Інформатизація на всіх освітніх рівнях є однією з визначальних тенденцій сучасної освіти. Наразі процес інформатизації охоплює й мистецьку складову навчального процесу, зокрема професійну та загальну музичну освіту, свідченням чому є численні науково-педагогічні дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, які наголошують на необхідності запровадження цифрових технологій у музичне навчання з метою перетворення його на високохудожній та високотехнологічний процес. Розробка нових програмних засобів, які гнучко поєднують традиційний музично-педагогічний інструментарій та можливості цифрових технологій, дозволяють використовувати музичний комп’ютер як професійний інструмент майбутнього педагога-музиканта.

У зв’язку з цим у мистецькій педагогіці постала необхідність системного підходу до підготовки фахівців, здатних до використання цифрових технологій у професійній музично-освітній діяльності. Тож особливого значення у підготовці вчителя музичного мистецтва набуває курс «Цифрові технології в мистецтві та художній культурі». Важливість цієї дисципліни визначається необхідністю оновлення змісту, структури, форм, методів професійної підготовки вчителів музичного мистецтва з урахуванням вимог інформаційного суспільства, а також потребою у всебічному розвитку пізнавальних якостей та творчого потенціалу майбутніх педагогів-музикантів, готовими до використання цифрових технологій у сучасному закладі середньої освіти.