Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

– на основі попередньо засвоєних літературознавчих курсів, дати магістрантам цілісну систему теоретико-літературних знань про художню літературу

– дати студентам знання про основні концепти системологічної теорії літературного твору (далі-ТЛТ), розвинути уміння і навички у володінні основним принципами рецептивної поетики.

Завдання:

-ознайомити із категоріальним апаратом теорії літератури, який уже «працює» у найбільш прогресивних у методологічному та методичному планах, наукових дослідженнях і який, безсумнівно, стане основним у літературознавстві завтрашнього дня;

– розвинути знання і навички практичного застосування отриманих теоретичних знань у практиці академічного, вузівського та шкільного викладання літератури;

– ознайомити із категоріальним апаратом ТЛТ та основними концептами та технологічними вузлами ТЛТ (склад поетики літературного твору, дія системотворчих принципів, засадничі умови цілісності твору та ін.);

– розвинути знання і навички практичного застосування отриманих теоретичних знань, а також принципів рецептивної поетики у практиці академічного, вузівського та шкільного викладання літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен

Знати:

– основні етапи розвитку науки про літературу від давнини до початку ХХІ століття;

– основні літературознавчі методи;

– особливості літератури як виду мистецтва;

– основні положення, що стосуються теорії літературного твору;

– основні категорії літературного процессу;

– основні категорії, концепти та технологічні вузли системологічної ТЛТ;

Уміти:

– користуватися сучасними методами літературознавчих досліджень;

– володіти принципами і навиками системного аналізу літературного твору та аналізу літературного процесу;

– володіти принципами і навиками системного аналізу поетики літературного твору та методологічними принципами рецептивної поетики;

– об’єктивно оцінювати художність літературного твору.