Опис дисципліни

Назва дисципліни

Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі

Статус

Вільного вибору аспіранта

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий рівень)

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

3,5  кредити, 105 (12/14)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Державно-правових дисциплін та адміністративного права.

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Рябовол Лілія Тарасівна, доктор педагогічних наук, професор

Анотація

Зміст дисципліни

Розділ 1. Загальна частина

Тема 1. «Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі» як наука і навчальна дисципліна.

Тема 2. Система вищої юридичної освіти та система навчання юридичних дисциплін у вищій школі.

Тема 3. Ґенеза вищої юридичної освіти в Україні.

Тема 4. Науково-педагогічна діяльність  викладача юридичних дисциплін у вищій школі.

Тема 5. Мета і завдання вищої юридичної освіти.

Розділ 2. Особлива частина

Тема 6. Зміст вищої юридичної освіти  як сукупність юридичних навчальних дисциплін/курсів.

Тема 7. Зміст вищої юридичної освіти в структурно-функціональній площині.

Тема 8. Засвоєння змісту юридичної освіти. Формування правових понять.

Тема 9. Форми навчання юридичних дисциплін  у вищій школі.

Тема 10. Методи і технології  навчання юридичних дисциплін у вищій школі.

Тема 11. Контроль навчальних досягнень студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищій школі.

Розділ 3. Спеціальна частина

Тема 12. Методика викладання  окремих юридичних дисциплін/тем у вищій школі.

Тема 13. Позааудиторна навчально-виховна робота як складник вищої юридичної освіти.

Тема 14. Вивчення юридичних дисциплін у зарубіжних країнах.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення даної дисципліни надасть можливість аспірантам засвоїти знання про організацію процесу навчання юридичних дисциплін у вищій школі,  сприятиме розвитку у аспірантів  професійно-методичної компетентності викладача юридичних дисциплін.

Компетентності

-                     Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати комплексні проблеми у процесі проведення досліджень з правової тематики, професійної правничої діяльності, викладання юридичних дисциплін у закладах вищої освіти.

-                     ЗК1. Здатність до абстрактного, логічного, критичного мислення, аналізу та синтезу, узагальнення та систематизації.

-                     ЗК2. Здатність до пошуку інформації з різних джерел, її оброблення та використання.

-                     ЗК3. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами усно та письмово.

-                     ЗК4. Здатність генерувати ідеї, формувати обґрунтовані судження, здійснювати вибір, приймати неупереджені й умотивовані рішення, брати участь в аргументованій дискусії.

-                     ЗК5. Здатність працювати в команді, спільно вирішувати складні завдання, брати на себе відповідальність, організовувати роботу інших, лідерські навички.

-                     ЗК6. Здатність планувати та організовувати діяльність, розподіляти час, розуміти важливість дедлайнів, працювати самостійно/ автономно, дисципліновано, добросовісно, пунктуально, відповідально, безпечно.

-                     ЗК7. Здатність адаптуватися та діяти в різних/нових ситуаціях, бути стресостійким, критичним і самокритичним, визнавати й виправляти власні помилки.

-                     ЗК8. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення в особистісній та професійній сферах.

-                     СК2. Здатність виявляти актуальні проблеми у галузі адміністративного права та досліджувати/ розв’язувати їх з урахуванням сучасних адміністративно-правових концепцій і доктрин, розширювати і переоцінювати вже існуючі знання і професійну практику.

-                     СК4. Здатність проводити аналіз та інтерпретувати наявні наукові результати з подальшим використанням для вирішення завдань наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     СК5. Здатність використовувати набуті теоретичні знання про наукові теорії, концепції та доктрини, а також практичні уміння і навички при проведенні наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     СК6. Здатність використовувати міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, судову практику, прецедентну практику ЄСПЛ у процесі проведення наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     СК8. Здатність дотримуватися вимог академічної та професійної доброчесності.

-                     СК9. Здатність комунікувати з питань, що складають сферу наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому.

-                     СК11.Здатність організовувати/забезпечувати викладання юридичних дисциплін у закладах вищої освіти.

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті  опрацювання змісту навчальної дисципліни аспірант повинен продемонструвати наступні програмні результати навчання (ПРН):

-         ПРН 4. Знати актуальні концепції і доктринальні положення адміністративного права, адміністративно-деліктного права, засади діяльності органів публічної влади, публічного адміністрування

-         ПРН 5. Поглиблювати й переоцінювати вже існуючі знання і професійну практику, інтерпретувати ці знання у контексті досліджуваної проблеми та репрезентувати власне бачення шляхів її розв’язання.

-         ПРН 7. Проводити аналіз нормативно-правових актів, надавати рекомендації щодо їх удосконалення, розробляти проекти нормативно-правових актів при проведенні наукового дослідження, у професійній діяльності.

-         ПРН 8. Збирати інформацію з різних джерел, проводити її критичний аналіз та відбирати матеріали, необхідні для виконання завдань дослідження, професійної діяльності.

-         ПРН 9. Використовувати сучасні програмні продукти у сфері правничих технологій, інтегровані бази даних у галузі права.

-         ПРН 12. Знати та доцільно/професійно використовувати категоріально-понятійний апарат сучасної юридичної науки.

-         ПРН 13. Брати участь у науковій дискусії, використовувати глибокі знання про предмет дослідження, а також міждисциплінарні знання, для належного обґрунтування й переконливого аргументування власної наукової позиції.

-         ПРН 14. Організовувати викладання юридичних дисциплін у різних формах – проводити лекційні, семінарські/практичні заняття, консультації.

-         ПРН 15. Використовувати методи проблемного навчання, інтерактивні, проектні, інформаційно-комунікативні технології для ефективної організації викладання юридичних дисциплін у закладах вищої освіти.

-         ПРН 16. Застосовувати різні/доцільні форми й методи контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з юридичних дисциплін (усне опитування, тестування, контрольні роботи, есе тощо).

-         ПРН 17. Критично оцінювати особисті досягнення у науковій, професійній, педагогічній діяльності, рефлексувати та використовувати відповідні результати для подальшого самовдосконалення й розвитку.

-         ПРН 19. Виконувати вимоги академічної та професійної доброчесності.

Види навчальної діяльності

лекції, практична робота, командна робота

Критерії оцінювання

ECTS

Web-посилання на   силабус навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-derzhavno-pravovykh-dysytsyplin-ta-administratyvnoho-prava/navchalno-metodychne-zabezpechennia/doktor-filosofii

Опис дисципліни

Назва дисципліни

Актуальні проблеми адміністративної відповідальності

Статус

Вільного вибору аспіранта

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий рівень)

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

3,5  кредити, 105 (12/14)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Державно-правових дисциплін та адміністративного права.

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Соболь Євген Юрійович, юридичних наук, професор

Анотація

Зміст дисципліни

Тема 1. Загально-методологічні засади адміністративної відповідальності, адміністративного правопорушення та адміністративних стягнень.

Тема 2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Тема 3. Адміністративна відповідальність за окремі види правопорушень

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення даної дисципліни надасть можливість аспірантам поглибити  науково-теоретичні та практичні знання у сфері адміністративно-деліктного права загалом та адміністративної відповідальності зокрема, а також здійснювати виокремлення  і аналіз основних проблем реалізації заходів, пов’язаних з притягненням осіб до вказаного виду юридичної відповідальності.

Компетентності

-                     Інтегральна компетентність (ІК):  Здатність розв’язувати комплексні проблеми у галузі адміністративного права, а також дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати сучасну методологію наукових досліджень у галузі адміністративного права.

-                     Загальні компетентності (ЗК):

-                     ЗК1. Здатність до абстрактного, логічного, критичного мислення, аналізу та синтезу, узагальнення та систематизації.

-                     ЗК2. Здатність до пошуку інформації з різних джерел, її обробка та використання.

-                     ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою усно та письмово.

-                     ЗК4. Здатність генерувати ідеї, формувати обґрунтовані судження, здійснювати вибір, приймати неупереджені та умотивовані рішення, брати участь в аргументованій дискусії.

-                     ЗК6. Здатність планувати та організовувати діяльність, розподіляти час, розуміти важливість дедлайнів, працювати самостійно, дисципліновано, добросовісно, пунктуально, відповідально, безпечно.

-                     Спеціальні (професійні) компетентності (СК):

-                     СК1. Здатність проводити дослідження на високому науковому рівні, застосовувати сучасну методологію науково- правових досліджень, у тому числі методи, специфічні для досліджень у певних галузях юридичної науки.

-                     СК4. Здатність проводити аналіз та інтерпретувати наявні наукові результати з подальшим використанням для вирішення завдань наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     СК5. Здатність використовувати набуті теоретичні знання про наукові теорії, концепції та доктрини, а також практичні уміння і навички при проведенні наукового дослідження, у професійній діяльності.

Чому можна навчитися (результати навчання)

В результаті  опрацювання змісту навчальної дисципліни аспірант повинен продемонструвати наступні програмні результати навчання (ПРН):

-                     ПРН1. Знати та використовувати сучасну методологію науково-правових досліджень, у тому числі методи, специфічні для досліджень у галузі адміністративного права.

-                     ПРН6. Використовувати теоретичні наукові положення для підвищення ефективності практичної діяльності органів публічної адміністрації.

-                     ПРН7. Проводити аналіз нормативно-правових актів, надавати рекомендації щодо їх удосконалення, розробляти проекти нормативно-правових актів при проведенні наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     ПРН8. Збирати інформацію з різних джерел, проводити її критичний аналіз та відбирати матеріали, необхідні для виконання завдань дослідження, професійної діяльності.

-                     ПРН12. Знати та доцільно/професійно використовувати категоріально-понятійний апарат сучасної юридичної науки.

-                     ПРН13. Брати участь у науковій дискусії, використовувати глибокі знання про предмет дослідження, а також міждисциплінарні знання, для належного обґрунтування й переконливого аргументування власної наукової позиції.

Види навчальної діяльності

лекції, практична робота, командна робота

Критерії оцінювання

ECTS

Web-посилання на   силабус навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-derzhavno-pravovykh-dysytsyplin-ta-administratyvnoho-prava/navchalno-metodychne-zabezpechennia/doktor-filosofii