Шановні студенти, запрошую Вас до вивчення навчальної дисципліни «Основи фітнесу». Впевнена, що Вас зацікавить такий вид оздоровчої фізичної культури, адже саме він спрямований на покращення загального стану організму людини, допомагає в корекції форм, ваги тіла, самопочуття людини. Особливо важливо, що набуті знання Ви зможете активно використовувати в повсякденному житті і у подальшій професійній роботі.

Після закінчення нашого курсу Ви зможете самостійно складати комплекс вправ для будь-якої проблемної частини тіла,  складати правильний раціон харчування для себе і для друзів, і головне отримаєте задоволення від наших занять, адже вони проходять під ритмічну музику!

Шановні студенти!

Актуальною і важливою проблемою сучасності є успішне здійснення інноваційної діяльності в  різних сферах, зокрема у фізичному вихованні.

Одним зі шляхів оптимізації процесу фізичного виховання дітей та молоді є використання інноваційних технологій, метою яких є підвищення рівня інформованості учнів, мотивації до занять фізичною культурою і спортом, формування фізично розвиненої особистості, здатної реалізовувати свій творчий потенціал.

Тому, запрошую Вас до вивчення навчальної дисципліни «Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні», яка сприятиме оволодінню системою знань про зміст та особливості використання сучасних педагогічних та інноваційних технологій у системі фізичного виховання освітнього закладу, а також знаходити шляхи реалізації цих знань у практичній роботі.

 

Опис дисципліни

Назва  дисципліни

Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні

Статус

Вибіркова дисципліна

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Курс, семестр

I курс, II семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

4,5 кредитів (135 годин); 28 годин – лекційних, 20 годин – семінарських занять.

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Теорії і методики фізичного виховання

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Язловецька Оксана Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Анотація

Попередня підготовка

Вивчення дисципліни базується на знаннях загальних основ педагогіки, психології, сучасних технологій навчання, теорії і методики фізичного виховання, педагогіки фізичного виховання та інших гуманітарних і спеціальних дисциплін.

Зміст дисципліни

Завдання дисципліни:

-ознайомлення з теоретичними основами й сутністю інноваційних процесів в галузі фізичної культури і спорту;

-засвоєння теоретичних і практичних засад застосування інноваційних технологій в системі фізичного виховання;

-надбання практичних навичок визначення інноваційних підходів щодо планування та вдосконалення роботи в галузі ФК і спорту.

Програма дисципліни складається з таких розділів:

-реформування системи фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти;

-інноваційна діяльність в закладах загальної середньої освіти у сфері фізичної культури і спорту;

-сучасні підходи до організації шкіл здоров'я в Україні та за кордоном;

-технології інтерактивного навчання в системі фізичного виховання;

-реалізація здоров'язберігаючих технологій у фізичному вихованні.

Чому це цікаво/ треба вивчати

Дані про особливості використання інноваційних технологій у процесі фізичного виховання важливі для формування у студентів професійного мислення, компетенцій, які дозволять успішно здійснювати інноваційну діяльність у навчально-педагогічній і навчально-тренувальній роботі.   

Компетентності

Спеціальні компетентності:

-здатність оптимізувати навчально-виховний процес на основі інтегрованого навчання із застосуванням елементів інноваційних методів навчання і виховання;

-здатність впроваджувати і застосовувати здоров’язберігаючі технології фізичної культури, готовність до систематизації, узагальнення та поширення вітчизняного та закордонного досвіду в професійній сфері;

-здатність управляти інноваційними процесами та проводити наукові дослідження в галузі фізичної культури і спорту;

-здатність здійснювати професійну та особистісну самоосвіту, проектування подальших особистих освітньо-професійніх траєкторій.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Після засвоєння курсу Ви зможете осмислювати інформацію, що відноситься до інноваційних технологій у фізичному вихованні, визначати інноваційні підходи щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи, обирати адекватні педагогічні технології, враховуючи особливості фізичного та психологічного розвитку школярів, використовувати нетрадиційні методи оздоровлення на заняттях з фізичної культури.

Види навчальної діяльності

Лекції(з елементами евристичної бесіди; з елементами проблемних ситуацій; з використанням реферативних робіт студентів), практичні заняття, самостійна робота, онлайн-заняття, консультації, групова робота, робота в парах, індивідуальна робота (тестування, анкетування, творчі завдання, письмова робота).

Критерії оцінювання

Оцінювання компетенцій (знань, вмінь, навичок, ціннісного ставлення до змісту) студентів включає ті види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні й семінарські заняття, а також самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань.

Студент повинен мати ґрунтовні, системні знання, усвідомлено використовувати їх при розв'язанні стандартних та нестандартних ситуацій, робити висновки, приймати обґрунтовані рішення; уміти самостійно здобувати інформацію з різних джерел.

Форми і методи контролю:

поточний контроль: поточне опитування (доповіді, дискусії), виконання індивідуальних завдань, практичних робіт, презентацій, самостійна робота, експрес–контроль у формі тестів,  підсумкова контрольна робота;

підсумковий контроль: залік (100 бальна шкала оцінювання).

Web-посилання на навчальну дисципліну на веб-сайті університету