АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Історія та культура України»

1. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка (освітньо-професійна програма)

2. Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

3. Освітня програма «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

4. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

5. Назва дисципліни: Історія та культура України

6. Лектори: Мельничук Костянтин Сергійович, доцент кафедри історії України, доцент, кандидат історичних наук.

7. Статус дисципліни: загальної підготовки.

8. Курс, семестр: 1-й курс, 2-й семестр.

9. Кількість кредитів: 3. Модулів – . Всього 90 академічних годин; лекцій 20 годин, практичних, семінарських занять 14 годин, самостійної роботи 56 години.

10. Попередні умови для вивчення: дисципліни: –.

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу: –

11. Опис дисципліни (зміст, мета, структура):

Мета викладання дисципліни:

 – поглибити знання з історії та культури України;

– показати самобутність українського народу, його історії та культури;

– сформувати у студентів бачення історії України та сприйняття її культури, як невід’ємної складової світового історичного процесу та світової культурної спадщини;

– виховувати патріотизм, відповідальність за майбутнє Батьківщини;

– спонукати майбутніх фахівців до активної наполегливої праці щодо розбудови і зміцнення держави Україна.

Головними завданнями курсу є

– проаналізувати етнічні й державотворчі процеси на території України, визначити умови формування та розвитку вітчизняної культури, як самобутньої культури українців;

– формувати уявлення про вітчизняну історію і культуру, як частину всесвітнього історичного та культурного процесу;

– допомогти студентам зрозуміти сучасність на основі аналізу минулого;

– сформувати навички наукової роботи з історико-культурними першоджерелами, різною науковою та навчальною літературою;

– сприяти формуванню шанобливого ставлення до вітчизняної історії та культури у поєднанні з толерантним сприйняттям до історії та культури народів, що проживають в Україні;

– на прикладі знакових історичних постатей (діячів мистецтва, літератури, науки, політики та інших напрямків) боротися з комплексом національної меншовартості, “малоросійства”;

– у ході вивчення курсу формувати у студентів громадянську позицію, здобувати навички і вміння, соціально-гуманітарні компетенції необхідні для практичної діяльності вчителя.

 

12. Результати навчання для дисципліни

1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу за вибором «Історія та культура України» студенти повинні

знати:

– періодизацію історії України;

– особливості розвитку Русі;

–  значення козацької доби в становленні української державності;

–  віхи розвитку ідеї української державності;

– стан України в умовах радянського тоталітарного режиму;

– ключові тенденції в розвитку культури різних епох;

вміти:

–  встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між різними явищами;

– порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати, критично оцінювати відповідні факти;

– самостійно і креативно мислити;

– використовувати різноманітні джерела, розуміти їхні особливості, уміти характеризувати та оцінювати їх.

13. Система оцінювання курсу:

Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни. Оцінювання активності і знань студентів здійснюється: під час усної або письмової перевірки домашнього завдання на семінарських заняттях, при підготовці доповідей, під час виступів у дискусіях.

Підсумковий контроль. Екзаменаційна письмова робота за програмовим змістом в цілому з використанням комплексних екзаменаційних завдань.

14. Структура оцінювання: Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу здійснюється шляхом поточного та підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.

15. Навчально-методичне забезпечення:

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Історія та культура України” для неісторичних факультетів.

15.Література для вивчення дисципліни.

Балушок В. «Давньоруська народність»: що насправді ховається за термі-ном? // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2011. – Випуск 20. – С. 72–83. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Uks_2011_20_7

Баран В. Д. Давні слов’яни / Серія «Україна крізь віки». – Т. 3. – К., 1998. – Реж. доступу: http://history.org.ua/LiberUA/966-7217-41-8/966-7217-41-8.pdf

Баран В. Д., Баран Я. В. Історичні витоки українського народу. – К., 2005. – Реж. дост.: http://chtyvo.org.ua/authors/Baran_Volodymyr/Istorychni_vytoky_ ukrainskoho_narodu/

Баран В. К., Даниленко В. М. Україна в умовах системної кризи (1946 –   1980-і рр.) / Серія «Україна крізь віки». –  Т. 13. – К., 1999. – Режим  досту-пу: http://history.org.ua/LiberUA/966-7217-24-8/966-7217-24-8.pdf

Богуцький Ю. П., Андрущенко В. П., Безвершук Ж. О., Новохатько Л. М. Українська культура в європейському контексті. – К., 2007. – Режим досту-пу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=2966

Бойко О. Д. ІсторіяУкраїни. Підручн. – К., 2002–2014. Видання 2002 р. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bx6y5oX26y1dMDlBaEFaVzJiZVE/view

Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавнiших часiв до XX століття. – К., 1998. Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Borysenko_Volodymyr/ Kurs_ukrainskoi_istorii_Z_naidavnishykh_chasiv_do_XX_stolittia.pdf

Марочко В. Йосип Сталін — фельдмаршал Голодомору / Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору. ‒ К.: Видавець Мельник М. Ю., 2020. ‒ 104 с.

Мицик Ю. А., Бажан О. Г. Від трипільців до кіборгів: Коротка істрія України. – К.: ТОВ "Видавництво "КЛІО", 2020. – 688 с.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/holob/hol.htm.

Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995. – Режим доступу: http://lib.sale/ucheniy-politicheskih-istoriya/narisi-istoriji-ukrajinskogo-derjavotvorennya.html.

Грицак Я. Парадокси незалежності. – Реж. дост: https://www.obozrevatel.com/ blogs/43816-paradoksi-nezalezhnosti-ukraini.htm

Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX–XX століття [Навчальний посібник]. – К., 1996. – Режим доступу: http:// uamoderna.com/biblioteka/hrytsak-naryse-istorii-ukrainy

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. - Режим доступу: http://www.pseudology.org/Eneida/Grushevski_XhoTakiUrhainci2.pdf

Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII – XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – Реж. дост.: http://shron1.chtyvo.org.ua/ Hurzhii_Oleksandr/Ukrainska_kozatska_derzhava_v_druhii_polovyni_XVIIXVIII_st_kordony_naselennia_pravo.pdf

Гуржій О., Чухліб Т. Козацька Україна. Боротьба за державу (XVI-XVII ст.). ‒ К.: АРІЙ, 2020. ‒ 368 с.

Залізняк Л. Л. Ранньосередньовічна версія походження українців. – Магістеріум. – 2011. – Вип. 45. Археологічні студії. – С. 5 – 13. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/005273712d5b243a86b26

Іванов В. М. Історія держави і права України: Підручник. – К., 2013. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua/doc/IDPU_Ivanov.pdf

Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Громадівський рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: проблеми, ідеологія. – К., 1999. – Режим доступу:  http://chtyvo.org.ua/ authors/Ivanchenko/Hromadivskyi_rukh_60kh_rr_XIX_st_v_Ukrani_problemy_ideolohiia/

Історія держави і права України: Академічний курс. У 2-х т. – Т. 1 / За ред. В.Я. Тація, А. Й. Рогожина. – К., 2000.

Історія України: нове бачення: У 2-х т./ В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, В.М. Даниленко та ін.; Під ред. В.А. Смолія. – Т. 2. – К., 1996. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/5-319-01365-5/5-319-01365-5.pdf

Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А.Смолій (відп.ред.) та ін. – К., 2006. – Т. 1. – 2006. – Реж. доступу: http://history.org.ua/LiberUA/966-518-349-4/966-518-349-4.pdf

Історія української культури / За загальною редакцією І. Крип’якевича. – К., 1994. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/krypcult/krcult.htm

Історія української культури: У 5-ти т. – Т. 2. Українська культура ХІІІ – першої полов. ХVІІ ст. / Александрович В.С., Балушок В.Г. та ін. – К., 2001 – Режим доступу: http://litopys.org.ua/istkult2/ikult2.htm

Калакура Я. С., Рафальський О. О., Юрій М. Ф. Українська культура: цивілізаційний вимір. – К., 2015. – Режим  доступу: http://ipiend.gov.ua/wpcontent/ uploads/2018/07/rafalskyi_kultura_192.pdf

Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х ро-ків. – К., 1995. – Режим  доступу: http://history.org.ua/LiberUA/5-325-00704-1/5-325-00704-1.pdf

Кириченко Ю. Т. Концепції етногенезу українського народу в історичних інтерпретаціях // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 107. – С. 125 - 128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_107_31

Колесник І. Глобальна історія. Історія понять / НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2019. ‒ 348 с.

Кульчицький В. С., Настюк М. І., Тищик Б. Й. Історія держави і права України. – Львів: Світ, 1996.

Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) / Серія «Україна крізь віки». – Т. 11. – К., 1999. – Режим  доступу: http://history.org.ua/ LiberUA/966-7217-48-5/966-7217-48-5.pdf

Кульчицький С., Якубова Л. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини. Вид. 2-ге, доповн. та переробл. ‒ K.: TOB "Видавництво "Кліо", 2019. ‒ 720 с.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За редакцією А. Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005. – Реж.  дост.: http://readbookz.com/books/210.html

Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) / Серія «Україна крізь віки». – Т. 14. – К., 2000. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/ Lytvyn_Volodymyr/Ukraina_na_mezhi_tysiacholit_1991_2000_rr.pdf

Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. – К., 2000. – Режим  доступу: http://litopys.org.ua/lytv/lyt.htm

Макаров А. М. Світло українського бароко. – К., 1994. – Режим  доступу: http://uartlib.org/downloads/BarokoLight_uartlib.org.pdf

Макарчук С. А. Етнографія України: Навч. посібник. – Львів, 2004. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/history/makarchuk_eu/part5/502.htm

Мельник Л. Г. Боротьба за українську державність (XVII ст.). – К., 1995.

Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994. – Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/mykytas/myk.htm

Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов / Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі «спільної колиски». – К., 2001. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/pivtorak/pivt.htm

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. В. І. Танцюри – К.:, 2001. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/ knigi/235-poltichna-storya-ukrani-tantsyura-v-.html

Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. – Режим доступу:  http://etnography.national.org.ua/book1/index.html

Попович М. В. Нариси історії культури України. – К., 1998. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/popovych/narys.htm

Попович М. В. Червоне століття. – К., 2005. – Режим доступу: http://history. org.ua/ LiberUA/966-505-123-7/966-505-123-7.pdf

Рубльов О. С., Реєнт О. П.  Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. / Серія «Україна крізь віки». – Т. 10. – К., 1999 – Режим доступу: http://chtyvo.  org.ua/authors/Rublov_Oleksandr/Ukrainski_vyzvolni_zmahannia_1917–1921_rr/

Русина О. В. Україна під татарами і Литвою / Серія «Україна крізь віки». – Т. 6. – К., 1998. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/966-7217-56-6/966-7217-56-6.pdf.

Сарбей В. Г. Національне відродження України / Серія «Україна крізь віки». – Т. 9. – К., 1999. – Режим  доступу: http://history.org.ua/LiberUA/966-7217-11-6/966-7217-11-6.pdf

Сидор О. Ф. Бароко в українському живопису // Українське бароко та європейський контекст… – С. 173–183. – Режим доступу: http://elib.nplu.org/ view.html?id=6176

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.) / Серія «Україна крізь віки». – Т. 7. – К., 1999. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/966-7217-18-3/966-7217-18-3.pdf.

Софронова Л. О. Український театр бароко та християнські культурні традиції // Українське бароко та європейський контекст... – С. 198–203. – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=6176

Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь / Серія «Україна крізь віки». –   Т. 4. – К., 1998. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/966-7217-50-7/966-7217-50-7.pdf.

Хижняк З.  І., Маньківський В. К. Історія Києво-Могилянської академії. – К., 2003. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000716

Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української державності: Курс лекцій. – К., 1999.

Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури: Навч. посіб. – К., 2006. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/ KONDOR/ISTORIA_Ukr_kul_2006.pdf

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997. – Режим доступу: http://you-books.com/book/N-Yakovenko/Naris-istorii-Ukraini-z-najdavnishih-chasiv-do-kin.

Якубова Л. Євразійський розлам. Україна в добу гібридних викликів. ‒ K.: TOB "Видавництво "Кліо"", 2019. ‒ 392 с.

Якубова Л. Д. Тенденції етнокультурного життя УСРР у контексті коренізацї  (1924–1935 рр.) // Укр. іст. журн. – 2006. – № 2. – С. 74–88. – Режим  досту-пу: http://history.org.ua/JournALL/journal/2006/2/7.pdf

Яневський Д. Б. Політичні системи України 1917–1920 рр. Спроби творення і причини поразки. – Автореф. дис.. на здобуття наук.ступ. доктора іст.наук. – К., 2008. – Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...

 

 

Інформаційні ресурси:

– http://litopys.org.ua/ http://litopys.kiev.ua/

– http://www.cossackdom.com/

– http://www.history.org.ua/

– http://www.human-culture.com/history/

– http://www.nbuv.gov.ua/

– http://www.studentbooks.com.ua/