Навчальна дисципліна «Комп’ютерне моделювання» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки. Обов’язковою умовою вивчення дисципліни є наявність комп’ютерного класу та відповідних програмних додатків, забезпечення кожного студента окремими персональним комп’ютером.

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентом комплексу теоретичних і практичних знань з комп’ютерного моделювання, необхідних для ефективного створення якісних інформаційних та графічних продуктів; навчити студентів створювати зовнішню форму інформаційних продуктів, яка б найповніше відповідала змістовому наповненню, розробляти графічну концепцію, застосовувати графічні прийоми й композиційні закони.

Завдання навчальної дисципліни: опанувати комп’ютерне моделювання як метод дослідження в образотворчому мистецтві; грамотно й зрозуміло обґрунтовувати дизайн-продукт на етапі проектування; генерувати актуальні та креативні ідеї; засвоїти етапи створення формальних моделей і навчитись їх візуалізувати; навчити створювати комп’ютерні моделі в органічній єдності змісту та дизайну, що підпорядковується законам композиції, зорового сприйняття, усталеним традиціям, стандартам.

Студент повинен знати: термінологію, пов’язану з процесами комп’ютерного моделювання; об’єкт та предмет комп’ютерного моделювання; класи і типи комп’ютерних моделей; алгоритми проектування моделей різних типів; етапи комп’ютерного моделювання; пріоритети в оцінюванні характеристик об’єкта-оригіналу комп’ютерної моделі; закони, правила, прийоми дизайну та способи їх застосування; комп’ютерні програми моделювання, графічні редактори; форми подачі інформації модельованого об’єкта чи явища; принципи колористики та кольору для створення комп’ютерної моделі; візуальні засоби композиції.

Студент повинен уміти: розрізняти види комп’ютерних моделей; створювати інтуїтивні, вербальні, наочні графічні, схематичні комп’ютерні моделі; використовувати багатоваріантне моделювання одного й того ж об’єкта; здійснювати візуалізацію формальних моделей; описувати комп’ютерні моделі; застосовувати закони, правила, прийоми дизайну; створювати комп’ютерні інтерактивні візуальні моделі; прототипувати і тестувати комп’ютерну модель.