1. ОПР: бакалавр (спеціальність "Видавнича справа та редагування").

2. Обсяг навчальної дисципліни: 72 години, 2 кредити.

3. Коротка анотація дисципліни.

Вирішення актуального завдання гуманітаризації та гуманізації вищої освіти в Україні передбачає введення до навчального процесу нових міждисциплінарних курсів, здатних не лише підвищити якість професійної підготовки майбутніх спеціалістів, але й суттєво вплинути на розширення їх світогляду. Саме таким є курс «Історії науки і техніки», на стику гуманітарного і природничого знання, спрямований на формування у молодих людей уявлення про історичну логіку науково-технічного розвитку в контексті розвитку історії культури людства. Курс націлений на охоплення усіх форм наукового знання – і природничого, і технічного, і гуманітарного.

 4. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування дисципліни.

У результаті опанування дисципліною студент отримає знання про:

– періодизацію історії науки і техніки;

– історіографічні концепції, сучасні методологічні підходи до вивчення феномену науки загалом та вітчизняної історії науки і техніки, зокрема;

– витоки виникнення наукового знання, зокрема найбільш важливих галузей науки і техніки;

– основні події, дати найбільш визначних досягнень у розвитку науки і техніки на різних етапах історії;

– імена, головні віхи життя і творчої діяльності видатних науковців та інженерів, зокрема їх внесок у розвиток української та світової науки.

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів умінь:

– самостійно узагальнювати й аналізувати набуті знання з історії науки і техніки, причому не лише на основі матеріалів курсу, але й отримані у ході засвоєння інших навчальних дисциплін;

– оволодіти новими й удосконалити набуті раніше навички роботи з різними видами джерел;

– користуватися існуючими електронними інформаційними ресурсами з історії науки і техніки для вироблення найбільш прийнятної стратегії освоєння матеріалів курсу;

– демонструвати здатність до прогнозування перспектив науково-технічного розвитку, усвідомлювати найтісніший зв’язок та взаємообумовленість проблем, що їх вирішують науковці технічного та гуманітарного напрямів, для побудови в Україні розвинутого, демократичного суспільства.

5. Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професійній діяльності.

Цілісне уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного явища дає можливість використовувати отримані знання в професійній діяльності для редагування текстів різноманітної, насамперед наукової спрямованості; уникати помилок в фактологічній інформації, викладеної в редагованих текстах.

6. Підсумковий контроль: залік.

7. Кафедра, яка буде забезпечувати викладання дисципліни: кафедра видавничої справи та редагування.

 8. Викладач: Шульга Дмитро Олександрович.