Сутність курсу «Історія літературної критики» полягає в уможливленні виявлення основ літературної критики як галузі літературознавства, її зразків на рівні окремих текстів, літературних шкіл, угрупувань, напрямів та рецепції в читацькому середовищі, впливів на розвиток літературного процесу в цілому.

Навчальний курс має на меті визначення місця літературної критики в системі підготовки філолога, окреслення теоретичних засад та простеження розвитку від зародження до сьогодення.

Метою вивчення дисципліни є визначення місця літературної критики в літературознавчій науці, зясування специфіки розвитку української літературної критики від найдавніших часів до сьогодення.

Завдання:

 • сприяти усвідомленню магістрантами значущості літературної критики в розвитку літературного процесу, її впливів на формування національної свідомості за рахунок тисячолітнього досвіду поважного ставлення до літературної творчості як однієї з основ державотворення, розвитку критичного мислення в дусі свободи й незаангажованості;

 • довершувати здатність до критичного осмислення магістрантами літературних явищ різних літературних родів, видів, жанрів, спираючись на кращі зразки світової та української літературно-критичної думки;

 • формувати в магістрантів уявлення про обшир літературно-критичних явищ в Україні від Княжої доби до початку ХХІ століття, виявляти динаміку їхнього розвитку, окреслювати здобутки й втрати в процесі становлення національної літератури;

 • визначення теоретичних засад дисципліни, теоретичне підгрунтя і, звичайно, побачити в розвитку, тобто, вивчити її історію.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • концептуальні засади літературної критики як галузі літературознавства;

 • визначальні тенденції в розвитку літературної критики у світовому та власне українському літературному процесі;

 • періодизацію літературно-критичних явищ;

 • світоглядні, художньо-естетичні принципи окремих представників літературної критики, їхню співвіднесеність із тенденціями доби та внесок у розвиток національної літератури.

уміти:

 • визначати сутність літературної критики як галузі літературознавства.

 • окреслювати передумови зародження та розвитку українського літературознавства ХІ-VХІІ ст.

 • виокремлювати характерні риси українського літературознавства в перші десятиріччя ХІХ ст.

 • визначати місце напрямів, шкіл, методологій у системі розвитку українського літературознавства.

 • визначати роль та місце суспільних чинників у розвитку літературознавства.

 • окреслювати стан модерного літературознавства.

 • системно підходити до аналізу сучасного літературознавства.