Мета курсу «Іноземна мова»:

 1. Практична: формувати в студентів комунікативну, лінгвістичну й соціокультурну компетенції.

 2. Когнітивна: формувати в студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій.

 3. Емоційно-розвиваюча: розвивати мовні, інтелектуальні й пізнавальні здібності; формувати в студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу, готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; утворювати бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння англійською мовою.

 4. Освітня: формувати усвідомлення функцій іноземної мови в навчальному процесі та в суспільстві; подавати знання про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається; розвивати уміння використовувати в разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, посібником, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо); розкривати в студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення.

 5. Професійна: формувати в студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх із різними методами та прийомами навчання іноземної мови, залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.

 6. Виховна: виховувати в студентів почуття самосвідомості; формувати вміння міжособистісного спілкування; розвивати позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; подавати розуміння важливості оволодіння іноземною мовою й потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Завдання:

  1. розвивати навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами;

  2. формувати комунікативну компетенцію студентів, яка необхідна для обговорення спектру тем, читання, перекладу та академічного письма, а також здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;

  3. формувати такі глобальні навички, як міжособистісна комунікація, співпраця, критичне мислення, міжкультурна компетентність і суспільна відповідальність, а також використання інформаційних і комунікаційних технологій;

  4. навчити студентів аналізувати, систематизувати отриманий матеріал і презентувати його як в усній, так і в письмовій формах;

  5. розвивати навички роботи на основі інтерактивної онлайн платформи MyEnglishLab, стимулювати студентів працювати самостійно та у команді.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми та із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, опанувавши програму курсу, студенти повинні:

 • знати:

 1. лексичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу (2000 лексичних одиниць);

 2. соціальні, культурні, економічні та політичні дані країни світу, мова якої вивчається, та України; лексику професійного спілкування.

 3. граматичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу;

4) правила міжособистісної та міжкультурної комунікації.

 • вміти:

1) здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) в соціально-побутовій та соціально-культурній сферах, у межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених навчальною програмою, використовуючи засвоєний граматичний матеріал;

2) ефективно працювати на освітній онлайн платформі MyEnglishLab, використовувати різноманітні освітні додатки та Інтернет-технології для продуктивного навчання, користуватися електронним словником (зокрема розпізнавати скорочення, які позначають частини мови);

3) висловлюватися в письмовій формі (написання анотацій, листів, заповнення бланків, складання текстів презентацій і т. ін.) в обсязі тематики курсу, використовуючи засвоєний граматичний матеріал;

4) розуміти зі слуху зміст автентичних текстів (ділового та повсякденного спілкування з урахуванням соціокультурного та країнознавчого аспектів іноземної мови);

5) читати й розуміти іншомовні автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею. Після закінчення курсу студенти повинні вміти реалізовувати:

 • комунікативно-навчальну функцію шляхом реалізації інформаційного, мотиваційно-стимулюючого і контрольно-коригуючого компонентів, шляхом вміння кваліфіковано застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми й засоби навчання, володіння на рівні В1+ чотирьома видами мовленнєвої діяльності;

 • виховну функцію шляхом реалізації вміння вирішувати завдання морального, культурно-естетичного й організаційного аспектів засобами іноземної мови з урахуванням особливостей напряму підготовки;

 • розвиваючу функцію шляхом реалізації вміння зв’язно та логічно будувати монологічне/діалогічне висловлювання, вміння розвивати мовну здогадку та уміння логічно мислити, здатності до формування і розвитку власної інтелектуальної, соціальної та емоційної сфер особистості;

 • освітню функцію шляхом практичної здатності до самоосвіти, здатності розширювати свій світогляд, поглиблювати власні знання з англійської мови.