Мета і завдання курсу. Мета курсу: формування у майбутніх магістрів з фізичного виховання знань про психофізіологічні особливості людини, функціональні можливості її організму, які можуть і повинні бути реалізовані у процесі цілеспрямованого фізичного виховання. Без знання закономірностей та механізмів оптимального функціонування організму в цілому, його органів та систем неможливо досягти основної мети – виховання повноцінної, здорової, гармонійно розвинутої людини.

Завдання курсу:

  • закласти базові знання, навички та вміння щодо психофізіологічних особливостей людини, які потрібні для подальшої професійної діяльності фахівця у галузі фізичного виховання.

  • розкрити структуру і механізми регуляції функцій на всіх рівнях ієрархії організму.

  • визначити роль властивостей нервових процесів у регуляції функціонального стану організму людини;

  • розкрити психофізіологічні закономірності, механізми взаємодії органів та їх систем як в умовах відносного спокою, так і під час м'язової діяльності.

  • опанувати теорію функціональних систем (П.К. Анохін), яка дає розуміння взаємовідносин, підпорядкування окремих органів у процесі життєдіяльності цілісного організму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

  • знати: основні закономірності росту і розвитку організму людини, психофізіологічні механізми регуляції функціональних систем організму, що необхідно для збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я людини, забезпечення диференційованого підходу до фізичного виховання;

  • вміти: використовувати методики дослідження властивостей основних нервових процесів, функціонального стану нервової системи, оцінки рівня фізичного розвитку, аналізувати отримані дані в стані відносного спокою та під час виконання фізичних навантажень різної потужності залежно від віку, статі, спортивної спеціалізації.