:

причини становлення фенотипу в процесі розвитку, розуміти залежність цього процесу від взаємодії генів і середовища (зовнішнього і внутрішнього);

закони спадковості та успадкування ознак, взаємодію генів;

класифікацію форм мінливості, причини виникнення і класифікацію мутацій, їх вплив на еволюцію, онтогенез і життєдіяльність людини;

класифікацію патологій на основі генетичного розвитку, розуміти різницю між вродженими, спадковими і неспадковими захворюваннями;

типи спадковості і вміти розбиратися в них.

вміти:

визначати можливість прояву захворювань у потомстві при вирішенні різного типу генетичних завдань;

пояснювати появу дефектів розвитку, генетично обумовлених, і вплив мутагенів у критичні періоди онтогенезу;

самостійно працювати з навчальною і додатковою літературою.