Опис дисципліни

Назва  дисципліни

Комунікативні процеси у професійній діяльності

Статус

Вибіркова дисципліна

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Курс, семестр

І курс, другий семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

4,5 кредити, 135 годин (28 годин лекційних, 20 годин семінарських занять)

Підсумковий контроль

залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Дубінка Микола Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент

Анотація

Попередня підготовка

Передумови для вивчення дисципліни: перелік навчальних дисциплін, які мають бути вивчені раніше ‒ вступ до спеціальності, філософія, психологія, педагогіка, основи педагогічної майстерності.

Перелік раніше здобутих результатів навчання – розуміти роль спілкування у повсякденному житті, мати уявлення про основні форми взаємодій та розуміти їх специфіку; розрізняти вербальні та невербальні засоби спілкування; визначати особливості педагогічного спілкування та формулювати правила його ефективності.

Попередня підготовка охоплює:актуалізацію наявних знань основ комунікації, що здобули студенти протягом навчання на бакалавраті через ознайомлення з вищезазначеними курсами та врахування життєвого досвіду комунікативної діяльності кожної особистості.

Зміст дисципліни

Актуальність дисципліни. Знання основних теорій, видів, технік та прийомів спілкування, аналіз специфіки спілкування безпосередньо у конкретних видах діяльності, удосконалення прийомів взаємодії – є чинниками ефективної професійної діяльності сучасного спеціаліста. Особливої ваги набувають ці питання у підготовці викладачів закладу вищої освіти та менеджерів організацій.

Зміст дисципліни включає в себе вивчення питань пов’язаних з предметом, задачами та особливостями психології спілкування, проблем спілкування та вдосконалення прийомів взаємодії.

Мета дисципліни: розкрити теоретичні аспекти основних базових положень теорії спілкування, прийоми та способи взаємодії у процесі спілкування, розглянути правила організації та проведення основних форм ділового спілкування, методи підвищення ефективності педагогічного спілкування, розглянути типологію особистостей різних форм та їхню характеристику з позицій взаємодії, розкрити особливості педагогічного спілкування, розглянути особливості конфліктного спілкування в цілому та способи попередження і розв’язання конфліктів, а також прийоми успішного впливу на психіку співрозмовника.

Завдання дисципліни: засвоєння основних термінів і понять психології спілкування на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті; формування вмінь і навичок використання прийомів та способів взаємодії в процесі спілкування, здійснення впливу на партнера по спілкуванню, знання аспектів та механізмів сприйняття у процесі спілкування для аналізу конкретних життєвих ситуацій.

Предмет: процес спілкування як специфічна міжособистісна взаємодія людей як членів суспільства, представників певних соціальних груп, що здійснюється на основі відображення соціальної дійсності.

Чому це цікаво/треба вивчати

При вивченні курсу студенти зможуть розуміти психолого-педагогічні особливості процесу спілкування; більш глибше ознайомляться з прийомами самопізнання, самопрогнозування, самокорекції для підвищення культури свого повсякденного життя, культури спілкування; розрізняти вербальні й невербальні сигнали, що допоможуть зрозуміти співрозмовника; апробують різні прийоми та способи взаємодії в процесі спілкування; пізнають особливості конфліктного спілкування, способи попередження і розв’язання конфліктів; навчаться застосовувати у професійній діяльності основні прийоми та способи взаємодії в процесі спілкування.

Усе це стане в нагоді студентам у їх професійному становленні та зростанні, а також сприятиме ефективності самоактуалізації та самореалізації у майбутній професії.

Компетентності

Загальні: здатність до використання комунікаційних технологій з метою пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; володіти навичками міжособистісної взаємодії; здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії при вирішенні окреслених завдань.

Спеціальні (фахові): здатність до забезпечення педагогічно доцільної комунікації між суб’єктами освітнього процесу; здатність організації процесів навчання і виховання студентів з врахування їхніх індивідуальних потреб, здібностей та можливостей; здатність сприяти саморозвиткові індивідуального творчого потенціалу для ефективної особистісної та професійної самореалізації.

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті опрацювання змісту навчальної дисципліни та включення до основних видів практичних робіт, студент може навчитися та оволодіти: використовувати комунікаційні технології для пошуку, опрацювання, аналізу та використання інформації; вміннями та навичками здійснювати ефективні комунікації в освітньому процесі; уміннями враховувати в науково-педагогічній діяльності вікові та індивідуальні особливості слухацької аудиторії, здійснювати їх педагогічний супровід; використовувати інструментарій освітнього менеджменту у професійній діяльності; уміння визначати та створювати умови ефективного розвитку професійної культури здобувачів вищої освіти.

Види навчальної діяльності

Основними видами навчальної діяльності є аудиторні заняття, які забезпечують реалізацію особистісно орієнтованого, проблемного, частково-пошукового видів навчання. Та врахування професійно-орієнтованого, комунікативного, міждисциплінарного підходів до навчання. Викладання проводиться у формі лекцій, семінарів, презентацій, роботи в малих групах (прийоми «вулик», «мозковий штурм» та ін.), реалізації творчих проєктів, проведення індивідуальних консультацій та самонавчання.

Критерії оцінювання

Компетенції (знання, уміння та навички, ціннісне ставлення до змісту, виявлені якості особистості), що демонструють студенти на навчальних заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне опрацювання), оцінюються за 100-бальною системою.

Студент повинен мати системні, дієві знання, виявляти неординарні творчі здібності у навчальній діяльності; використовувати широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язувати складні проблемні завдання; бути схильним до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміти ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; логічно та творчо викладати матеріал в усній та письмовій формі; розвивати свої здібності й нахили; використовувати різноманітні джерела інформації; моделювати ситуації в нестандартних умовах.

Форми та методи поточного контролю: усне опитування з метою актуалізації опорних понять, дискусії, презентація завдань домашнього практикуму, письмове опитування (розв’язання індивідуальних завдань), письмова контрольна робота.

Формою підсумкового контролю є залік.

Web-посилання на навчальні дисципліни на веб-сайті університету

 

Самореалізація – це той шлях,

який веде людину до успішного й щасливого життя

Якщо Ви хочете оволодіти мистецтвом самореалізації в різних сферах життєдіяльності для того, щоб жити натхненно й динамічно, досягати амбітних цілей в особистому житті й професійній діяльності, відчувати, що Ваші знання, здібності, уміння, результати праці мають особливу цінність для навколишніх, – обирайте курс «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ».

Основна мета курсу – формування у студентів усвідомленої мотивації до повної самореалізації, розвиток здатності до пізнання своєї індивідуальності та оволодіння механізмами ефективної взаємодії з навколишнім середовищем задля реалізації свого особистого потенціалу з подоланням внутрішніх та зовнішніх бар’єрів на цьому шляху.

Даний курс дає можливість не лише здобувати теоретичні знання про сутнісні характеристики самореалізації, її роль у житті кожної людини, сприятливі умови та перешкоди для розкриття й реалізації свого потенціалу, але й практично розвивати вміння й навички, важливі для актуалізації потреби в самореалізації, вибору оптимального шляху й сприятливого середовища для реалізації особистого потенціалу, побудови успішної стратегії самореалізації.

Шановні магістри!

Запрошую Вас на курс «ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ».

 Відвідавши заняття на цьому курсі, Ви зможете з легкістю пройти всі етапи професійного становлення, адаптуватися до професійного середовища, запобігти професійному вигоранню, використовувати різні засоби впливу на особистість фахівця, через включення у професійно значущі види діяльності з метою формування системи професійно важливих знань, умінь, якостей, поведінки та індивідуальних способів виконання професійної діяльності.

Курс «Основи професійного становлення особистості» спрямований на формування цілісного уявлення про зміст, теоретичні засади та умови становлення особистості у просторі її існування, її професіоналізму, професійної культури та компетентності, формування «м’яких» та «жорстких навичок» майбутнього фахівця. Розуміння особливостей становлення особистості в професії створять підґрунтя для досягнення вершин професійного розвитку («акме»).

Шановні магістри!

Якщо Ви хочете пізнати себе та своїх вихованців, навчитися досягати цілей, мотивувати, максимально розкривати потенціал, бачити можливості та ресурси для досягнення успіху у всіх сферах життя та професійній діяльності педагога, запрошую Вас на курс «ОСНОВИ КОУЧИНГУ В ОCВІТІ».

Уміння використовувати коучингові технології дозволить Вам ефективно створювати гармонійні відносини, спілкуватися, розвивати здатність керувати собою та учнями, виявляти ресурси та потенціал, допомагати іншим у розвитку особистісного потенціалу, вибудовувати довгострокові партнерські відносини з різними замовниками освітніх послуг, працювати над складанням індивідуалізованих безперервних освітніх траєкторій  кожного здобувача освіти для ефективного вирішення актуальних життєвих та освітніх завдань.

Навчальна дисципліна «Основи коучингу в оcвіті»  спрямована на формування системи знань та умінь про коучинг, формування основних уявлень про сферу застосування, види, цілі і завдання коучингу, основні методи і технології коучингу, особливості застосування технологій коучингу в організації освітньої діяльності.

У результаті вивчення курсу  Ви опануєте технологіями коучингу, що дозволить створювати сприятливе середовище для ефективного досягнення власних та освітніх цілей, станете більш усвідомленим в своїх діях і словах, навчитеся бачити ресурси, можливості і знаходити найкращі педагогічні рішення, навчитеся ефективно взаємодіяти з колегами, учнями та батьками, таким чином, що будете отримувати бажане, почнете бачити всі свої перемоги, що наповнить Вас радістю і гордістю за результати особистої та професійної діяльності.

 

Опис дисципліни

Назва дисципліни

Скаутські організації як осередок соціалізації учнівської молоді

Статус

Вибіркова дисципліна

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Курс, семестр

І курс, ІІ семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

4,5 кредити, 135 годин (20 годин лекційних, 16 годин семінарських занять)

Підсумковий контроль

залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Савченко Наталія Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор

Анотація

Попередня підготовка

Передумови для вивчення дисципліни: перелік навчальних дисциплін, які мають бути вивчені раніше ‒ педагогіка, психологія, соціальна педагогіка, робота у сфері дозвілля, позашкільна освіта в Україні та закордоном; перелік раніше здобутих результатів навчання – визначати зміст співпраці з неформальними організаціями для виконання завдань професійної діяльності у напрямку всебічного розвитку і виховання особистості; виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси особистості, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих обставин, соціалізації; виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання.

Процеси становлення України як правової демократичної держави, розвитку громадянського суспільства каталізують роль громадських дитячих і молодіжних об'єднань як важливих осередків соціального виховання, розвитку особистісного потенціалу, творчої та громадської активності підлітків.

Попередня підготовка охоплює: ознайомлення з поняттям «скаутинг», з принципами скаутингу, з його засновником. Скаутинґ у всьому світі має визначення добровільного, неполітичного, виховного руху для дітей та молоді, який відкритий для усіх без обмеження за походженням, віросповіданням або расовою приналежністю і який діє відповідно до мети, принципів й методу, що були розроблені засновником руху Робертом Бейден-Пауелом.

Зміст дисципліни

Ознайомитися з досвідом скаутських організацій в Україні та закордоном (наприклад, харцерський рух у Польщі); змістом їх діяльності, організацією та системою існування. Мета скаутинґу, що визначає зміст його діяльності, полягає в тому, щоб через участь скаутів у місцевих, національних і міжнародних організаціях виховувати відповідальних і гідних громадян своєї країни, сприяти розвитку молодих людей для розкриття їх найбільш повного фізичного, інтелектуального, суспільного й духовного потенціалу.

Таке визначення відбиває головний принцип виховання – усі складові особистості, а саме, фізичні, психічні, інтелектуальні, суспільні й духовні якості завжди розвиваються у взаємодії. Скаутинґ включає безліч факторів, що сприяють найбільш повному становленню індивіда, але це не означає, що він є заміною сім'ї, школи, релігії та інших соціальних інститутів виховання, він лише доповнює їх виховну суть.

Скаутинґ має особливе значення у формуванні концепції обов'язків громадянина. Ця мета є фундаментальною і її потрібно розуміти у широкому змісті: кожна особистість повинна бути прогресивною та індивідуальною. У той же час, кожна молода людина є невід'ємною частиною суспільства, його політичної структури тощо.

Чому це цікаво/треба вивчати

Скаутинґ – це виховний рух, спрямований на всебічний розвиток і виховання особистості. "Виховання" у цьому сенсі – це розвиток здібностей ("учитися пізнавати") і розвиток позиції ("учитися бути").

У скаутській підготовці "виховувати" – це не "вчити", а "залучати" дитину до того, щоб вона училася сама для самої себе і за власним бажанням тому, що формує її характер. У скаутинґу поняття "виховання" не асоціюється з поняттям "школа".

Скаутське виховання – це неформальне виховання, організована виховна діяльність поза формальною виховною системою. Скаутинґ є організованим інститутом, що має визначену мету, і співвідноситься з певними соціальними групами.

Насамперед, скаутинґ звертається до дітей та юнацтва, оскільки за своєю суттю – це дитячий і молодіжний рух, де роль дорослих полягає в тому, щоб допомогти молодим у досягненні мети скаутинґу.

Компетентності

загальні: здатність діяти соціально відповідально та свідомо; здатність генерувати нові ідеї; здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями та творчо застосовувати їх у практичних ситуаціях; навички міжособистісної взаємодії.

спеціальні: сформоване цілісне уявлення про педагогічний аспект діяльності скаутських організацій в Україні та закордоном; здатність виявляти потенційні зв’язки освітньої теорії, освітньої політики та практики; здатність використовувати набуті знання та вміння у професійній (викладацькій, освітній, виховній, науково-дослідницькій, аналітичній, консультативній, комунікативній, організаційно-методичній, управлінській) діяльності; володіння високим рівнем знань в області скаутингу та напрямках й перспективах його розвитку в Україні та закордоном.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розширити свої психолого-педагогічні знання, придбати вміння і навички в умовах рівності (принцип рівності – одна з головних вимог скаутингу), знаючи і користуючись принципами скаутів (Будучи переконанням кожного і законом для усіх скаутів, принципи скаутинґу повинні неухильно дотримуватися під час досягнення мети, будучи певним Кодексом поведінки, що характеризує будь-якого члена скаутського руху. Ці три фундаментальні принципи є трьома фундаментальними законами, що є основою для скаутинґу.) організовувати спільну діяльність, вміти взаємодіяти з іншими та допомагати розвитку молодих людей для розкриття їх найбільш повного фізичного, інтелектуального, суспільного й духовного потенціалу; знати перелік і зміст діяльності скаутських організацій в Україні та закордоном і вміти розв’язувати суперечності між визнанням важливості розвитку особистісного потенціалу підлітків та недостатнім використанням соціально-педагогічних можливостей скаутських громадських об’єднань.

Види навчальної діяльності

Аудиторні заняття. Форми та методи викладання, навчання: студентоцентрований, проблемно-орієнтований, професійно-орієнтований, комунікативний, міждисциплінарний підхід до навчання. Викладання проводиться у вигляді лекцій, семінарів, роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, консультацій, самонавчання.

Критерії оцінювання

Компетенції (знання, уміння та навички), продемонстровані на навчальних заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне опрацювання) оцінюються за 100-бальною системою.

Студент повинен мати системні, дієві знання, виявляти неординарні творчі здібності у навчальній діяльності; використовувати широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язувати складні проблемні завдання; бути схильним до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміти ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; логічно та творчо викладати матеріал в усній та письмовій формі; розвивати свої здібності й нахили; використовувати різноманітні джерела інформації; моделювати ситуації в нестандартних умовах.

Форми та методи поточного контролю: тестування, вибіркове усне опитування перед початком занять, перевірка домашнього завдання, письмове опитування (розв’язання індивідуальних завдань), письмова контрольна робота.

Форма підсумкового контролю: залік.

Web-посилання на навчальні дисципліни на веб-сайті університету