Мета викладання дисципліни:  сформувати у студентів знання, вміння і навички, необхідні для засвоєння професійно орієнтованих дисциплін технічного спрямування та дати необхідну базову математичну підготовку для розв’язування теоретичних і практичних задач, потрібних у професійній діяльності за обраним фахом.

Головними завданнями курсу є

систематизація та узагальнення базових знань, навичок і умінь з шкільного курсу математики; повідомлення основних теоретичних відомостей з математичного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, теорії ймовірностей і математичної статистики, навчання відповідному математичному апарату для розв’язування теоретичних і практичних задач, потрібних у професійній діяльності за обраним фахом; набуття навичок доведення розв’язку прикладних задач з вищої математики до практично прийнятого вигляду – числа, графіка, обґрунтованого висновку, звіту із застосуванням до цього таблиць і довідників.