Мета - дати студентам систему знань та основні спрямування в галузі спорту високих досягнень, його організаційному, науково-педагогічному, психологічному, медико-біологічному, соціально-правовому, кадровому та матеріально-технічному забезпеченні.
Завдання:
1. Формування у студентів світогляду про закономірності розвитку спорту високих досягнень та його організацію.
2. Поглиблення та розширення знань з організаційних та методичних основ підготовки спортсменів в обраному виді спорту.
3. Забезпечення знань про адаптаційні можливості людини під впливом максимальних тренувальних і змагальних навантажень в обраному виді спорту.
4. Забезпечення знань про правове забезпечення спорту високих досягнень.
5. Вироблення навичок та вмінь у використанні отриманих знань в практичній діяльності підготовки кваліфікованих спортсменів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- сучасний стан та перспективи розвитку спорту вищих досягнень;
- організаційно-управлінські аспекти спорту вищих досягнень;
- науково-методичне забезпечення спорту вищих досягнень;
- медико-біологічне забезпечення спорту вищих досягнень;
- соціально-правові та фінансові засади спорту вищих досягнень;
- кадрове та матеріально-технічне забезпечення спорту вищих досягнень.
вміти:
- орієнтуватися у сучасних питаннях розвитку спорту вищих досягнень;
- використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань підготовки кваліфікованих спортсменів.