Опис дисципліни

Назва дисципліни

Історія вищої освіти

Статус

Вибіркова

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковой рівень)

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

3,5, 105 (14/14)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Педагогіки та менеджмету освіти

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Радул Ольга Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор

Анотація

Попередня підготовка

Передумови для вивчення дисципліни: перелік навчальних дисциплін, які мають бути вивчені раніше – «Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки», «Виховні та дидактичні концепції в історичному вимірі».

Перелік раніше здобутих результатів навчання – критично осмислювати знання про концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування освіти в Україні та світі, для розв’язання дослідницьких і професійних завдань, комплексних та інноваційних проблем, у тому числі в міждисциплінарних галузях.

Попередня підготовка охоплює: актуалізацію наявних знань, що здобули студенти через ознайомлення з вищезазначеними курсами.

Зміст дисципліни

1. Історія вищої освіти за кордоном.

2. Історія вітчизняної вищої освіти.

Чому це цікаво/треба вивчати

Опанування курсу «Історія вищої освіти» дозволить майбутнім фахівцям ознайомитися з історією вітчизняної і зарубіжної вищої освіти – виникненням та розвитком закладів вищої освіти, формування змісту, методів навчання, форм роботи зі студентами, структурою управління, організацією внутрішнього життя, прав і обов’язків студентів і викладачів.

Компетентності

Здатність розуміти загальносвітовий і національний контексти розвитку вищої освіти.

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті опрацювання змісту навчальної дисципліни студент може критично оцінювати існуючі системи освіти, представлені в історико-педагогічному дискурсі; застосовувати перевірені часом наукові положення представників світової та української педагогічної думки у наукових дослідженнях і викладацькій діяльності.

Види навчальної діяльності

Групова

Критерії оцінювання

ECTS

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-pedahohiky-ta-osvitnoho-menedzhmentu/navchalno-metodychne-zabezpechennia/doktor-filosofii

Опис дисципліни

Назва дисципліни

Педагогогічна персоналія в історико-педагогічному дослідженні

Статус

Вибіркова

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковой рівень)

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

3,5, 105 (14/14)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Педагогіки та менеджмету освіти

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Філоненко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент

Анотація

Попередня підготовка

Передумови для вивчення дисципліни: перелік навчальних дисциплін, які мають бути вивчені раніше – «Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки», «Виховні та дидактичні концепції в історичному вимірі».

Перелік раніше здобутих результатів навчання – критично осмислювати знання про концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування освіти в Україні та світі, для розв’язання дослідницьких і професійних завдань, комплексних та інноваційних проблем, у тому числі в міждисциплінарних галузях;

розробляти програму саморозвитку та самовдоcконалення, обирати ефективний інструментарій презентації результатів власної професійної діяльності, створювати власний професійний імідж.

Попередня підготовка охоплює: актуалізацію наявних знань, що здобули студенти через ознайомлення з вищезазначеними курсами.

Зміст дисципліни

1. Зарубіжна історико-педагогічна думка і освіта (кінець ХVІ  початок ХХ ст.).

2. Українська національна педагогічна думка і освіта в історичній ретроспективі (кінець ХVІ – перша половина ХІХ століття).

3. Українська національна педагогічна думка і освіта в історичній ретроспективі (друга половина ХІХ – ХХ століття).

Чому це цікаво/треба вивчати

Опанування курсу «Педагогогічна персоналія в історико-педагогічному дослідженні» дозволить майбутнім фахівцям здобути належну теоретичну і практичну підготовку, через вивчення життя й творчої біографії зарубіжних і вітчизняних педагогів; ознайомлення з логікою вивчення педагогічної персоналії в історико-педагогічному дослідженні; формування вмінь здійснювати дослідження педагогічної персоналії в історико-педагогічному аспекті.

Компетентності

Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті опрацювання змісту навчальної дисципліни студент може навчитися та оволодіти уміннями: критично оцінювати існуючі системи освіти, представлені в історико-педагогічному дискурсі; застосовувати перевірені часом наукові положення представників світової та української педагогічної думки у наукових дослідженнях і викладацькій діяльності.

Види навчальної діяльності

Групова

Критерії оцінювання

ECTS

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-pedahohiky-ta-osvitnoho-menedzhmentu/navchalno-metodychne-zabezpechennia/doktor-filosofii

Опис дисципліни

Назва дисципліни

Менеджмент в освіті

Статус

Вибіркова

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковой рівень)

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

3,5, 105 (14/14)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Педагогіки та менеджмету освіти

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Галета Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент

Анотація

Попередня підготовка

Передумови для вивчення дисципліни: перелік навчальних дисциплін, які мають бути вивчені раніше «Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки».

Перелік раніше здобутих результатів навчання – розробляти програму саморозвитку та самовдоcконалення, обирати ефективний інструментарій презентації результатів власної професійної діяльності, створювати власний професійний імідж.

Попередня підготовка охоплює: актуалізацію наявних знань, що здобули студенти через ознайомлення з вищезазначеними курсами.

Зміст дисципліни

1. Менеджмент організацій: загальні підходи і основні поняття.

2. Основи управлінської діяльності менеджера освіти.

Чому це цікаво/треба вивчати

Опанування курсу «Менеджмент в освіті» дозволить майбутнім фахівцям здобути належну теоретичну і практичну підготовку, необхідну для забезпечення ефективної викладацької діяльності.

Компетентності

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті опрацювання змісту навчальної дисципліни студент може навчитися та оволодіти уміннями: вибудовувати і реалізовувати власну кар’єрну стратегію для забезпечення продуктивних процесів в освіті і взаємовигідної співпраці.

Види навчальної діяльності

Групова

Критерії оцінювання

ECTS

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-pedahohiky-ta-osvitnoho-menedzhmentu/navchalno-metodychne-zabezpechennia/doktor-filosofii