Біомеханіка (в т.ч. основи антропології)

 

Мета вивчення дисципліни «Біомеханіка (в т.ч. основи антропології)» полягає у ознайомленні студентів із загальними основами біомеханіки як науки про рухи людини та знаннями в області вихідних антропометричних даних для проектування виробів легкої промисловості.

Завдання вивчення дисципліни полягають: у опануванні студентами (з позицій біомеханіки) знаннями основних загальних закономірностей будови, рухового апарату та принципів виконання рухів; у розумінні складності механічного руху людини та його досконалість, вироблену в процесі еволюції; у ознайомленні зі структурністю рухових дій людини; у формуванні знань принципів побудови розмірної типології і програм дослідження; у вивченні системи структурних ознак, що характеризують зовнішню форму тіла людини, як в цілому, так і окремих його частин; у вивченні методик антропометричних обстежень; у набутті практичних навичок, проведення вимірювань розмірів тіла за заданою програмою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-     історію зародження та основні напрямки розвитку біомеханіки як науки й галузь застосування біомеханіки;

-     теорію, методи, задачі біомеханіки;

-     елементи анатомії, морфології і біомеханіки людини, ступені вільності в біокінематичних ланцюгах;

-     контактні та безконтактні методи дослідження розмірів тіла людини в статиці і динаміці, методи вимірювань і реєстрації в біомеханіці;

-       методи дослідження зовнішньої форми тіла людини;

-       принципи побудови та використання розмірної типології дорослого і дитячого населення.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

-          розуміти та пояснювати анатомічну будову людини, зокрема її кістково-м’язової системи, та індивідуальні особливості пропорцій, тілобудови, постави тіла людини;

-          реєструвати кінематичні та динамічні характеристики руху і аналізу рухової діяльності, проводити та аналізувати рухову діяльність;

-          виконувати антропометричні вимірювання та використовувати результати досліджень розмірів тіла людини при проектуванні одягу;

-          застосовувати теоретичні основи і принципи побудови розмірної типології населення;

-          використовувати стандарти розмірних ознак типових фігур для проектування виробів легкої промисловості;

-          розв’язувати задачі з даної дисципліни.

Дисципліна спрямована на формування інструментальної компетентності: когнітивної, методологічної, технологічної.

Програма дисципліни містить такі розділи: Біомеханіка: методи дослідження біомеханічної системи; біодинаміка м’язів; вплив будови тіла, віку та статі на структуру руху. Антропологія: елементи морфології людини; антропометричні та ергономічні дослідження розмірів та форми тіла людини у статиці та динаміці; основи розмірної типології населення.