АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ»

1. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка (освітньо-професійна програма)

2. Спеціальність: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

3. Освітня програма «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»

4. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

5. Назва дисципліни: ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

6. Лектор: Довгенко Яна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент

7. Статус дисципліни: нормативна.

8. Курс, семестр: І курс, І семестр.

9. Кількість кредитів: 3. Модулів – 2. Всього 90 академічних годин; лекцій 20 годин, практичних занять 16 годин, самостійної роботи 54 годин.

10. Попередні умови для вивчення дисципліни: шкільний курс з основ економіки

11. Опис дисципліни (зміст, цілі, структура):

Мета викладання дисципліни: формування у студентів ґрунтових знань та практичних навичок з економіки та організації підприємств, щодо раціонального  виробництва, використання  методів  підвищення результативності та ефективності виробничих систем підприємства, а також створення власного бізнесу

Головними завданнями курсу:  є формування у студентів економічного мислення та опанування теоретичних  засад створення підприємства і організації його діяльності, а також методики розрахунку показників стану та ефективності використання окремих складових виробничо-ресурсного потенціалу підприємства, витрат й фінансово-економічних результатів діяльності підприємств.

Набуття студентами знань про: організацію підприємства, його ресурси та основи підприємницької діяльності,  створення власного бізнесу; витрати і результат від діяльності підприємства, економічну ефективність функціонування підприємства.

12. Результати навчання для дисципліни

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу «Основи техніки і технологій» студенти повинні:

знати: теоретичні засади функціонування та створення власного підприємства; склад  матеріальних,  трудових  і  фінансових  ресурсів  підприємства; показники  ефективного  використання  ресурсів  підприємства; механізм ціноутворення, форми оплати праці; основні  показники  господарської  діяльності  підприємства 

вміти: застосовувати  методи  оцінки  економічних  показників  та їх аналізу в сфері професійної діяльності; обчислювати  основні  техніко-економічні  показники  діяльності підприємства, формувати власний погляд та критичне ставлення щодо аналітичної інформації.

13. Система оцінювання курсу 100 балів.

Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни максимально – 100 балів;

14. Структура оцінювання: Оцінювання проводиться за видами навчальної діяльності: МКР – модульна контрольна робота; СБ – середній бал за практичні заняття; ІДЗ – виконання, оформлення і захист індивідуального завдання; СР – оцінювання самостійної роботи студента.

15. Навчально-методичне забезпечення: силабус, інформаційні матеріали, посібник (скан.), курс лекцій, завдання до практичних робіт, пакет МКР, тести, перелік ІНДЗ.

16.Література для вивчення дисципліни.