Опис дисципліни

Назва дисципліни

Актуальні проблеми публічного адміністрування

Статус

Нормативна

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий рівень)

Курс, семестр

2 курс, 3 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

3 кредити, 90 (14/14)

Підсумковий контроль

Екзамен

Кафедра, яка забезпечує викладання

Державно-правових дисциплін та адміністративного права.

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Гриценко Володимир Григорович, доктор юридичних наук, професор

Анотація

Зміст дисципліни

Тема 1. Публічне адміністрування: поняття та наукові засади.

Тема 2. Правові акти та принципи публічного адміністрування.

Тема 3. Механізм, основні форми та методи публічного адміністрування.

Тема 4. Публічна влада у системі публічного адміністрування.

Тема 5. Публічне адміністрування як процес розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень.

Тема 6. Публічна сфера - єдність економічної, соціальної та політичної сфер.

Тема 7. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування.

 

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення даної дисципліни сприятиме становленню сучасного всебічно- розвинутого висококваліфікованого фахівця, здатного на достатньому рівні володіти знаннями у сфері публічного адміністрування;

Компетентності

-                     Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати сучасну методологію наукових досліджень та інноваційної і педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

-                     ЗК1. Здатність до абстрактного, логічного, критичного мислення, аналізу та синтезу, узагальнення та систематизації.

-                     ЗК2. Здатність до пошуку інформації з різних джерел, її оброблення та використання.

-                     ЗК3. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами усно та письмово.

-                     ЗК4. Здатність генерувати ідеї, формувати обґрунтовані судження, здійснювати вибір, приймати неупереджені й умотивовані рішення, брати участь в аргументованій дискусії.

-                     ЗК6. Здатність планувати та організовувати діяльність, розподіляти час, розуміти важливість дедлайнів, працювати самостійно/ автономно, дисципліновано, добросовісно, пунктуально, відповідально, безпечно.

-                     ЗК8. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення в особистісній та професійній сферах.

-                     СК1. Здатність проводити дослідження на високому науковому рівні, застосовувати сучасну методологію науково-правових досліджень, у тому числі методи, специфічні для досліджень у галузі публічного адміністрування.

-                     СК2. Здатність виявляти актуальні проблеми у галузі публічного адміністрування та досліджувати/ розв’язувати їх з урахуванням сучасних адміністративно-правових концепцій і доктрин, розширювати і переоцінювати вже існуючі знання і професійну практику.

-                     СК3. Здатність демонструвати авторитетність, інноваційність, високий ступінь самостійності при проведенні досліджень.

-                     СК4. Здатність проводити аналіз та інтерпретувати наявні наукові результати з подальшим використанням для вирішення завдань наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     СК5. Здатність використовувати набуті теоретичні знання про наукові теорії, концепції та доктрини, а також практичні уміння і навички при проведенні наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     СК6. Здатність використовувати міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, судову практику, прецедентну практику ЄСПЛ у процесі проведення наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     СК8. Здатність дотримуватися вимог академічної та професійної доброчесності.

-                     СК9. Здатність комунікувати з питань, що складають сферу наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому.

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті  опрацювання змісту навчальної дисципліни аспірант повинен продемонструвати наступні програмні результати навчання (ПРН):

-                     ПPH 1. Знати та використовувати сучасну методологію науково-правових досліджень, у тому числі методи, специфічні для досліджень у галузі  адміністративного права.

-                     ПРН 4. Знати актуальні концепції і доктринальні положення адміністративного права, адміністративно-деліктного права, засади діяльності органів публічної влади, публічного адміністрування.

-                     ПРН 5. Поглиблювати й переоцінювати вже існуючі знання і професійну практику, інтерпретувати ці знання у контексті досліджуваної проблеми та репрезентувати власне бачення шляхів її розв’язання.

-                     ПРН 6. Використовувати теоретичні наукові положення для підвищення ефективності практичної діяльності органів публічної адміністрації.

-                     ПРН 7. Проводити аналіз нормативно-правових актів, надавати рекомендації щодо їх удосконалення, розробляти проекти нормативно-правових актів при проведенні наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     ПРН 8. Збирати інформацію з різних джерел, проводити її критичний аналіз та відбирати матеріали, необхідні для виконання завдань дослідження, професійної діяльності.

-                     ПРН 9. Використовувати сучасні програмні продукти у сфері правничих технологій, інтегровані бази даних у галузі права.

-                     ПPH 12. Знати та доцільно/професійно використовувати категоріально- понятійний апарат сучасної юридичної науки.

-                     ПРН 13. Брати участь у науковій дискусії, використовувати глибокі знання про предмет дослідження, а також міждисциплінарні знання, для належного обґрунтування й переконливого аргументування власної наукової позиції.

-                     ПРН 19. Виконувати вимоги академічної та професійної доброчесності.

Види навчальної діяльності

лекції, практична робота, командна робота

Критерії оцінювання

ECTS

Web-посилання на   силабус навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-derzhavno-pravovykh-dysytsyplin-ta-administratyvnoho-prava/navchalno-metodychne-zabezpechennia/doktor-filosofii