Опис дисципліни
Основи менеджменту у фізичному вихованні
освітній рівень - другий (магістерський)
4,5 кредита ЄКТС, 135 годин, з них 10 лекцій (20 годин), 8 практичних (16 годин), самостійна робота - 99 годин
підсумковий контроль - залік
кафедра теории і методики фізичного виховання
викладач: Собко Наталія Григорівна, доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту
А н о т а ц і я
Шановні студенти! Сучасне суспільство вже неможливо уявити без здорового способу життя і спорту. Фізкультурно-спортивна індустрія включає в себе відносини, що стосуються проведення спортивно-масових заходів, управління фізкультурно-спортивними організаціями, надання спортивно-оздоровчих послуг населенню, вирішення питань фінансування та спонсорства, проведення наукової діяльності в галузі фізичної культури та спорту, а також підготовку кадрів у сфері фізичної культури і спорту.
Нинішня фізична культура і спорт є чітко збудованими механізмами отримання прибутку, як і будь-який інший бізнес, тільки цей спрямований на здоров'я людини, що робить його на порядок краще, ніж будь-який інший вид заробітку грошей. Включення фізкультурно-спортивних організацій в ринкові відносини виявило необхідність створення нової системи управління даною сферою послуг - менеджмент фізичної культури і спортивний менеджмент.
Сучасний фахівець, менеджер з фізичної культури і спорту, здатний нестандартно мислити в будь-якій ситуації і професійно вирішувати поставлені перед ним завдання в організаційно-управлінській діяльності. Прояв його професіоналізму виражається в знанні теорії та технології управління персоналом і організацією, умінні планувати і прогнозувати розвиток організації, аналізувати діяльність фірм-конкурентів, забезпеченні надійного функціонування фізкультурно-спортивних споруд, залученні спонсорів та інвесторів, організації та проведенні змагань будь-якого масштабу на гідному рівні.
Відтак, заапрошуємо Вас на курс для здобуття знань з основ менеджменту у галузі фізичної культури і спорту й умінь здійснювати в ній управлінську діяльність.