Курс «Педагогіка» має вирішальне значення у професійній підготовці майбутнього вчителя. Особливості сучасного етапу розвитку нашого суспільства обумовлюють необхідність докорінного покращення підготовки спеціалістів, зокрема майбутніх учителів, опановування ними основами педагогічних знань та успішного застосування їх на практиці. Підготовка вчителя, як ніколи раніше, вимагає формування кожного професійного педагога як особистості.

Не випадково, навчальна дисципліна «Педагогіка» – одна із складових цілісної психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів, яка покликана сприяти оволодінню ними теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення, готувати до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками, необхідними для ефективної роботи у національній школі. Вона є провідною дисципліною у загальній системі загальнопедагогічної підготовки студентів.

Звідси спрямованість курсу на забезпечення засвоєння студентами основних положень і проблематики сучасної педагогіки; сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати навчально-виховний процес, сформувати системне педагогічне мислення, професійну самосвідомість.

Увесь курс педагогіки побудований на принципах гуманізму й демократизму, що є відбиттям суті найгуманнішої діяльності людини. Уточнюється місце педагогіки в системі людинознавства в процесі її інтеграції з іншими науками про людину, розкривається діалектика розвитку педагогіки та її полі системний початок.