Курс “Військово-політична історія України ХVІІІ – ХХ століття” для студентів - магістрів покликаний поглибити знання слухачів з військово-політичної історії України ХVIІІ–ХХ століття, а саме: озглянути ряд конкретно-історичних проблем, пов’язаних з українським питанням в російсько-турецьких війнах та російсько-польських стосунках ХVІІІ століття, з колонізацією Північного Причорномор’я та Криму в середини
–другій половині ХVІІІ століття, з участю українського народу в зовнішньополітичних акціях Російської імперії та СРСР, з історією формування української модерної нації та з ключовими проблемами в історії українського державотворення другої половини ХІХ – початку 90-х років ХХ
століття.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є військові дії та політичні процеси, що відбувалися на території України у XVIII - XX століттях та мали знакові наслідки для формування держави Україна та її кордонів.