Опис дисципліни

Назва дисципліни

Актуальні проблеми фінансового права

Статус

Вільного вибору аспіранта

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий рівень)

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

3,5 кредити, 105 (14/14)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Державно-правових дисциплін та адміністративного права.

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор

Анотація

Зміст дисципліни

Розділ 1:

Теоретико-правові основи розвитку теорії фінансового права.

Особливості правового регулювання фінансового контролю в Україні.

Специфіка структури податкової системи та статусу суб’єктів податкових правовідносин.

Актуальні питання бюджетного процесу.

Доктринальні проблеми бюджетної децентралізації.

Проблеми правової регламентації та державного регулювання в сфері надання банківських послуг.

Теоретико-методологічні засади дослідження питань фінансово-правової відповідальності.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення зазначеної дисципліни надасть можливість аспірантам набути науково-теоретичні, дослідницькі та практичні знання у сфері фінансового права, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

Компетентності

-         здатність робити науковий аналіз нормативно-правові акти у фінансово-правовій сфері, досліджувати норми  фінансового права  які регулюють різні сфери фінансово-правових відносин;

-         здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню фінансових правопорушень, вживати заходи для їх усунення;

-         здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й  консультації  з фінансово-правових питань;

-         здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в фінансово-правовій галузі;

-         здатність аналізувати значний обсяг наукової інформації з різних джерел, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час вирішення наукових завдань у фінансово-правовій сфері.

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті  опрацювання змісту навчальної дисципліни аспірант зможе:

-         знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми у фінансово-правовій  сфері;

-         знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності;

-         знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та принципи фінансово-правової діяльності для розв'язання проблем у сфері фінансового права;

-         узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, аргументовано їх пояснювати;

-          набуде здатність виявити проблеми та визначити наукові завдання у фінансово-правовій сфері.

 

Види навчальної діяльності

лекції, практична робота, командна робота

Критерії оцінювання

ECTS

Web-посилання на   силабус навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-derzhavno-pravovykh-dysytsyplin-ta-administratyvnoho-prava/navchalno-metodychne-zabezpechennia/doktor-filosofii