Опис дисципліни

Назва дисципліни

Ергономіка цифрових технологій

Статус

Вибіркова циклу загальної підготовки для здобувачів вищої освіти 2020 року набору

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Курс, семестр

Перший, другий

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

5 кредити ЄКТС, 150 годин (аудиторні: 50 годин; лекції: 30 годин; практичні: 20 год)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, старший викладач Соменко Дмитро Вікторович

Анотація

Попередня підготовка

Необхідна навчальна база перед вивченням дисципліни «Ергономіка цифрових технологій»: інформатика та комп'ютерні технології, прикладне програмування, загальна психологія та психологія праці, математика.

Зміст дисципліни

Програма дисципліни містить такі розділи: Предмет та задачі дисципліни. Ергономіка як наукова і практична дисципліна. Системи «людина-техніка-середовище» (СЛТС). Динаміка ролі людини в інформаційних технологіях. Діяльність людини в ІТ. Оцінка якості діяльності людини в ІТ. Проектування алгоритму діяльності людини-оператора. Розподіл функцій між людиною і технікою. Експертні системи як СЛТС. Системи підтримки прийняття рішень як СЛТС.

Дисципліна спрямована на формування загальнонаукової компетентності.

Чому це цікаво/треба вивчати

Важливим аспектом роботи з інформаційними технологіями та програмно-технічними засобами є створення комфортних умов роботи з ними. Це досягається за рахунок дотриманням норм ергономіки.

Першочерговим аспектом названої проблеми вважається організація ергономічних (комфортних, науково організованих) робочих місць, захищених від різних шкідливих впливів, а також збалансоване цифрове оточення та структура організації діяльності.

Основним завданням ергономіки є створення людині умов праці, що сприяє збереженню його здоров'я, підвищенню ефективності його праці, зниженню стомлюваності. Ергономічне забезпечення передбачає формування рекомендацій та використання норм організації робочого процесу, що включає в себе, як організацію робочих місць користувачів, розташування комп'ютерної техніки в приміщеннях, дотримання санітарних та інших норм, так і створення безпечного та комфортного цифрового простору (програмне забезпечення, оргтехніка, хмарні сервіси організації роботи, тощо), що сприяють підвищенню ефективності  роботи.

Компетентності

- здатність упроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до

вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та охорони і гігієни праці;

- знати основні поняття ергономіки та ергодизайну, поняття макро- та мікроергономіки;

- вміти розробляти інженерні рішення з

питань охорони праці при використанні АРМ, ергономічні вимоги до організації і обладнання робочих місць з ЕОТ;

- знати основні напрямки ергономічних досліджень в області інформаційних освітніх технологій, розробка ергономічного інтерфейсу;

- вміти розробляти інженерні заходи з охорони праці при експлуатації програмно-технічного комплексу;

- вміти організовувати безпечний та комфортний цифровий простір, що сприяє підвищенню ефективності  праці.

Чому можна навчитися (результати навчання)

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- структуру і загальний зміст психологічної й ергономічної підготовки педагога-інженера;

- історію виникнення ергономіки, задачі ергономіки як наукової і практичної дисципліни, структуру ергономіки, її зв'язку з іншими дисциплінами;

- покоління ІТ, роль людини в ІТ, динаміку ролі людини в поколіннях ІТ, напрямок ергономічного аналізу ІТ, актуальні задачі ергономічного проектування ІТ;

- структуру діяльності людини-оператора; фактори, що впливають на діяльність людини-оператора; класифікацію видів операторської діяльності; кількісні характеристики діяльності людини-оператора; поняття відмовлення і помилки; види відмовлень і помилок; різні класифікації помилок;

- формалізований опис проектованого процесу функціонування системи «людина-техніка-середовище» (СЛТС);

- методи спостереження, збору і класифікації статистичних зведень про фактичну надійність і якість діяльності оператора;

- закономірності переробки інформації людиною; поняття інформованості осіб, що приймають рішення;

- призначення, особливості, структуру, режими, класифікацію експертних систем; методи представлення знань у експертних систем; труднощі розробки експертних систем;

- призначення, класифікацію, структуру, функції системи підтримки прийняття рішень; відмінність системи підтримки прийняття рішень від експертних систем; принципи створення системи підтримки прийняття рішень;

- метод декомпозиції й опису інформаційно-управляючих систем як СЛТС;

- поняття ергономічної експертизи; етапи проведення ергономічної експертизи; поняття судово-ергономічної експертизи.

Вміти:

- на основі знань основ теорії ергатичних систем і структурного методу зробити формалізований опис проектованого процесу функціонування системи «людина-техніка-середовище» з метою оцінки показників надійності, якості, ефективності;

- на основі знань про структуру і зміст діяльності оператора, про види помилок людини і відмовлень техніки, на основі літературних і експериментальних зведень про показники якості типових дій визначати показники надійності і якості діяльності людини-оператора;

- на основі знань про структуру і зміст діяльності оператора і значень показників якості типових дій кількісно оцінювати варіанти алгоритму діяльності оператора ІТ і оператора автоматизованого технологічного комплексу;

- на основі оцінок варіантів алгоритму діяльності оператора і знань ергономічних вимог спроектувати алгоритм діяльності оператора ІТ або оператора автоматизованого технологічного комплексу;

 - на основі знань загальних ергономічних вимог до систем «людина-техніка-середовище» формулювати часткові ергономічні і функціональні вимоги до систем підтримки прийняття рішень, проектованих для конкретних осіб;

 - на основі знань про види діяльності людини за її участю в процесі функціонування системи «людина-техніка-середовище» і знань характеру переробки інформації людиною виділяти інформаційні й інтелектуальні функції в конкретній виробничій системі, що вимагають комп'ютерної підтримки;

 - на основі знань про функції людини і можливості техніки формулювати і вирішувати задачу розподілу функцій між людиною і технікою для різних виробничих ситуацій і при різних критеріях;

- на основі знань про види діяльності людини за її участю в процесі функціонування системи «людина-техніка-середовище», використовуючи документацію про робоче місце оператора і її посадові інструкції, скласти опис діяльності конкретного оператора з метою її вдосконалювання.

Види навчальної діяльності

Лабораторні роботи, презентація, дискусія, бесіда, групова робота

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання виконання лабораторної роботи

І. Початковий рівень (1 бал). Студент демонструє вмiння виконувати частину лабораторної роботи i лише з допомогою викладача, порушує послідовність виконання роботи, відображену в інструкції, не робить самостійно висновки за отриманими результатами.

ІІ. Середнiй рівень (2 бали). Студент виконує роботу за зразком (iнструкцiєю) або з допомогою викладача, результат роботи студента дає можливiсть зробити правильнi висновки або їх частину, пiд час виконання роботи допущенi помилки.

ІІІ. Достатнiй рiвень (3 бали). Студент самостiйно виконує роботу в повному обсязі з дотриманням необхідної послiдовностi виконання алгоритмів, проведення дослiдiв та вимірювань тощо. У звіті правильно і акуратно виконує записи, таблицi, схеми, графiки, розрахунки, самостiйно робить висновок.

IV. Високий рiвень (4 балів). Студент виконує всі вимоги, передбачені для достатнього рівня, виконує роботу за самостiйно складеним планом, робить аналiз результатiв, розраховує похибки (якщо потребує завдання). Бiльш високим рiвнем вважається виконання роботи за самостiйно складеним оригiнальним планом або установкою, їх обґрунтування.

Кінцевий результат обчислюється як сумарний бал за всі модулі (діє система накопичення балів).

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://phm.cuspu.edu.ua/kafedri/kafedra-teoriji-ta-metodiki-tekhnologichnoji-pidgotovki-okhoroni-pratsi-ta-bezpeki-zhittediyalnosti/anotatsiji-kursiv/89-komp-iuterni-tekhnolohii/702-erhonomika-informatsiinykh-tekhnolohii.html