Опис дисципліни

Назва дисципліни

Аспірантська практика

Статус

Обов’язкова

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий рівень)

Курс, семестр

3 курс, 5 семестр

Обсяг кредитів, годин

4,5  кредити, 135

Підсумковий контроль

диференційований залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Державно-правових дисциплін та адміністративного права.

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Рябовол Лілія Тарасівна, доктор педагогічних наук, професор

Анотація

Чому це цікаво/треба вивчати

Проходження аспірантської практики сприятиме поглибленню і закріпленню у виробничих умовах теоретичних знань з юридичних дисциплін та методики їх викладання, застосування їх у вирішенні конкретних завдань практики у процесі викладання юридичних дисциплін у вищій школі; практична підготовка до самостійної роботи в якості викладача юридичних дисциплін у закладах вищої освіти.

Компетентності

Відповідно до освітньо-наукової програми, у здобувача освіти мають бути сформовані такі компетентності:

-                     Інтегральна (ЗК) – здатність розв’язувати комплексні проблеми у процесі проведення досліджень з правової тематики, професійної правничої діяльності, викладання юридичних дисциплін у закладах вищої освіти.

Загальні (ЗК):

-                     ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного, критичного мислення, аналізу та синтезу, узагальнення та систематизації.

-                     ЗК 2. Здатність до пошуку інформації з різних джерел, її оброблення та використання.

-                     ЗК 3. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами усно та письмово.

-                     ЗК 4. Здатність генерувати ідеї, формувати обґрунтовані судження, здійснювати вибір, приймати неупереджені й умотивовані рішення, брати участь в аргументованій дискусії.

-                     ЗК 5. Здатність працювати в команді, спільно вирішувати складні завдання, брати на себе відповідальність, організовувати роботу інших, лідерські навички.

-                     ЗК 6. Здатність планувати та організовувати діяльність, розподіляти час, розуміти важливість дедлайнів, працювати самостійно, автономно, дисципліновано, відповідально, безпечно.

-                     ЗК 7. Здатність адаптуватися та діяти в різних/нових ситуаціях, бути стресостійким, самокритичним, визнавати й виправляти власні помилки.

-                     ЗК 8. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення в особистісній та професійній сферах.

Спеціальні (фахові) (СК):

-                     СК 2. Здатність виявляти актуальні проблеми у галузі адміністративного права та досліджувати/ розв’язувати їх з урахуванням сучасних адміністративно-правових концепцій і доктрин, розширювати і переоцінювати вже існуючі знання і професійну практику.

-                     СК 4. Здатність проводити аналіз та інтерпретувати наявні наукові результати з подальшим використанням для вирішення завдань наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     СК 5. Здатність використовувати набуті теоретичні знання про наукові теорії, концепції та доктрини, а також практичні уміння і навички при проведенні наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     СК 6. Здатність використовувати міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, судову практику, прецедентну практику ЄСПЛ у процесі проведення наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     СК 8. Здатність дотримуватися вимог академічної та професійної доброчесності.

-                     СК 9. Здатність комунікувати з питань, що складають сферу наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством.

-                     СК 11. Здатність організовувати/забезпечувати викладання юридичних дисциплін у закладах вищої освіти. 

Чому можна навчитися (результати навчання)

Практика має забезпечити такі програмні результати навчання (ПРН):

-                     ПРН 1. Знати та використовувати сучасну методологію науково-правових досліджень, у тому числі методи, специфічні для досліджень у галузі адміністративного права.

-                     ПРН 4. Знати актуальні концепції і доктринальні положення адміністративного права, адміністративно-деліктного права, засади діяльності органів публічної влади, публічного адміністрування.

-                     ПРН 5. Поглиблювати й переоцінювати вже існуючі знання і професійну практику, інтерпретувати ці знання у контексті досліджуваної проблеми та репрезентувати власне бачення шляхів її розв’язання.

-                     ПРН 7. Проводити аналіз нормативно-правових актів, надавати рекомендації щодо їх удосконалення, розробляти проекти нормативно-правових актів при проведенні наукового дослідження, у професійній діяльності.

-                     ПРН 8. Збирати інформацію з різних джерел, проводити її критичний аналіз та відбирати матеріали, необхідні для виконання завдань дослідження, професійної діяльності.

-                     ПРН 9. Використовувати сучасні програмні продукти, інтегровані бази даних у галузі права.

-                     ПРН 12. Знати та доцільно/професійно використовувати категоріально-понятійний апарат сучасної юридичної науки. 

-                     ПРН 13. Брати участь у науковій дискусії, використовувати глибокі знання про предмет дослідження, а також міждисциплінарні знання, для належного обґрунтування й переконливого аргументування власної наукової позиції.

-                     ПРН 14. Організовувати викладання юридичних дисциплін у різних формах – проводити лекційні, семінарські/практичні заняття, консультації.

-                     ПРН 15. Використовувати методи проблемного навчання, інтерактивні, проектні, інформаційно-комунікативні технології для ефективної організації викладання юридичних дисциплін у закладах вищої освіти.

-                     ПРН 16. Застосовувати різні/доцільні форми й методи контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з юридичних дисциплін (усне опитування, тестування, контрольні роботи, есе тощо).

-                    ПРН 17. Критично оцінювати особисті досягнення у науковій, професійній, педагогічній діяльності, рефлексувати та використовувати відповідні результати для подальшого самовдосконалення й розвитку.

-                     ПРН 18. Відповідально працювати у складі колективу науковців (вітчизняних, зарубіжних), формуючи власний внесок у виконання спільного проекту, завдання.

-                     ПРН 19. Виконувати вимоги академічної та професійної доброчесності.

Види навчальної діяльності

Практика

Критерії оцінювання

ECTS

Web-посилання на   робочу програму навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-derzhavno-pravovykh-dysytsyplin-ta-administratyvnoho-prava/navchalno-metodychne-zabezpechennia/doktor-filosofii